Ważne daty

Zaleta miesiąca Allah Muharram

Chwała Allahowi.

Chwała niech będzie Allah, Panu Światów i błogosławieństwo i pokój niech będzie z naszym Prorokiem Muhammadem, Pieczęcią Proroków i Liderem Posłańców, i na całej jego rodzinie i towarzyszach.

Miesiąc Allah Muharram jest wspaniałym i błogosławionym miesiącem. Jest to pierwszy miesiąc roku Hidżry i jest jednym ze świętych miesięcy, w związku z którym Allah mówi (interpretacja znaczenia):

„Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy (przypis: w roku) zaznaczonych w Księdze Boga w Dniu, kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Wśród nich – cztery Święte (przypis: 1-szy, 7-my, 11-ty i 12-ty miesiąc kalendarza Islamskiego). To jest religia prawdziwa. Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości (…)” [at-Tawbah 9:36].

Zostało przekazane od Abu Bakrah (oby Allah był z niego zadowolony) od Proroka (błogosławieństwa i pokój Allaha z nim): „… Rok ma dwanaście miesięcy, z których cztery są święte: trzy kolejne miesiące, Dhu al-Qa’dah, Dhu al-Hijjah i Muharram, i Rajab Mudar który wchodzi pomiędzy Jumaada i Sha’baan .”Przekazane przez al-Buchari (2958).

Muharram jest tak nazwany ponieważ to jest poświęcony (muharram) miesiąc; to jeszcze bardziej podkreśla jego świętość.

Słowa Allah (interpretacja znaczenia): „przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości” [ at-Tawbah 9:36] oznaczają: (nie czyńcie sobie niesprawiedliwości) w tych świętych miesiącach, ponieważ robienie w ten sposób jest większym grzechem niż w innym czasie.

Zostało przekazane, że Ibn Abbas powiedział, odnośnie słów Allah „przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości” [at-Tawbah 9:36]: (Polecenie nie czynienia sobie niesprawiedliwości) ma zastosowanie we wszystkich miesiącach, a następnie Allah wyróżnił cztery miesiące i uczynił je świętymi, i podkreślił ich świętość, i On uczynił grzech w tych miesiącach bardziej ciężkim, i On uczynił dobre dzieła i ich nagrodę wspanialszymi. Qataadah powiedział, odnośnie słów „przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości”: robienie złych rzeczy w czasie świętych miesięcy jest bardziej poważne i pociąga za sobą większy ciężar grzechu niż w innych miesiącach. Czynienie źle to poważna sprawa w każdym wypadku, ale Allah czyni, cokolwiek On zechce z Jego poleceń co ma mieć większą wagę. I on rzekł: Allah wybrał elity ze Swojego stworzenia: spośród aniołów On wybrał Posłańców, spośród ludzi On wybrał Posłańców, spośród mowy On wybrał wspominanie Go (dhikr), spośród miejsc na ziemi On wybrał meczety, spośród miesięcy On wybrał Ramadan i święte miesiące, spośród dni On wybrał Piątek (Jumu’ah), a spośród nocy On wybrał Laylat al-Qadr. Dlatego czcimy to, co zostało wybrane przez Allah, dla ludzi rozumnych i wiedzy przez szacunek do tego co zostało wybrane przez Allah.

Koniec cytatu z Tafsiir Ibn Katheer (oby Allah się nad nim zmiłował), komentarza Sury at-Tawbah werset 36

Zaleta przestrzegania sprawy naafil (nadobowiązkowe) postu w miesiącu Muharram

Zostało przekazane, że Abu Hurayrah (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Najlepszy post po Ramadanie jest w miesiącu Allah Muharram.”Przekazane przez Muslim (1982).

Wyrażenie „miesiąc Allah (shahr Allah)” wskazuje wielką cześć na jaką ten miesiąc zasługuje, ponieważ jest przypisany do Allah (w dopełniaczu lub frazie idaafah). Al-Qaari powiedział: To, co wydaje się być sprawą jest to, że chodzi tu cały miesiąc Muharram.

Ale jest to udowodnione, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nigdy nie pościł każdego miesiąca w całości z wyjątkiem Ramadanu. Więc ten hadis należy rozumieć w ten sposób, że jest zachętą do zwiększonej ilości postu podczas miesiąca Muharram, ale nie postu całego miesiąca.

Jest udowodnione, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pościł dużą część podczas Sha’baan, a być może zaleta Muharram nie została mu ujawniona aż do końca jego życia, dopóki był w stanie pościć podczas tego miesiąca. Sharh An-Nawawi ‚ala Saheeh Muslim

Allah wybiera cokolwiek On chce w czasach i miejscach

Al-‚Izz ibn Abd as-Salaam (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział: Wyższość czasów i miejsc jest dwóch rodzajów, z których pierwszy jest w kategoriach ziemskich, a drugi jest w kategoriach religijnych i duchowych, ze względu na to, czym Allah obdarza Swoich niewolników w tych czasach i w tych miejscach większą nagrodą za czyny, takie jak większa zaleta postu Ramadan w stosunku do pozostałych miesięcy czy w dniu „Ashoora”. Jego zaleta jest ze względu na hojność i dobroć Allah dla Jego niewolników podczas nich.

Qawa’id al-Ahkaam (1/38)

Niech Allah ześle błogosławieństwa na naszego Proroka Muhammada i na całą jego rodzinę i towarzyszy.

Islam Q & A

Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami. 
Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.


1) Źródło: https://islamqa.info/en/204142

2) tłumaczenie wersetów Świętego Koranu na język polski wg Józefa Bielawskiego

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *