Koran

Kiedy jest czas na recytowanie Sury al-Kahf w Piątek?

Istnieje Sahih hadis od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) dotyczący zalet recytacji Sury al-Kahf w ciągu dnia lub nocy Jummuah (Piątek). Obejmują one:

(A) od Abu Sa’id al-Khudri, który powiedział: „Kto czyta Surę al-Kahf w noc Jummuah, będzie miał światło, które rozciągać się będzie między nim a Starym Domem (Ka’bah).”
(Przekazane przez al-Daarimi, 3407. Ten hadis został zaklasyfikowany jako Sahih przez Szejka al-Albaani w Sahih al-Jaami, 6471)

(B) „Kto czyta Surę al-Kahf dniu Jummuah, będzie miał światło, które będzie dawało blask od niego z jednego Piątku do następnego.”
(Przekazane przez al-Haakim, 2/399; zl-Bayhaqi, 3/249. Ibn Hajar powiedział w Takhreej al-Adhkaar, że jest to hadis Hasan, i on powiedział, ze jest to najsilniejszy przekaz, który został opowiedziany dotyczący czytania Sury al-Kahf. Zobacz: Fayd al-Qadeer, 6/198. Został zaklasyfikowany jako Sahih przez Szejka al-Albaani w Sahih al-Jaami’, 6470).

(C) Zostało przekazane, że Ibn Umar (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział:” Kto czyta Surę al-Kahf w dniu Jumu’ah, światło będzie świecić od niego spod jego stóp do chmur na niebie, które będzie świecić dla niego w dniu Zmartwychwstania, i będzie mu odpuszczone (jego grzechy) pomiędzy dwoma Piątkami.”
Al-Mundhiri powiedział, że zostało to przekazane przez Abu Bakr ibn Mardawayh w jego Tafsirze, z isnaadem z którym nie było nic złego.
(Al-Targheeb wa’l-Tarheeb, 1/298)

Surah może być czytana w nocy lub w dzień Jumuah. Noc Jumuah zaczyna się od zachodu słońca w Czwartek, a dzień Jumuah kończy się o zachodzie słońca. Dlatego czas na czytanie tej Sury rozciąga się od zachodu słońca w Czwartek do zachodu słońca w Piątek.

Al-Mannaawi powiedział:
Al-Haafiz ibn Hajar powiedział w swoim Amaali: „W niektórych przekazach jest powiedziane „Dzień Jumuah” a w niektórych przekazach jest napisane „Noc Jumuah „. Można je pogodzić, mówiąc, co znaczy to dzień, który obejmuje całą noc i odwrotnie.” (Fayd al-Qadeer, 6/199)

Al-Mannaawi powiedział także:
„Zaleca się, aby ją czytać w ciągu dnia lub nocy Jumuah, jak al-Shaafa’i (oby Allah się nad nim zmiłował) stwierdził.” (Fayd al-Qadeer, 6/198)
Nie ma Sahih hadisow dotyczących czytania Sury Aal ‚Imraan w Piątek. Wszystkie przekazy, które zostały opowiedziane w tej sprawie są albo da’eef jiddan (bardzo słabe) lub mawdoo’ (sfabrykowane).

Zostało przekazane, że Ibn Abbas powiedział: „Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział:” Ktokolwiek recytuje Surę w której rodzina ‚Imraan (Aal ‚Imraan) jest wymieniona w Piątki, Allaha i Jego aniołowie będą słać błogosławieństwa na niego, aż słońce zajdzie.”
(Przekazane przez al-Tabaraani w al-Mu’jam al-Awsat, 6/191; i al-Kabeer, 11/48. Ten hadis jest da’eef jiddan (bardzo słaby) lub mawdoo’ (sfabrykowany)).
Al-Haythami powiedział: „To było przekazane przez al-Tabaraani w al-Awsat lub al-Kabeer, i [jego isnaad] zawiera Talhah ibn Zayd al-Riqqi, który jest da’eef (jiddan) ((bardzo) słaby).” (Majma ‚al-Zawaa’id, 2/168).

Ibn Hajar powiedział: Talhah jest bardzo słaby, i Ahmad i Abu Dawud oskarżyli go o fabrykowanie przekazów. (Patrz Fayd al-Qadeer, 6/199)
Szejk al-Albaani powiedział: (To jest) mawdoo’ (sfabrykowane). Zobacz hadis nr 5759 w Da’eef al-Jaami’.
I al-Taymi przekazał w al-Targheeb że „Ktokolwiek recytuje Surę al-Baqarah and Surę Aal’Imraan w noc Jumuah będzie miał nagrodę, jak to, co jest między siódmą ziemią i siódmym niebem.”
Al-Mannawi powiedział, że jest on Ghareeb da’eef jiddan (dziwny i bardzo słaby). (Fayd al-Qadeer, 6/199)

A Allah wie najlepiej.

Szejk Muhammed Salih Al-Munajjid


Źródło: https://islamqa.info/en/10700

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *