Dżihad i wojna

Czy islam rozprzestrzenił się za pomocą miecza ?

Jednym z podstawowych praw ustanowionym przez Boga jest prawo do wyboru religii przez człowieka:

„Nie ma przymusu w religii” (Koran, 2:256).

W związku z tym, islam kładzie nacisk na fakt, że wiara człowieka w islam lub też odrzucenie jej, zależy od własnej woli i szczerego przekonania człowieka. Wyrażone jest to w następującym wersecie Koranu

„Przeto kto chce, niech wierzy, a kto nie chce, niech nie wierzy” (Koran, 18:29).

Tymi słowami Allah, zwrócił uwagę Prorokowi (pokój z Nim) na ten fakt i podkreślił, że był on jedynie Wysłannikiem, którego obowiązkiem i zadaniem było przekazać Boskie Przesłanie i że nie miał żadnej władzy, aby zmuszać ludzi siłą do przyjęcia islamu. Zostało to przekazane w następujących wersetach:

”Czy ty potrafisz zmusić ludzi do tego, żeby stali się wierzącymi?” (Koran, 10:99)

„ Przypominaj więc, bo ty jesteś tylko napominającym, a nie jesteś żadnym ich władcą.”(Koran, 88:21-22)

”A jeśli oni się odwrócą – to My przecież nie posłaliśmy ciebie jaki ich stróża; do ciebie należy tylko obwieszczenie” (Koran, 42:48).

Powyższe wersety jasno mówią o tym, że Święta Księga muzułmanów stanowczo zabrania zmuszania kogokolwiek do przyjęcia islamu.
Islam nakreślił drogę, w kierunku której muzułmanie muszą podążać zapraszając ludzi do islamu oraz sposób w jaki mogą szerzyć ich wiarę. Sposób ten został określony w następujących wersetach :

„Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem ! Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób! Zaprawdę, twój Pan zna najlepiej tych, którzy zeszli z Jego drogi; i On zna najlepiej tych, którzy idą drogą prostą!” (Koran, 16:125)

„Przemawiajcie do ludzi uprzejmie!” (Koran, 2:83)

W Koranie jest co najmniej sto dwadzieścia wersetów, które podkreślają, iż podstawową zasadą którą muzułmanie powinni przestrzegać zapraszając innych ludzi do islamu jest spokojne i łagodne przekonywanie ich, a następnie umożliwienie im podjęcie samodzielnej decyzji o przyjęciu islamu czy też nie.

Muzułmanie nigdy nie zmusili żadnego żyda ani chrześcijanina do przyjęcia islamu, a Omar bin Al Khattab, drugi prawowierny kalif, zapewnił ludności Jerozolimy, że ich życie, ich kościoły i krzyże nie zostaną zniszczone na rzecz islamu. Prorok Muhammad (pokój z Nim) po emigracji z Mekki, zapisał w pierwszej konstytucji Medyny, że żydzi byli ludnością mieszkającą wraz z muzułmanami i że uznał ich prawo do wyznawania ich wiary.

Niemiecka orientalistka Sigrid Hunke w swojej książce pt. „Allah is completely different” obala zarzut jakoby islam był szerzony za pomocą miecza. Autorka pisze: „ Tolerancja Arabów odegrała istotną rolę w rozpowszechnianiu się islamu, w przeciwieństwie do fałszywych twierdzeń iż był on szerzony za pomocą ognia i miecza, które są absolutnie niesprawiedliwymi i niesprawdzonymi oskarżeniami przeciwko islamowi.” Piszę również: „ Chrześcijanie, żydzi i poganie przyjmowali islam z własnej woli, wolnej i nieprzymuszonej woli”. Dobrze znanym faktem jest to, że muzułmańskie wojska nie najechały południowej Azji ani zachodniej Afryki, ale islam rozprzestrzenił się na tych ziemiach kiedy podróżowali do nich muzułmańscy kupcy. Ludność tych że dalekich krajów zobaczyła na własne oczy postępowanie, zasady moralne i relacje, w jaki muzułmanie traktowali innych, co za tym idzie przyjmowali islam z własnej woli.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *