Golenie brody jako oznaka współczesnego zniewieścienia

Artykuł Muhammada al-Jibaly

 

Za brodę (po arabsku lihija) uważa się zarost pojawiający się na policzkach I na szczękach, włączając w to włosy rosnące na skroniach, pod dolną wargą, na podbródku oraz na dolnej szczęce.

 

Muzułmańskie uregulowania dotyczące brody

 

Noszenie brody jest wajib (obowiązkowe) dla wszystkich mężczyzn, którzy mają taką możliwość. W Sunnie znajdziemy jasne dowody potwierdzające tę zasadę (przytaczamy je poniżej), taka jest także zgodna opinia muzułmańskich uczonych. Niektórzy współcześni szejchowie nie odnoszą się z należytą uwagą do odpowiednich przekazów w Sunnie i wydają słabo ugruntowane fatawa na poparcie własnych twierdzeń – ważne, by nie dać się im zwieść. Wydając tego rodzaju fatawa ci szejchowie sprowadzają wiernych na złą drogę, jak powiedział Prorok (sallallahu alayhi wa salam): „Kto prowadzi ludzi prawidłową drogą, ten zostanie wynagrodzony i w dodatku otrzyma nagrodę równą tej, na jaką zasłużą wszyscy ci, kto za nim podąży. Jednak ten, kto sprowadza ludzi na złą drogę, poniesie za to karę, a w dodatku otrzyma jeszcze karę równą tej, jaką poniosą wszyscy ci, kto za nim podążał”. I Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział także: „Allah nie wykorzenia za jednym razem wiedzy z serc ludzkich, lecz czyni to, zabierając spomiędzy żywych prawdziwie uczonych. Gdy nie stanie już uczonych, ludzie wybiorą sobie przywódców spomiędzy ignorantów, którzy będą wydawać fatawa, a nie posiądą wystarczającej wiedzy. Tym samym, będą oni sprowadzali innych na złą drogę” (al-Buchari).

 

Lista naruszeń

 

Jak widać z Księgi Allaha oraz z Sunny Jego Proroka, golenie brody prowadzi do wielu dalszych naruszeń zasad Islamu; poniżej zamieszczamy ich spis, niekoniecznie pełen:

 

a) Nieposłuszeństwo wobec Allaha

 

Golenie brody jest znakiem nieposłuszeństwa wobec Allaha. Wyznaczony przez perskiego szacha Chosrowa rządca Jemen wysłał dwóch ludzi do Proroka (sallallahu alayhi wa salam) z poleceniem stawienia się na dworze. Gdy stawili się przed Muhammadem (sallallahu alayhi wa salam), ten zauważył, że mają gładko wygolone brody i noszą wąsy. Z powodu ich dziwnego wyglądu, nie chciał na nich patrzeć i powiedział: „O, nieszczęśni, kto wam kazał tak czynić?”. Odpowiedzieli: Nasz władca (mając na myśli Chosrowa). Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział wówczas: “Ale mój Pan, sława i chwała dla Niego, polecił mi odpuścić brodę i zgolić wąsy” (uznana za hasan, czyli dobrą, przez al-Albani”).

 

b) Nieposłuszeństwo wobec Proroka (sallallahu alayhi wa salam)

 

Golenie brody to znak nieposłuszeństwa wobec Proroka (sallallahu alayhi wa salam). W wielu hadisach Prorok (sallallahu alayhi wa salam) nakazał mężczyznom odpuszczać brodę. Wszystkie te hadisy niosą jednakowy przekaz: „Gól wąsy i odpuść brodę” (al-Buchari i Muslim). Posłuszeństwo wobec proroka (sallallahu alayhi wa salam) jest równoznaczne z posłuszeństwem wobec Allaha, Który powiedział: „Ktokolwiek słucha Posłańca, ten słucha Boga.” (Koran, 4:80).

 

c) Odróżnienie się od Proroka (sallallahu alayhi wa salam) i odejście od Jego wskazówek

 

Golenie brody oznacza odróżnienie się od Proroka (sallallahu alayhi wa salam) i odejście od jego wskazówek. Prorok (sallallahu alayhi wa salam) posiadał dużą brodę (Muslim). Każdy powinien starać się być do Niego (sallallahu alayhi wa salam) podobnym, jak powiedział Allah (tłumaczenie znaczenia): „Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór” (Koran, 33-21). I sam Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Zaiste, najlepszym wskazówkami są wskazówki Muhammada” (Muslim).

 

d) Porzucenie drogi, którą podążali wierni

 

Golenie brody oznacza porzucenie drogi, którą podążali wierni. Wszyscy Prorocy, Towarzysze Proroka (sallallahu alayhi wa salam), wielcy uczeni i sprawiedliwi wierni muzułmanie z czasów wczesnej Ummy, wszyscy oni posiadali brody. Nie ma ani jednego przekazu o tym, że ktokolwiek spośród nich golił sobie brodę. Tym sposobem, to jest droga, jaką nam wskazali, a Allah powiedział (tłumaczenie znaczenia): „A kto oddzieli się od Posłańca, mając jasną wiedzę o tym, jaka jest dla niego droga prosta, a postępuje inną drogą niż droga wiernych – to My obrócimy go ku temu, ku czemu on sam się zwrócił, i wystawimy go na spalenie w Gehennie.” (Koran, 4:115)

 

e) Upodobnienie się do niewiernych

 

Golenie brody oznacza upodobnienie się do niewiernych, co zostało podkreślone w kilku hadisach Proroka (sallallahu alayhi wa salam), np.: „Gólcie wąsy i odpuszczajcie brodę. Odróżniajcie się od Magów (zoroastrian)” (Muslim). „Gólcie wąsy i pozostawcie brody. Odróżniajcie się od ludzi Pisma”. (Muslim). “Odróżniajcie się od pogan, gólcie wąsy i pozostawcie brody” (al-Buchari i Muslim). W surze al-Fatiha znajduje się polecenie, byśmy odróżniali się od niewierzących, a Allah powiedział (tłumaczenie znaczenia): „lecz nie idź za namiętnościami tych; którzy nie wiedzą.”. Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Ktokolwiek upodabnia się do innych ludzi, jest jednym z nich”. (przekazane przez Abu Daw’uda i uznane za autentyczny przekaz przez al-Albani).

 

f) Zmienianie bez pozwolenia tego, co stworzył Allah

 

Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział, że przeklęte przez Allaha są kobiety, które chcą poprawić swój wygląd i w tym celu zmieniają to, co Allah stworzył, np. usuwając włosy z twarzy, zastępując swoje zęby sztucznymi lub tatuując się (al-Buchari i Muslim). W hadisie mówi się o kobietach, ponieważ to one częściej niż mężczyźni starają się upiększyć swój wygląd, ale ostrzeżenie odnosi się z pewnością do obu płci, ponieważ jasno wskazane są warunki powodujące niezadowolenie Allaha i dotyczy to każdego, kto te warunki spełnia. Golenie brody także znajduje się w tej kategorii i jest znacznie gorsze, niż nam, czyli usuwanie włosów z twarzy, praktykowane przez niektóre kobiety. Oznacza to także podporządkowanie się Szatanowi, który powiedział: „gdy rozkażę im – oni będą zmieniać stworzenie Boga!”.

 

g) Upodobnienie się do kobiet

 

Broda jest głównym znakiem odróżniającym mężczyznę od kobiety. Goląc brodę, usuwamy tę różnicę i tym samym upodobniamy się do kobiet.  Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Allah przeklina tych mężczyzn, którzy upodabniają się do kobiet, i przeklina te kobiety, które upodobniają się do mężczyzn.” (al-Buchari).

 

h) Golenie brody przeczy wrodzonej naturze fitra

 

Posłaniec Allaha (sallallahu alayhi wa salam) wymienił dziesięć cech, które wskazują na dobrą, czystą naturę (Muslim). Dwie spośród tych cech to golenie wąsów i odpuszczenie brody. Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział, że każde dziecko rodzi się z czystą, dobrą naturą fitra, ale może ulec deformacji pod wpływem otoczenia i wychowania (al-Buchari i Muslim). Pod wpływem niewiernych natura wielu muzułmanów uległa obecnie takiej deformacji, że uważają oni całkowicie ogolonych mężczyzn za bardziej przystojnych i męskich niż tych, którzy noszą brodę; dokładnie w pełnej niezgodzie z tym, co powiedział Prorok (sallallahu alayhi wa salam) w powyższym hadisie. Ta natura nigdy się nie zmienia; Allah powiedział (tłumaczenie znaczenia): „zgodnie z naturą, jaką Bóg obdarzył ludzi przy stworzeniu. Nie ma żadnej odmiany w stworzeniu Boga!” (Koran 30:30).

 

Goląc brody, niektórzy mężczyźni dziwnie się usprawiedliwiają – że ich żonom bardziej się to podoba. Oznacza to, że ich celem w życiu jest przypodobanie się dziwnym gustom żon, a nie podporządkowanie się jasno wyrażonym zaleceniom Allaha i Jego Proroka (sallallahu alayhi wa salam). Inni twierdzą, że broda powoduje u nich podrażnienia i swędzenie, co jednak nie może być rezultatem czynów zgodnych z czystą fitra, lecz raczej wynika z zaniedbań zasad prawidłowej pielęgnacji i zabiegów higienicznych przy wykonywaniu wudhu w sposób zalecony przez Sunnę.

 

Jakie jest zdanie uczonych i imamów

 

Wszyscy wielcy uczeni z okresu pierwszych wieków Islamu, włączając w to Sprawiedliwych Kalifów, zgadzali się co do tego, że golenie brody jest haram (zakazane). Wielu z nich, np. Umar ibn Abdulaziz (kalif z dynastii Omajjadów), uważało golenie brody za niedopuszczalne oszpecenie. W ich opinii, osoba goląca brodę była zniewieściała; wielu z nich nie uznałoby takiego mężczyzny za wiarygodnego świadka i nie pozwoliłoby prowadzić mu modlitwy.

 

Niech Allah prowadzi nas drogą posłuszeństwa swojej religii, utrzymuje nas w wierności Sunnie Proroka (sallallahu alayhi wa salam) i błogosławi w tym i na tamtym świecie.

 

Źródło

 

Tłumaczenie: Kudajbergen

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.