Post

Al I’tikaf (odosobnienie w meczecie)

Znaczenie i’tikaf

I’tikaf oznacza stan odosobnienia. Osoba, która postanawia pozostawać w meczecie przez pewien czas w odosobnieniu nazywana jest mu’takiff-em ( tj. ktoś, kto wszedł w stan i’tikaf ).

Zasasdy

Jest to zalecane podczas Ramadanu, jak również w innych miesiącach podczas roku muzułmańskiego. Ustalono, iż Wysłanik (sall allahu `alejhi wa sallam) robił i’tikaf w meczecie podczas ostatnich dziesięciu dni miesiąca Szawal. [Buhari i Muslim]

Umar powiedział do Proroka (sall allahu `alejhi wa sallam): ” Złożyłem przysięgę w okresie Dżahilijjah, iż zrobię i’tikaf na jedną noc w meczecie al Haram (meczet w Makce – Ka’ba). ” On (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: „Wypełnij swoją przysięgę [ i on ją wypełnił ]. ” [Buhari i Muslim]

I’tikaf w ramadanie jest o wiele korzystniejszy, ponieważ była to regularna praktyka Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam). Abu Huraira relacjonuje: ” Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) miał w zwyczaju robić i’tikaf podczas każdego Ramadanu przez dziesięć dni, ale w roku swoje śmierci robił i’tikaf przez dwadzieścia dni. ” [Buhari]

Najlepiej robić i’tikaf przez ostatnie dziesięć dni Ramadanu ponieważ: ” Prorok zazwyczaj robił i’tikaf przez ostatnie dziesięć dni Ramadanu, aż do śmierci. ” [ Buhari ]

Warunki

Nie jest dozwolone robić i’tikaf w miejscach innych niż meczet. Allah (T) objawił w Al Qur’anie:

(…) i nie obcujcie z nimi, lecz przebywajcie pobożnie w meczetach.(…) [Sura Baqarah -Krowa, 187, (2:187)]

Według przekazów Ajszy zalecane jest, aby osoba w i’tikafie pościła.

I’tikaf nie powinien być robiony w jakimkolwiek meczecie. Stwierdzenie Wysłannika Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) ogranicza ilość takich miejsc do trzech. On ( S ) powiedział: „Nie ma i’tikafu poza trzema meczetami. ” ( Ka’aba, Meczet Wysłannika w Medynie i Baital – Muqaddis w Jerozolimie )

Tutaj uczeni są różnych zdań.

Szeich Al-Albaani (rahimahullaah) pisze: „Według tego z czym się spotkałem, ci salaf którzy byli tej opinii (że I’tikaf ograniczony jest do tych trzech meczetów) to Hudhaifah Ibn Al-Yamaan, Sa’eed Ibn Al-Musayyib i ‘Ataa. ‘Ataa nie wymienił Masjid Al-Aqsaa. Inni uważali że dotyczy to każdego meczetu zbiorowego (w którym Dziumu`ah [modlitwa piątkowa] jest odprawiana), bez wyjątku. Inni jeszce uważali że I`tikaf może mieć miejsce w masadzid [miejsce przeznaczone na modlitwę] we własnym domu. Nie ma wątpliwości należy postępować według tego co zostało przekazane w hadisie. A Allah, Wywyższony i Wychwalony, wie najlepiej.” (Imam Muhammad Naasir-ud-Diin Al-Albaanee (rahimahullaah), źródło: Qiyaam Ramadaan (pg. 34-41))

Shaikh Ibn Al-‚Uthaimiin uważa z kolei że ten hadis jest słaby i mało wiarygodny, ponieważ ibn Mas`uud uznał że jest słaby jak usłyszał go od Hudhaifah ibn Al-Yamaan’a. Drugim powodem jest że ayah w której I`tikaf jest wspomniany [Surat-ul-Baqarah: 187] nie ogranicza go do tych trzech meczetów tylko mówi generalnie o meczetach. Dla tego I`tikaf nie jest ograniczony do tych trzech meczetów, lecz ograniczony jest do meczetów zbiorowych. Niemniej jednak, I`tikaf w tych trzech świętych meczetach zapewne jest bardziej doskonałe i bardziej wynagrodzone, tak jak modlitwa w nich jest bardziej doskonała i bardziej wynagradzana. (Shaikh Muhammad Ibn Saalih Al-‚Uthaimiin, źródło: Ash-Sharh Al-Mumti’ah ‚alaa Zaad-il-Mustaqni’ah [vol. 6, pg. 504-505])

Co jest dozwolone dla osoby w i’tikafie?

Osoba w i’tikafie może opuszczać meczet, jeśli ma potrzebę. Ajsza przekazuje: ” W czasie i’tikafu On (sall allahu `alejhi wa sallam) nie wchodził do domu z wyjątkiem, gdy był w potrzebie. ” [Buhari i Muslim]

Osoba w i’tikafie może wychylać głowę z meczetu w celu umycia lub uczesania. Ajsza przekazuje: Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) czasami podczas i’tikafu wsuwał swoją głowę do mojego domu. Wówczas czesałam jego włosy. [Buhari i Muslim]

Osoba w i’tikafie i inna może dokonać wudu w meczecie. ” Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) wykonywał lekkie wudu w meczecie. ” [Ahmad]

Może również wznieść mały namiot na tyłach meczetu  dla jego i’tikaf-u.

Można również w meczecie używać materaca jako łóżka, tak jak zostało to ustanowione przez Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *