Relacje rodzinne

 • Relacje rodzinne

  Życie Rodzinne – charakterystyka

  Istnieje wiele definicji i opisów rodziny. W naszym przypadku przyjmujemy następującą, uproszczoną charakterystykę: Rodzina jest społeczną grupą ludzi, której członkowie połączeni są więzami krwi i małżeństw. Więzi rodzinne zakładają istnienie wzajemnych zespołów oczekiwańoraz praw i obowiązków nakazanych przez religię, umocnionych prawodawstwem przestrzeganym przez członków tej grupy. Zgodnie z tym, członków rodziny dotyczą pewne wzajemne zobowiązania. Pozwala to określać ich tożsamość, wysokość udziałów, uczestnictwo w naradach oraz dziedzictwo, sfery uczuć okazywanych dzieciom, świadczenia zabezpieczające los starców, a także sferę działań intensyfikujący wysiłki rodziny na rzecz jej spokojnej egzystencji. Łatwo można więc zauważyć, iż podstawą rodziny w islamie są więzy krwi i związki małżeńskie. Adopcja, sojusze, prywatne stosunki seksualne, tak zwane „małżeństwa próbne„czy też małżeństwa zawarte…

 • Relacje rodzinne

  Stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi

  Prawa dziecka, obowiązki rodziców Ogólny stosunek Islamu wobec dzieci może być ujęty w kilku zasadach: Po pierwsze, Boży nakaz głosi, iż dziecko nie może być przyczyną szkody dla rodziców (św. Koran, 2: 233), po drugie, rodzice nie powinni szkodzić swym dzieciom. Święty Koran jasno mówi, że rodzice nie zawsze wolni są od przesadnej nadopiekuńczości jak i też od lekceważenia swoich obowiązków wobec dzieci. Po trzecie, na podstawie tych dwóch poprzednich ustaleń została sformułowana pewna myśl przewodnia dotycząca traktowania dzieci. Wskazuje ona na fakt mówiący, iż dzieci są zarówno radością życia i źródłem dumy rodzicielskiej jaki też nasionami próżności, przyczyną fałszywego poczucia bezpieczeństwa, a także fontanną zmartwień i pokus. Jednakże radość życia jest większą siłą ducha i przyczyną ostrożności rodziców,pozwalają…

 • Relacje rodzinne

  Stosunki pomiędzy mężem i żoną

  Biorąc pobożność za podstawę wyboru małżonka i budując małżeństwo na bazie jak najwcześniejszej decyzji o pomyślnym małżeństwie – Islam pozwala mieć nadzieję na szczęśliwy przebieg życia obu partnerów. Islam głęboko penetruje związek małżeński i nie ogranicza się tylko do określania właściwych postaw życiowych żon i mężów. Święty Koran i Sunna zawierają wiele poleceń nakazujących grzeczność i sprawiedliwe traktowanie żon przez ich mężów i opisujących wzajemną wyrozumiałość i miłość, sympatię i rozwagę, cierpliwość i dobrą wolę. Prorok (sallallahu alayhi wa salam) głosił, że najlepszym muzułmaninem jest ten, kto jest dobrym dla swojej rodziny, a największym błogosławieństwem i najpełniejszą radością życia jest dobra, pobożna i prawowierna żona. Zawarcie małżeństwa tworzy nowe role życiowe…

 • Relacje rodzinne

  Inne strony życia rodzinnego

  Odpowiednie traktowanie sług, krewnych i sąsiadów jest ściśle związane z życiem rodziny muzułmańskiej. Prorok Muhammad (sallallahu alayhi wa salam) udzielał rad i pouczał tych, którzy posiadali służbę domową. Panowie zobowiązani są do traktowania swych służebnych jak swoich braci, a nie jak niewolników. Prorok Muhammad (sallallahu alayhi wa salam) powiedział, że ten kto dobrze traktuje sługi swoje ten otrzyma od Allaha Ta’ala łatwą i przyjemną śmierć, która jak wiadomo jest zwykle bolesnym i trudnym momentem. Służebnicy i służebnice posiadają prawo do sprawiedliwego traktowania ich, do grzeczności wobec nich, do miłosierdzia, do jedzenia, ubrania, ułatwień życiowych oraz do innych osobistych gwarancji. Prorok (sallallahu alayhi wa salam) zaznaczał, iż służba powinna jeść te same dania co ich panowie…