Dżihad i wojna

Co Islam mówi o Terroryźmie?

W imię Allah, Miłosiernego, Litościwego

Jedną z charakterystycznych cech czasów, w których żyjemy jest przytłaczająca obecność przemocy w naszych społeczeństwach. Czy jest to bomba wybuchająca na rynku lub porwanie samolotu, gdzie niewinni ludzie są przetrzymywani w celu osiągnięcia celu politycznego, żyjemy w czasach w których manipulowanie i utrata życia niewinnych ludzi stała się powszechna.

Tak jak wszechobecny charakter masowej przemocy, tak „terroryzm” jest uważany za jeden z głównych kroków do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w naszych społeczeństwach. Słowo terroryzm pojawiło się w szerokim wykorzystaniu zaledwie kilka dekad temu. Jednym z niefortunnych skutków tej nowej terminologii jest to, że ogranicza ona definicję terroryzmu do popełnionych przez małe grupy lub jednostki.

Terroryzm w rzeczywistości rozciąga się na cały świat, objawia się w różnych postaciach. Jej sprawcy nie pasują do żadnego stereotypu. Ci, którzy uważają ludzkie życie za tanie i mają zdolność poświęcenia ludzkiego życia, pojawiają się na różnych poziomach w naszych społeczeństwach. Sfrustrowany pracownik, który zabija swoich kolegów z zimną krwią lub uciśniony obywatel okupowanego/zajętego terenu, który wyładowuje swoją złość przez wysadzenie autobusu szkolnego pełnego niewinnych dzieci są terrorystami, którzy powodują nasz gniew i wstręt. Paradoksalnie jednak polityk, który wykorzystuje odwieczne animozje etniczne między narodami, aby wzmocnić swoją pozycję głowy państwa, który rozkazuje „zrzucać cały dywan bomb” na całe miasta, które zaduszają miliony cywilów na śmierć dzierżąc podstępną broń sankcji, rzadko są karani za swoje zbrodnie przeciwko ludzkości.

To jest ta wąska definicja terroryzmu, która wciąga tylko jednostki i grupy, które dotykają Muzułmanów poprzez powiązanie z aktami terroru i zniszczenia, a w rezultacie, stają się oni ofiarami nienawiści przemocy i terroru . Czasami religia Islamu ponosi odpowiedzialność za czyny nie-Muzułmanów! Czy to możliwe, że Islam, którego światło zakończyło erę Dark Ages (Średniowiecza) w Europie, obecnie wysuwa nadejście epoki terroru? Może wiara, która ma ponad miliard wyznawców na całym świecie a ponad 7 milionów w Ameryce, w rzeczywistości zaleca zabijanie i okaleczanie niewinnych ludzi?

Czy mógłby Islam, którego sama nazwa oznacza „pokój” i „poddanie Bogu”, zachęcać swoich wyznawców aby pracowali na śmierć i zniszczenie? Czy to możliwe?

Świętość życia ludzkiego

Wspaniały Koran mówi:

„… nie zabijajcie nikogo – tego zakazał Bóg inaczej jak zgodnie z prawem. Oto co wam nakazał Bóg! Być może, będziecie rozumni!” [Koran, Sura Al-An’am 6: 151] .

Islam uważa wszystkie formy życia za święte. Jednakże świętości życia ludzkiego jest przyznane szczególne miejsce. Pierwszym i przede wszystkim podstawowym prawem człowieka jako ludzkiej istoty jest prawo do życia.

Wspaniały Koran mówi:

„Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto przywraca do życia człowieka, czyni tak, jakby przywracał do życia wszystkich ludzi (…) .” [Koran, Sura Al-Ma’idah 5:32]

Taka jest wartość pojedynczego ludzkiego życia które Koran zrównuje zabraniu nawet jednego ludzkiego życia niesprawiedliwie z zabiciem całej ludzkości. Tak więc Koran zakazuje zabójstw w jasny sposób. Zabranie życia przestępcy przez nakaz państwa do wymierzania sprawiedliwości jest zobowiązaniem do przestrzegania zasady państwa prawa, a także spokoju i bezpieczeństwa społeczeństwa.

Tylko właściwy i kompetentny sąd może zdecydować, czy dana osoba utraciła swoje prawo do życia poprzez zlekceważenie prawa do życia i pokoju innych ludzi.

Etyka wojenna:

Nawet w stanie wojny, Islam nakazuje że należy traktować wroga szlachetnie na polu bitwy. Islam opracował jasną linię rozróżniającą między walczącymi oraz nie-walczącymi w kraju wroga. Jeśli chodzi o ludność nie walczącą dotyczy to kobiet, dzieci, starych i niedołężnych, etc …, instrukcja proroka Muhammada (pokój z Nim) przedstawia się następująco: „nie zabijaj żadnego starego człowieka, żadnego dziecka lub kobiety. „[1]

„Nie zabijaj mnichów w klasztorach” albo „nie zabijaj ludzi, którzy przebywają w miejscach kultu .”[2]

Podczas wojny, Prorok zobaczył ciało kobiety leżące na ziemi i zauważył: “Ona nie walczyła. Jak więc została zabita?” Tak więc, nie walczący mają zagwarantowane bezpieczeństwo życia jeszcze za życia, nawet jeśli są w stanie wojny z państwem Islamskim.

Jihad (święta wojna):

Podczas gdy Islam generalnie jest źle rozumiany w świecie zachodnim, być może żaden inny termin Islamski nie wywołuje tak silnych reakcji jak słowo „dżihad”. Określenie „dżihad” zostało znacznie nadużyte, by wyczarować dziwaczne obrazy brutalności Muzułmanów, zmuszających ludzi do posłuszeństwa za pomocą miecza. Ten mit został utrwalony przez wieki nieufności w trakcie i po krucjatach.

Niestety, przetrwał do dnia dzisiejszego.

Słowo Dżihad pochodzi od słowa korzenia Jahada, co oznacza walkę/zmaganie się. Dlatego dżihad jest dosłownie aktem walki/zmagania się. Prorok Muhammad (pokój z Nim) powiedział, że największy dżihad to walka z podstępnymi podszeptami naszej duszy. Zatem dżihad odnosi się przede wszystkim do wewnętrznej walki bycia osobą cnotliwą i poddaną Allah we wszystkich aspektach życia. Po drugie, dżihad odnosi się do walki z niesprawiedliwością. Islam, podobnie jak wiele innych religii, pozwala na walkę zbrojną w obronie lub zemście przeciw tyranii, wyzyskowi i uciskowi.

Wspaniały Koran mówi:

„Dlaczego nie walczycie na drodze Boga, jak również za słabych mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy mówią: „Panie nasz! Wyprowadź nas z tego miasta, którego mieszkańcy są niesprawiedliwi?! I daj nam od Siebie opiekuna! I daj nam od Siebie pomocnika!.” [Koran, Sura An-Nisa 4:75]

Tak więc, Islam nakazuje swoim wierzącym dążyć mocno w oczyszczaniu się, jak również do ustanowienia pokoju i sprawiedliwości oraz zniesienia ucisku wokół niego.

Jak powiedział Martin Luther King Jr.:

„Będziemy musieli odpokutować w tej generacji nie tylko za nienawistne słowa i czyny złych ludzi, ale za błagalną ciszę dobrych ludzi.”

Islam zaleca wszystkim Muzułmanom, aby aktywnie działać na rzecz utrzymania równowagi, w równowadze w której Allah stworzył wszystko. Jednak bez względu na sposób w jaki przyczyny mogą być uzasadniane, Wspaniały Koran nigdy nie daje przyzwolenia na zabijanie niewinnych ludzi. Terroryzowanie ludności cywilnej nie może być określane jako dżihad i nigdy nie da się pogodzić z nauczaniem Islamu.

Historia Tolerancji:

Nawet zachodni badacze odrzucili mit Muzułmanów zmuszających innych do konwersji. Wielki historyk De Lacy O’Leary napisał:

Muzułmanie rządzili Hiszpanią w przybliżeniu 800 lat. W tym czasie, i aż do momentu gdy zostali zmuszeni siłą do opuszczenia jej, nie-Muzułmanie żyli i kwitli. Dodatkowo, Chrześcijańskie i Żydowskie mniejszości przetrwały w krajach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie przez wieki. Kraje takie jak Egipt, Maroko, Palestyna, Liban, Syria i Jordania wszystkie mają znaczącą populację Chrześcijan i / lub Żydów.

Nie jest zaskakującym dla Muzułmanina, że jego wiara zabrania mu zmuszania innych do swojego punkt widzenia.

Wspaniały Koran mówi:

„Nie ma przymusu w religii! Prawość wyróżniła się od nieprawości. I ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa, a wierzy w Boga, uchwycił za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia. Bóg jest słyszący, wszechwiedzący!.” [Koran, Sura Al-Baqarah 2: 256]

Islam-wielki Jednoczyciel:

Daleki od bycia wojującym dogmatem, Islam jest sposobem na życie który przewyższa rasy i pochodzenie etniczne. Wspaniały Koran wielokrotnie przypomina nam o naszym wspólnym pochodzeniu:

“O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was, w obliczu Boga, to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, dobrze świadomy! „ [Koran, Sura Al-Hujurat 49:13]

Tak więc, te uniwersalne nauki sprawiają, że Islam jest najszybciej rozwijającą się religią na świecie. W świecie pełnym konfliktów i głębokich podziałów między ludźmi, w świecie, który jest zagrożony terroryzmem, popełnianym przez jednostki i państwa, Islam jest jak światło latarni morskiej, które daje nadzieję na przyszłość.

Największym Jihadem jest walka z własną duszą ,by walczyć ze złem które mamy w sobie”-Prorok Muhammad (pokój z Nim)

Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.

Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.


Źródło:

1) www.islamic-message.net

– Książka w języku angielskim pt.: „What Islam says about terrorism”

2) www.quran.com

– tłumaczenie wersetów Koranu na język polski wraz z uzupełnieniem informacji o nazwie sur

Tłumaczenie na język polski: A. Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *