Charakter i Emocje

Aspekt Moralny Islamu

Islam został objawiony po to, by udoskonalić system moralny. Prorok (SAAWS) powiedział: Zostałem wysłany, by udoskonalić i dopełnić szlachetne cechy moralności. (Hakim)

Każda dobra cecha jest przez islam wychwalana a każda zła jest potępiana. Allah mówi: Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro, a odsuwaj się od nieświadomych! (7:199)

Pewnego razu Prorok (SAAWS) zadał swym towarzyszom pytanie, czy wiedzą, kim jest bankrut? Towarzysze odparli, że jest nim ten, kto stracił swój majątek. Wtedy Prorok (SAAWS) wyjaśnił im: …Bankrut to muzułmanin, który przychodzi do Boga w Dniu Sądu z modlitwami, jałmużną i postem, ale po drodze skrzywdził jednego, zagarnął własność drugiego, przelał krew innego i uderzył tamtego. Wtedy Bóg odda poszkodowanym z jego dobrych czynów równowartość wyrządzonej im krzywdy. Jeśli mu zabraknie dobrych czynów to obciąży go złymi uczynkami poszkodowanych na równowartość wyrządzonej im krzywdy i zostanie wtrącony do piekła. (Muslim)

Islam zdefiniował, jak muzułmanin ma się odnosić i jak zachowywać w stosunku do innych ludzi. Wysłannik Allaha powiedział: Unikaj zakazanych rzeczy a będziesz najlepszym czcicielem Boga, bądź zadowolony z darów Allaha a będziesz najbogatszy z ludzi, bądź dobry dla sąsiada a będziesz prawdziwym wierzącym, pragnij dla innych tego, czego pragniesz dla siebie a będziesz prawdziwym muzułmaninem, nie śmiej się za dużo, bo zaprawdę śmiech powoduje nieczułość serca. (Tirmidi) Powiedział również: Muzułmanin to ten, który nie wyrządza krzywd innym muzułmanom ani językiem ani ręką, a emigrujący to ten, kto pozostawił to, co Allah(I) zakazał. (Buchari)

Poprzez wcielanie w życie nakazów i zakazów islam dąży do stworzenia społeczeństwa, w którym obywatele żyją na podstawie wzajemnej miłości, miłosierdzia i solidarności. Wśród zakazanych rzeczy są:

1) Przypisywanie Allahowi współtowarzyszy (szirk) Allah mówi: Zaprawdę, Bóg nie przebacza tego, żeby Mu dodawano współtowarzyszy, lecz On przebacza, komu chce, inne przewinienia. Ale kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten zabłądził zabłądzeniem dalekim. (4:116)

2) Czary. Abu Hurejra przekazał, że Prorok (SAAWS) powiedział:- Trzymajcie się z daleka od destrukcyjnych grzechów: przypisywania towarzyszy Allahowi i czarów. (Buchari)

3) Niesprawiedliwość, agresja słowna i fizyczna przeciw innym i uzurpowanie sobie praw innych. Allah mówi: Powiedz: „Mój Pan zakazuje tylko czynów szpetnych, jawnych i skrytych – grzech i gwałt są bezprawiem – i tego, żebyście dodawali Bogu za współtowarzyszy to, czemu nie została przekazana żadna władza; i tego, żebyście mówili przeciw Bogu, czego nie wiecie. (7:33)

4) Zabójstwo z premedytacją. Allah mówi: A kto zabije wierzącego naumyślnie, to zapłatą dla niego będzie Gehenna, gdzie będzie przebywał wiecznie. Bóg rozgniewał się na niego i przeklął go, i przygotował dla niego karę ogromną. (4:93)

Ten zakaz nie obejmuje tych, którzy zabijają i są zabijani podczas obrony własnego życia, majątku czy honoru. Prorok (SAAWS) powiedział: Ktokolwiek jest zabity gdy broni swój majątek, jest męczennikiem, ktokolwiek jest zabity podczas obrony rodziny, życia, religii, jest męczennikiem. (Abu Dałud)

5) Zrywanie więzi rodzinnych. Allah mówi: Czy, wy może, jeśli się odwrócicie, będziecie mogli szerzyć zgorszenie na ziemi i rozrywać wasze związki pokrewieństwa? Tamci to tacy, których przeklął Bóg, tak iż uczynił ich głuchymi i oślepił ich spojrzenia. (47:22-23) Prorok (SAAWS) powiedział: Ten, który zrywa więzi rodzinne nie wejdzie do raju. (Muslim)

Przez zrywanie więzi rodzinnych rozumie się zaprzestanie odwiedzin krewnych, ignorowanie ich potrzeb, aroganckie zachowanie wobec nich i nie udzielanie pomocy przez bogatszego członka słabszym i biedniejszym spośród jego rodziny. Jeśli ktoś daje jałmużnę biednemu niespokrewnionemu, otrzyma za to wynagrodzenie jak za jałmużnę, a jeśli przekaże jałmużnę dla krewnego, to otrzyma podwójne wynagrodzenie za łączenie więzi rodzinnych i za jałmużnę. Jeśli muzułmanin sam jest biedny, powinien utrzymywać więzi rodzinne przez witanie się z krewnymi, interesowanie się nimi i uprzejmość w stosunku do nich. Prorok (SAAWS) powiedział: Łączcie i utrzymujcie więzi rodzinne nawet jeśli jest to tylko powitanie. (Sujuti)

6) Cudzołóstwo i wszystkie drogi oraz miejsca prowadzące do niego. Allah mówi: Nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga! (17:32) Allah ustanowił karę dla cudzołożników. W Koranie czytamy: Cudzołożnicy i cudzołożnikowi wymierzcie po sto batów, każdemu z nich obojga! W imię religii Boga, jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni, niech nie powstrzyma was żadna względem nich pobłażliwość. I niech pewna grupa wiernych będzie obecna przy ich karze. (24:2)

Taką karę otrzymują cudzołożnicy, którzy są w stanie wolnym, natomiast dla małżonków, którzy dopuścili się zdrady przez cudzołóstwo karą jest ukamienowanie. Taki rodzaj kary za cudzołóstwo był również ustanowiony we wcześniejszych religiach i ich prawodawstwach. Aby werdykt o ukamienowanie został orzeczony muszą być spełnione pewne warunki.

Oboje cudzołożnicy przyznają się do czynu. Abu Hurejra powiedział, że pewien człowiek przyszedł do Prorok (SAAWS)a i stanął jako świadek przeciw sobie czterokrotnie potwierdzając, że popełnił cudzołóstwo mówiąc: Zbliżyłem się do kobiety w niedozwolony sposób. Kiedy to mówił, Prorok (SAAWS) się od niego odwrócił. Za piątym razem zwrócił się do niego i zapytał: Czy miałeś z nią stosunek? On odrzekł: Tak. –Prorok (SAAWS) go zapytał: A czy wiesz, czym jest cudzołóstwo? On oparł:- Tak, uczyniłem z nią coś w niedozwolony sposób, co mężczyzna czyni w dozwolony sposób z żoną. On zapytał: – Czego oczekujesz ode mnie mówiąc mi o tym? On rzekł: – Pragnę byś mnie oczyścił. Wysłannik nakazał więc ukamienować go, i tak też uczyniono. Wysłannik Allaha usłyszał, jak dwóch mężczyzn rozmawiało między sobą: Popatrz na tego, Allah ukrył jego grzech, a on go wyjawił i został ukamienowany jak pies. Wysłannik Allaha milczał. Kiedy mijał martwego osła, zapytał: Gdzie jest ten i tamten? Oni odrzekli: Tu jesteśmy Wysłanniku Allaha. On rzekł: Jedzcie martwe ciało tego osła. Oni odrzekli: O Wysłanniku, niech Allah nam wybaczy, kto będzie jadł padlinę? Wysłannik Allaha odparł: Co powiedzieliście na temat tego człowieka jest gorsze niż spożycie tej padliny. Na Tego, w którego rękach jest moja dusza, ten ukamienowany człowiek teraz rozkoszuje się rajem. (Ibn Hibban).

Prorok (SAAWS) mówił, iż warunkiem ukamienowania jest przedstawienie świadectwa czterech muzułmanów, iż widzieli stosunek kobiety i mężczyzny. To rzadko się zdarza, chyba że mężczyzna lub kobieta jawnie przyznają się do cudzołóstwa. W historii islamskiej ta reprymenda nie została wcielona w życie poza jedynie kilkoma przypadkami; w tym przypadku kara została wykonana, bo cudzołożnik przyznał się do czynu. Kara jest adekwatna do powagi przewinienia i ma na celu chronić społeczeństwo przed złem, którym jest zepsucie moralne, rozwiązłość seksualna i rozpad rodziny. Również ma ona na celu przeciwdziałać problemom związanym z dziedziczeniem, małżeństwem oraz zdrowiem ludzkim poprzez zamknięcie drogi do pojawienia się wenerycznych chorób i epidemii.

Prorok (SAAWS) powiedział: Jeśli w społeczeństwach będą jawnie praktykowane niemoralne zachowania (dewiacje seksualne),to rozprzestrzeni się wśród nich dżuma i choroby (bóle) których nie znały ich poprzednie pokolenia. (Ibn Madża)

Najgorszym rodzajem cudzołóstwa jest kazirodztwo. Al Bara bnu Aazib przekazał, że kiedy spotkał swego wuja, ten powiedział mu, że idzie do pewnego mężczyzny współżyjącego z żoną jego ojca i ma rozkaz od Prorok (SAAWS) a by temu człowiekowi wymierzyć karę śmierci.

7) Przywłaszczanie majątku sierot. Islam uznaje to za naruszenie prawa słabszych. Allah mówi: Zaprawdę, ci, którzy zjadają dobra sierot, popełniając niesprawiedliwość, zjadają to, co w ich trzewiach będzie ogniem; i będą wystawieni na ogień płonący. (4:10)

Wyjątek stanowi biedny opiekun, który reprezentuje sierotę. Ma on prawo wziąć tyle z majątku sieroty ile jest mu potrzebne w zamian za opiekę nad nią, wyżywienie, ubranie jej jak również za rozporządzenie jej majątkiem i ewentualne inwestycje, które będą korzystne dla niej. Allah mówi: Ten, kto jest bogaty, niech się powstrzyma wspaniałomyślnie, a ten, kto jest biedny, niech zjada w sposób odpowiedni. (4:6)

8) Fałszywe zeznania; są uznawane za destrukcyjne czyny. To ze względu na ich negatywne skutki w społeczeństwie, bo prowadzą do odbierania innym ludziom ich świętych praw i szerzenia niesprawiedliwości. Krzywdzony jest przede wszystkim niewinny człowiek, bo fałszywe świadectwo pozbawia go jego praw jak również ten kto składa fałszywe świadectwo, bo przyzwala na niesprawiedliwość.

Prorok (SAAWS) powiedział: Czy mam wam powiedzieć o największym z poważnych grzechów? Oni rzekli: Tak Wysłanniku Allaha! Prorok (SAAWS) powiedział: Przypisywanie Allahowi towarzyszy i złe traktowanie rodziców. Mówiąc to Wysłannik pochylił się, ale potem wyprostował i powiedział: I składanie fałszywych świadectw. Prorok (SAAWS) powtarzał te słowa tak długo, aż zapragnęliśmy, by zaprzestał. (Buchari)

9) Hazard, bo marnotrawi majatek i uczy lenistwa a także nie przynosi korzyści ani jednostce ani społeczeństwu. Allah mówi: O wy, którzy wierzycie! Wino, hazard, bałwany i strzały wróżbiarskie – to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być może, będziecie szczęśliwi! (5:90)

Nawet jeśli hazardzista coś wygra to i tak jest to nielegalne, bo w ten sposób bezprawnie odbiera on majątek innego człowieka. Radość z wygranej może również spowodować jeszcze większą chęć do kolejnego korzystania z oszukańczych sztuczek. Jeśli zaś hazardzista przegrywa, to przepadają pieniądze, bo zainwestowane zostały w coś, co nie przynosi korzyści. Strata może doprowadzić do chęci kradzieży, by móc kontynuować grę i nadrobić straty.

10) Bandytyzm, morderstwo i zastraszanie ludzi; zalicza się do największych grzechów bo szerzą terror i lęk w społeczeństwie zakłócając tym samym jego spokój i bezpieczeństwo. Allah mówi: Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym. (5:33)

W islamie wyrok jest orzekany adekwatnie do rodzaju przestępstwa. Ibn Abbas powiedział, że bandyci, którzy zabijają i dokonują grabieży powinni być zabici i ukrzyżowani. Jeśli zabijają bez grabieży, to powinni być zabici, a jeśli kradną, ale nie zabijają ich ręce i nogi powinny być odcięte. Jeśli zastraszają ludzi, ale nie kradną, to są skazani na wygnanie.(Bejhaqi)

11) Fałszywe przysięgi, które umyślnie odbierają prawo innego i dlatego składającego takie przysięgi zanurzą w ogniu piekielnym. Allah mówi: Zaprawdę, ci, którzy handlują, za niską cenę, przymierzem Boga i swoimi przysięgami, nie będą mieli udziału w życiu ostatecznym i nie przemówi do nich Bóg ani nie spojrzy na nich w Dniu Zmartwychwstania, i nie oczyści ich. Czeka ich kara bolesna! (3:77)

Prorok (SAAWS) powiedział: Ktokolwiek odbiera prawo muzułmanina składając fałszywą przysięgę, dla niego Allah uczynił piekło obowiązkiem i zabronił mu wstępu do raju. Towarzysze Prorok (SAAWS)a zapytali:- Nawet, jeśli to było coś drobnego, Wysłanniku Allaha? On odrzekł: – Nawet, jeśli to było tak drobne jak gałązka drzewa arakowego. (Muslim)

12) Samobójstwo. Allah mówi: Nie zabijajcie się! Zaprawdę, Bóg jest dla was litościwy! A ktokolwiek uczyni to przez wrogość i niesprawiedliwość, to będziemy go palić ogniem. A to jest dla Boga łatwe! (4:30)

Prorok (SAAWS) powiedział: Ktokolwiek w jakiś sposób odbierze sobie życie, będzie ukarany tym samym sposobem w Dniu Sądu. (Muslim)

13) Kłamstwo, zdrada, oszustwo i łamanie obietnic. Allah mówi: O wy, którzy wierzycie! Nie zdradzajcie Boga i Posłańca, bo wtedy zdradzicie powierzone wam legaty, a przecież wy wiecie. (8:27)

Prorok (SAAWS) powiedział: Jeśli cztery cechy zgromadzą się u jednej osoby to jest ona hipokrytą, a jeśli jedna z tych cech znajdzie się w człowieku, to ma on coś z hipokryzji dopóki tego nie zostawi: niedotrzymywania obietnic, kłamstwa podczas rozmowy, oszustwa przy zawieraniu układu i przeklinanie kogoś podczas kłótni. (Buchari)

W innym hadisie, Prorok (SAAWS) powiedział: … nawet jeśli się modli, pości i uważa się za muzułmanina. (Muslim)

14) Zerwanie kontaktów międzyludzkich, nienawiść i zazdrość wśród społeczności muzułmańskiej. Prorok (SAAWS) powiedział: Nie żywcie nienawiści wobec siebie, nie zazdrośćcie sobie, i nie odwracajcie się plecami do siebie, ale raczej bądźcie sługami Allaha i bądźcie braćmi. Nie jest dozwolone dla muzułmanina, by gniewał się na swego brata dłużej niż trzy dni. (Buchari)

Prorok (SAAWS) poinformował nas, że zazdrość prowadzi do nienawiści i wrogości między ludźmi. Powiedział: Dolegliwość poprzednich ludów dotknęła was: Zazdrość i nienawiść. Te cechy usuną religię jak brzytwa usuwa zarost. Na Tego, w którego rękach jest moje życie, nie wejdziecie do raju dopóki nie uwierzycie, a nie uwierzycie dopóki nie będziecie miłować się nawzajem… czy mam wam powiedzieć o czymś, co jeśli uczynicie, to będziecie się miłować nawzajem? Witajcie się przekazując sobie salam. (Tirmidi)

15) Przeklinanie i wulgarność. Prorok (SAAWS) powiedział: – Zaprawdę, wierzący nie przeklina i nie obraża, nie jest nieprzyzwoity i sprośny w mowie. (Ahmed)

Nawet w stosunku do wrogów, islam nakazuje muzułmanom, by prosili Boga o dobro dla nich tzn. by prowadził ich drogą prostą. Abu Herejra przekazał, że ktoś powiedział do Prorok (SAAWS)a: O Wysłanniku Allaha, proś Boga przeciw poganom. On odrzekł: – Nie zostałem posłany, by przeklinać kogoś, lecz jako miłosierdzie dla ludzi. (Muslim)

16) Skąpstwo. Przede wszystkim całe bogactwo wszechświata należy do Allaha. Dał je ludziom, by z niego korzystali jako depozyt, który pozwoli im na utrzymanie siebie i podopiecznych według uznanego zwyczaju. Pod warunkiem że muszą z tego część przeznaczyć na rzecz potrzebujących braci i sióstr w islamie. Wysłannik szukał schronienia u Allaha przed skąpstwem.

Prorok (SAAWS) wyjaśnił, jakie są konsekwencje skąpstwa: Unikajcie niesprawiedliwości, bo w Dniu Sądu, niesprawiedliwość będzie ciemnościami. Chrońcie się przed skąpstwem, bo zaprawdę zniszczyło ono narody przed wami, doprowadziło do rozlewu krwi i uważania niedozwolonego za dozwolone. (Muslim)

Zamożny muzułmanin, który widzi braci w potrzebie, ale nie pomaga im finansowo i nie ulży w ich cierpieniach uważany jest przez islam za człowieka, który oddalił się od wiary. Prorok (SAAWS) powiedział: Dwie cechy nie mogą być w człowieku wierzącym: skąpstwo i zła moralność. (Tirmidi)

17) Rozrzutność i marnotrawstwo majątku. Allah mówi: I dawaj krewnemu, co mu się należy, i biednemu, i podróżnemu; lecz nie rozrzucaj nadmiernie! Zaprawdę, rozrzutni są braćmi szatanów, a szatan jest niewdzięczny względem swego Pana. (17:26-27) Prorok (SAAWS) powiedział: Zaprawdę Allah zakazał nieposłuszeństwa i nieuprzejmości wobec matki….i marnotrawienia pieniędzy. (Buchari)

18) Fanatyzm i ekstremizm w kwestiach religijnych. Allah mówi: Bóg chce dać wam ulgę, a nie chce dla was utrudnienia.(2:185) Prorok (SAAWS) powiedział: Zaprawdę, religia jest łatwa i nikt nie może jej czynić trudną, bo nie będzie w stanie wykonać wszystkiego idealnie. Bądź więc prosty i umiarkowany, czyń co jest łatwe i głoś o nagrodzie Allaha. Szukaj pomocy rano, po południu i wieczorem czyniąc dobro. (Buchari)

19) Egoistyczne samozadowolenie, zadufanie i próżność. Allah mówi: Nie odwracaj z pogardą twarzy od ludzi! Nie chodź po ziemi zadufany w sobie! Zaprawdę, Bóg nie miłuje dumnych pyszałków! Niech kroki twoje będą skromne! Zniżaj swój głos! Zaprawdę, najprzykrzejszy głos to głos osłów! (31:18-19).

Prorok (SAAWS) powiedział na temat złej dumy: Ten, kto ma w sercu ziarnko zadufania nie wejdzie do Raju. Pewien mężczyzna zapytał: O Wysłanniku Allaha, co jeśli ktoś lubi nosić ładne ubranie i obuwie? On odrzekł: Zaprawdę, Allah jest piękny i kocha piękno. Dumą jest, kiedy odrzucasz prawdę i patrzysz na innych z pogardą. (Muslim)

Na temat próżności Prorok (SAAWS) powiedział: Ktokolwiek chodzi powłócząc po ziemi swoje ubranie z próżności, Allah nie spojrzy na niego w Dniu Sądu. (Buchari)

20) Szpiegowanie, wyszukiwanie wad u innych, myślenie o kimś źle i obmawianie innych. Allah mówi: O wy, którzy wierzycie! Unikajcie wielce podejrzeń. Zaprawdę, niektóre podejrzenia są grzechem! Nie szpiegujcie się wzajemnie! Nie obmawiajcie jedni drugich w ich nieobecności! Czy chciałby któryś z was jeść ciało swego brata, kiedy on umarł? Przecież czulibyście wstręt do tego. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! (49:12)

Prorok (SAAWS) zapytał: Czy wiecie, czym jest obmawianie? Powiedzieli: Allah i jego Wysłannik wiedzą najlepiej. Rzekł: Pamiętanie swego brata w sposób, który jest mu niemiły. Zapytano Prorok (SAAWS)a: A jeśli to, co mówię jest prawdą czy to również jest obmawianie? Odrzekł: Jeśli wada jest w nim to wtedy jest obmawianie, lecz jeśli jej nie ma, to jest to oczernianie go. (Muslim)

21) Podsłuchiwanie. Prorok (SAAWS) powiedział: Ktokolwiek podsłuchuje rozmowy innych a oni tego nie chcą i unikają go, by ich rozmów nie podsłuchiwał, to w Dniu Sądu do jego uszu będzie wlany roztopiony ołów. (Buchari)

22) Cieszenie się z nieszczęścia innych. Prorok (SAAWS) powiedział: Nie ciesz się z porażki twego brata, być może Allah zlituje się nad nim a na ciebie ześle próbę. (Tirmidi)

23) Wtrącanie się w sprawy, które nas nie dotyczą. Prorok (SAAWS) powiedział: Jedną z oznak dobrego przyjęcia islamu przez człowieka jest pozostawienie wszystkiego, co jego nie dotyczy. (Tirmidi)

24) Szydzenie z innych mową, czynami i gestami lub poprzez nadawanie im przezwisk. Islam zabrania poniżania ludzi, naśmiewania się i szydzenia z nich. Allah mówi: O wy, którzy wierzycie! Niech jedni ludzie nie szydzą z drugich; być może, tamci są lepsi od nich. Ani też kobiety – z kobiet; być może, tamte są lepsze od nich. I nie zniesławiajcie siebie samych; i nie obrzucajcie się wyzwiskami. (49:11)

25) Wydawanie przez sędziego niesprawiedliwego wyroku. Sąd jest miejscem, w którym, wprowadza się w życie prawo Allaha. Sędzia ma rolę wykonawczą a nie ustawodawczą. Musi wydać wyrok zgodny z literą Boskiego prawa i na podstawie zeznań wiarygodnych świadków a jeśli tego nie uczyni i wyda niesprawiedliwy wyrok, to straci zaufanie, jakim go Allah obdarzył. Allah mówi: A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są niewiernymi. (5:44)

Prorok (SAAWS) powiedział: Są trzy rodzaje sędziów: jeden w raju a dwa pozostałe w piekle. Sędzia, który znał prawdę i wydał wyrok zgodnie nią, jest w raju. Człowiek, który wydał wyrok niesprawiedliwie wiedząc o tym, jest w piekle oraz sędzia, który nie miał wiedzy i wprowadził innych w błąd, jest również w piekle. (Abu Dałud)

26) Zaniedbanie ochrony swoich krewnych przed niemoralnymi kontaktami i ‘przymykanie oczu’ na ich nielegalne stosunki seksualne. Prorok (SAAWS) powiedział: Trzej nie zaznają raju: niedobry i nieposłuszny rodzicom, ten, który nie reaguje na cudzołóstwo kobiet w swojej rodzinie (ad-dajjus) oraz kobiety upodabniające się do mężczyzn. (AnNasai)

27) Upodobnienie do płci przeciwnej. Ibn Abbas powiedział: Wysłannik Allaha przeklął mężczyzn, którzy upodabniają się wyglądem do kobiet i kobiety, które upodabniają się wyglądem do mężczyzn. (Buchari)

28) Przypominanie w nieładny sposób o przysługach, jakie komuś wyświadczyliśmy. Prorok (SAAWS) powiedział: Nie przypominajcie innym o przysługach, jakie im sprawiliście, bo zaprawdę doprowadzi to do niewdzięczności innych wobec was i pozbawi was Boskiego wynagrodzenia. Potem wyrecytował słowa Allaha: O wy, którzy wierzycie! Nie czyńcie daremną waszej jałmużny przez wyrzuty i obrazę (2:264)

29) Żądanie zwrotu podarunku. Prorok (SAAWS) powiedział: Ten, kto ofiaruje coś a następnie to zabiera jest jak pies, który zwymiotuje a potem to zje. (Buchari)

30) Szerzenie plotek czyli informowanie kogoś, o tym co ktoś inny o nim powiedział w celu popsucia relacji między ludźmi i szerzenia niemoralnych zachowań. Allah mówi: Nie słuchaj więc: żadnego skorego do przysięgi, nędznego; potwarcy, szerzącego kalumnie. (68:10-11)

Prorok (SAAWS) powiedział: Żaden plotkarz nie wejdzie do raju. (Muslim)

Wszystkim wiadomo jakie są złe konsekwencje rozpowszechniania plotek. Przez nie rodzi się wrogość między ludźmi i prowadzą one do odwrócenia się od drugiego człowieka, a jest to rzecz, której Wysłannik zakazał. Prorok (SAAWS) powiedział: Nie jest dozwolone, aby człowiek zerwał kontakt ze swoim bratem na dłużej niż trzy dni; kiedy się spotykają, odwracają się od siebie. Lepszy z nich jest ten, który pierwszy powita drugiego. (Buchari)

Szerzenie opowieści może przyczynić się do złego myślenia o drugim człowieku i szpiegowania go, by się dowiedzieć prawdy, co inny o nim powiedział. Mogą zostać popełnione również inne grzechy, których Allah zabronił: O wy, którzy wierzycie! Unikajcie wielce podejrzeń. Zaprawdę, niektóre podejrzenia są grzechem! (49:12)

31) Okazywanie arogancji słabszym fizycznie, np chorym, niepełnosprawnym czy starszym; i słabszym finansowo, np. ubogim, potrzebującym lub tym, nad którymi sprawuje się władzę. Zakaz traktowania słabszych z pogardą ma na celu zbudowanie społeczeństwa na zasadach miłosierdzia, miłości i braterstwa.

Allah mówi: Czcijcie Boga i nie dodawajcie współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym, sąsiadowi bliskiemu krewnemu i sąsiadowi, który jest wam obcy, i towarzyszowi będącemu u boku, i podróżnemu, i temu, którym zawładnęły wasze prawice. Zaprawdę, Bóg nie kocha tych, którzy są zuchwali i pełni pychy! (4:36)

32) Zamierzona chęć wyrządzenia krzywdy spadkobiercom, np. przez fałszywe twierdzenie spadkodawcy iż ma długi. Allah mówi: ..po potrąceniu legatu zapisanego przez zmarłego w testamencie lub długu – bez niczyjej krzywdy.. (4:12)


Źródło: Przesłanie islamu Autor: Dr.Abdurrahman al-Sheha Tłumaczenie: Iwona Sumayya Kikolska i Abdelwahab Bouali

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *