To co niewidzialne: Magia

Główne oznaki Dnia Ostatecznego

  1. Pojawienie się Dadźdźal’a

Lingwistycznie, słowo Dadźdźal pochodzi od słowa Dadźl, które znaczy kłamać i oszukiwać. Religijnie, dotyczy człowieka który jest oszustem mającym się pojawić w Dniach Ostatecznych, przypisując sobie boskość.

Jego pojawienie potwierdzone jest w Sunnie oraz w Idźmaa’ (konsensus). Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: „Powiedz: ‚O Allah, zaprawdę szukam schronienia u Ciebie przed karą Piekła, i szukam schronienia u Ciebie przed karą w grobie, i szukam schronienia u Ciebie przed próbą Masih ad-Dadźdźal, i szukam schronienia u Ciebie przed próbami życia i śmierci.” [i]

„Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) szukał przed nim schronienia podczas modlitwy.” [ii] i muzułmanie są zgodni co do jego pojawienia się.

Jego historia:

Pojawi się na drodze pomiędzy Szaam (Syrią) i Irakiem, i wzywać będzie ludzi aby go czcili. Większość ludzi która za nim podąży będzie spośród Żydów, kobiet i Beduinów. Siedemdziesiąt tysięcy Żydów z Asfahaan (dzisiejszy Iran) podąży za nim, a on będzie przemieszczał się po całej ziemi, tak jak wiatr rozdmuchuje deszcz na wszystkie strony, z wyjątkiem Mekki i Medyny, gdyż będzie przed wejściem do nich powstrzymany.

Pozostanie on przez czterdzieści dni. Jeden dzień jak rok, jeden dzień jak miesiąc, jeden dzień jak tydzień a reszta jego dni będzie zwykła. Jest on jednooki (jedno oko dobre, drugie wadliwe) a pomiędzy jego oczami będzie napisane KA FA RA (i.e. kaafir lub niewierzący). Tylko wierzący będą mogli to przeczytać. Wraz z nim pojawią się wielkie próby. Na przykład rozkaże on niebu i będzie padał deszcz, i rozkaże on ziemi i pojawi się wegetacja. Będzie miał ze sobą ogród i ogień. Lecz jego ogrodem będzie Ogień (Piekło), a jego ogniem będzie Ogród (Raj).

Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) przestrzegł nas przed nim mówiąc: „Ktokolwiek o nim usłyszy, niechaj się od niego oddali. A do kogokolwiek on dotrze, niechaj recytuje otwierające wersety Sury al Kahf.” [iii]

  1. Zstąpienie `Iisa Ibn Maryam (Jezusa syna Marii)

Zstąpienie `Iisa Ibn Maryam jest potwierdzone w Koranie, w Sunnie i są do tego zgodni wszyscy Muzułmanie. Allah mówi: „I nie ma nikogo spośród ludu Księgi, kto by nie uwierzył w niego przed śmiercią.” [Surat-un-Nisaa (4): 159]

Odnosi się to do śmierci Jezusa która nastąpi po jego zejściu, co zostało zinterpretowane przez Abu Hurairah. Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: „Przysięgam na Allaha, `Iisa Ibn Maryam zaprawdę zstąpi i sądził będzie (ludzkość) sprawiedliwie.” Zostało to potwierdzone. [iv]

Muzułmanie są jednogłośnie zgodni co do jego zejścia. Zstąpi on przy białym minarecie na wschód Damaszku, kładąc swe dłonie na skrzydłach dwóch aniołów. Wtedy każdy niewierzący który poczuje zapach jego oddechu umrze. A jego oddech będzie sięgał tak daleko jak jego wzrok. Będzie szukał Dadźdźal’a aż do niego dotrze przy wrotach Ludd, gdzie go zabije. Połamie krzyż i zniesie dzizyah (podatek zbierany od podwładnych niewierzących). Prostracja (czci) będzie jedyna – dla Allaha Pana wszechświata. `Iisa ibn Maryam dokona także Hadź i ‚Umrah. Wszystko to jest potwierdzone w Sahih Muslim a części tego są w obu Sahih (Buchari i Muslim). [v]

Imaam Ahmad i Abu Dauud przekazał że „`Iisa pozostanie przez czterdzieści lat po zabiciu Dadźdźal’a. Następnie umrze, a Muzułmanie wykonają modlitwę pogrzebową (Dzianaazah) nad nim.” [vi] Al-Buchari wspomniał w at-Tariikh że zostanie on pochowany obok Proroka Muhammeda (sal allahu alejhi ła sallam) a Allah wie najlepiej. [vii]

  1. Pojawienie się Ya’dźudź (Goga) i Ma’dźudź (Magoga)

Są to dwa imiona nie-Arabskie, lub być może są imionami Arabskimi pochodzącymi od Ma’dź, co oznacza burzliwe rozerwanie. Mogą także pochodzić od słowa Adźiidź, które znaczy podpalać i rozpalać ogień. Są to dwie nacje pochodzące z plemienia Adama które teraz istnieją, na podstawie dowodów z Koranu i Sunny.

Allah mówi na temat historii Dhul-Qarnain: „Aż kiedy doszedł do miejsca znajdującego się między dwoma górami, znalazł za nimi pewien lud, który zaledwie mógł pojąć jakąkolwiek mowę. O powiedzieli: „O Dhul-Qarnajnie! Oto Gog i Magog sieją zgorszenie na ziemi! Czy moglibyśmy przygotować dla ciebie daninę, abyś zbudował między nami i między nimi zaporę?” [Surat-ul-Kahf (18): 93-94]

Także Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: „W dniu sądu ostatecznego Allah powie: ‚Adamie, powstań i oddziel ludzi piekła spośród twojego potomstwa.’ Adam powie: ‚Kim są ludzie piekła?’ Allah powie ‚Z każdego tysiąca, (oddziel) dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć (osób).’ Wtedy, dzieci posiwieją a każda ciężarna kobieta poroni. I ujrzysz ludzi jakby byli pijani, mimo iż nie będą pijani. Lecz kara Allaha będzie ciężka.” Wieści o tym bardzo zmartwiły towarzyszy Proroka, więc powiedzieli: „O Wysłanniku Allaha, który z nas będzie tą (jedną) osobą (z tysiąca)?” On (sal allahu alejhi ła sallam) odpowiedział: „Głoście dobre wieści, gdyż zaprawdę z was będzie jeden, a z Ya’dźudź i Ma’dźudź będzie tysiąc.” [viii]

Ich pojawienie się, które jest jednym ze znaków Godziny Ostatecznej, nigdy wcześniej nie miało miejsca. Niemniej jednak, pierwsze ich objawy miały miejsce za czasów Proroka (sal allahu alejhi ła sallam). Potwierdzone zostało w obu kolekcjach Sahih że Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: „‚Dziś powstała dziura w barierze Ya’dźudź i Ma’dźudź, tej wielkości’, tworząc koło palcem wskazującym i kciukiem.” [ix]

Tak więc ich pojawienie się zostało potwierdzone w Koranie i Sunnie. Allah mówi:

„dopóki Gog i Magog nie zostaną wypuszczeni; wtedy oni będą śpieszyć z każdego wzgórza. I przybliżyła się obietnica prawdziwa (Dzień Zmartwychwstania).” [Surat-ul-Anbiyaa (21): 96-97]

Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: „Zaprawdę godzina (ostateczna) nie nastanie do póki nie ujrzycie dziesięć znaków ją poprzedzających.” Wspomniał wtedy: „Dym, Dadźdźal’a, Bestię, wschód słońca z zachodu, zstąpienie `Iisa Ibn Maryam, Ya’dźudź i Ma’dźudź, trzy trzęsienia (w których ziemia zostanie otwarta i pochłonie tych którzy się na niej znajdują) – jedno na wschodzie, jedno na zachodzie oraz jedno na półwyspie Arabskim. Ostatnim z tych znaków będzie ogień który pojawi się w Jemenie, kierując ludzi do ich (ostatecznego) miejsca zgromadzenia.”[x]

Ich historia jest także opisana w hadisie przekazanym przez An-Nułaas Ibn Sam’aan. Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział na temat `Iisaa Ibn Maryam, po tym jak Dadźdźal zostanie zabity:

„Tak się stanie, gdy Allah objawi Jezusowi: ‚Stworzyłem pewne moje sługi, przeciwko którym nikt nie będzie mógł walczyć. Więc poprowadź moje sługi bezpiecznie na Górę (Tuur).’ Następnie Allah ześle Ya’dźudź i Ma’dźudź, którzy będą wylegać z każdego zbocza. Pierwsza ich część przejdzie koło jeziora Tyberiadzkiego [xi] i wypije jego zawartość. Następnie ostatnia ich część przejdzie obok tego jeziora i powie: ‚Kiedyś była tu woda.’ Będą się przemieszczać aż dojdą do góry Al-Khamar, góry Al-Bait-ul-Maqdis (Jerozolimy). Powiedzą: ‚Zabiliśmy tych na ziemi, chodźcie, zabijmy teraz tych w niebiosach.’ I zaczną rzucać swe strzały w kierunku nieba, a Allah zwróci im je splamione krwią. Wtedy Prorok Allaha (‚Iisa) i jego towarzysze zostaną oblężeni, w taki sposób, że głowa cielca będzie więcej warta dla jednego z nich, niż sto dinarów jest warte dla jednego z was dzisiaj. Tak więc Prorok Allaha ‚Iisa i jego towarzysze będą prosić Allaha, i Allah ześle na karki Ya’dźudź i Ma’dźudź robaki (które ich zagryzą). Ranem przepadną, jak jedna osoba. Prorok Allaha ‚Iisa i jego towarzysze wtedy zejdą z Góry na płaszczyznę, i nie znajdą miejsca wielkości i piędzi, które by nie było wypełnione ich rozkładającymi się szczątkami i swądem. Wtedy Prorok Allaha ‚Iisa i jego towarzysze będą prosić Allaha (o pomoc) i ześle im ptaki, których szyje wyglądać będą jak baktriany, które rzucą (zwłoki Ya’dźudź i Ma’dźudź) gdzie Allah zechce.” [xii]

  1. Pojawienie się Bestii

Lingwistycznie, słowo Ad-Daabbah odnosi się do każdego stworzenia które porusza się po ziemi. Tutaj oznacza ono Bestię którą Allah ześle, niedługo przed Godziną Ostateczną. Jej pojawienie się jest potwierdzone w Koranie i w Sunnie. Allah mówi:

„A kiedy padnie na nich słowo, to My wyprowadzimy dla nich zwierzę z ziemi i ono im powie: „Ludzie nie są szczerze przekonani o Naszych znakach.” [Surat-un-Naml (27): 82]

Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) także powiedział: „Zaprawdę Godzina (Ostateczna) nie nastąpi, dopóki nie ujrzycie dziesięć znaków jej poprzedzających.” I wśród nich wspomniał: „Bestię.” [Sahih Muslim, co zostało przytoczone wcześniej]

Nic nie zostało wspomniane ani w Koranie ani w autentycznej Sunnie, co miałoby sugerować miejsce z którego Bestia ma się pojawić, ani też opisywać jej wygląd. Zostały one jedynie wspomniane w jednym Hadisie, którego autentyczność jest wątpliwa. Co jednak jasno wynika z Koranu, to fakt że Bestia ostrzegać będzie ludzkość o nadchodzącej karze i zniszczeniu, a Allah wie najlepiej.

  1. Wschód słońca z zachodu

Wschód słońca z zachodu jest potwierdzony w Koranie i w autentycznej Sunnie. Allah mówi: „W dniu, w którym pojawią się niektóre Znaki twego Pana, żadnej duszy nie pomoże uwierzenie, jeśli nie wierzyła przedtem ani nie zasłużyła sobie żadnym dobrem dzięki swej wierze.” [Surat-ul-Ana’aam (6): 158]

‚Niektóre ze znaków’ oznacza wschód słońca z zachodu, gdyż Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: „Godzina nie nastąpi dopóki słońce nie wzejdzie z zachodu. A gdy wzejdzie i ludzie je ujrzą, wtedy wszyscy uwierzą, lecz wtedy: ‚ W dniu, w którym pojawią się niektóre Znaki twego Pana, żadnej duszy nie pomoże uwierzenie, jeśli nie wierzyła przedtem ani nie zasłużyła sobie żadnym dobrem dzięki swej wierze.’” [xiii]

* * *

 

Odtwarzacz video

00:00

04:27

Dzięki pracy naszych Braci z niepublikującego już filmów kanału, przedstawiamy Wam film o 10 wielkich znakach Końca, o których mówił Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allah z nim).

***


[i] Sahih Muslim: Księga meczetów i miejsc modlitw (no. 590), hadith od Ibn ‚Abbaas (radi allahu `anhu).

[ii] Sahih Al-Buchari: Księga wezwania do modlitwy (no. 832) i Sahih Muslim: Księga meczetów i miejsc modlitw (no. 589) hadith od ‚Aa’ishah (radi allahu `anha). W tym rozdziale jest także hadith od Abu Hurairah (radi allahu `anhu) znajdujący się w Sahih Muslim (no. 588).

[iii] Zobacz hadith od An-Nułaas Ibn Sam’aan (radi allahu `anhu) w Sahih Muslim: Księga Nieszczęść (no. 2937).

[iv] Sahih Al-Buchari: Księga transakcji handlowych (no. 2222) oraz Księga Proroków (no. 3448). Znajduje się także w Sahih Muslim: Księga Wiary (no. 155).

[v] Zobacz hadith od An-Nuwaas Ibn Sam’aan t w Sahih Muslim (no. 2937). Co do jego powiedzenia: ” Połamie krzyż i zniesie dzizyah (podatek zbierany od podwładnych niewierzących). Prostracja (czci) będzie jedyna – dla Allaha Pana wszechświata.” Znajduje się to w hadisie od Abu Hurairah w Sahih Al-Buchari (no. 3448) i w Sahih Muslim (no. 155). W obu kolekcjach Sahih znajduje się także: „…aż pojedyncza prostracja stanie się lepsza niż cały świat i wszystko co w nim.” Niemniej jednak, narracja której użył Szeich Ibn Saalih Al-‘Uthaimiin, Al-Haafidh Ibn Hadziar w swoim dziele Al-Fath (6/492) przypisał Ibn Mardauiih. Co do jego słów: „Dokona Hadź i `Umrah”, znajduje się to w Sahih Muslim: Księga Hadź (no. 1252) w hadisie od Abu Hurairah (radi allahu `anhu), że Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: „Na tego w którego ęku jest moja dusza, (‘Iisa) Ibn Maryam) zapewne będzie wzywał imię Allaha (i.e. Tahliil) w dolinie Rauhaa, wykonując Hadź lub `Umrah, lub łącząc obie.”

[vi] Hadith Sahih: Autentyczny hadith przekazany przez Ahmad (9259), Abu Dauud (4324), Ibn Hibbaan (8/277) i Al-Haakim (2/595), który potwierdził jego autentyczność a Adh-Dhahabi potwierdził. Jest także przekazane od Ibn Abii Shaibah (15/158) i Ibn Dziariir (9/388) w hadisie od Abu Hurairah. Ahmad Shaakir ocenił Isnaad tego przekazu jako Sahih w notatkach Al-Musnad.

[vii] Przekazane przez Al-Buchari w At-Taariikh-ul-Kabiir (1/263), At-Tirmidhii (3617) i Al-Aadziurii w Ash-Sharii’ah (str. 381) od: ‘Uthmaan Ibn Ad-Dahhaak, od Muhammad Ibn Yuusuf Ibn ‘Abdillaah Ibn Salaam, od jego ojca z autorytetu jego dziadka który powiedział że: „W Torze, opisany jest Muhammad i opisany jest ‘Iisa Ibn Maryam. I zostanie on pochowany z nim.” Al-Buchari powiedział: „Według mojej opinii nie jest to autentyczne i nie należy za tym podążać.” At-Tirmidhii powiedział: „Jest to hadith hasan ghariib.” Al-Haafidh Ibn Hadziar powiedział w Al-Fath (7/66): „Jest to przekazane od niej – mając na myśli ‘Aa’ishah (radi allahu `anha) – w hadisie który nie jest potwierdzony, że prosiła Proroka (sal allahu alejhi ła sallam) o zezwolenie, że jeżeli żyła by dłużej niż on, aby pochowana została obok niego. Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: ‘Niby jak, skoro w tym miejscu nie ma nic prócz mojego grobu i grobów Abu Bakr, ‘Umar i ‘Iisa Ibn Maryam.’ Oraz w przekazach od Madiinah (Akhbaar-ul-Madiinah) ze słabego źródła, przekazane jezostało że Sa’iid Ibn Al-Musayyib powiedział: ‘Zaprawdę, te trzy groby są w części domu ‘Aa’ishah. I jest tam także miejsce w którym znajduje się grób ‘Iisa Ibn Maryam.’”

[viii] Sahih Al-Buchari: Księga Riqaaq (no. 6530) i Sahih Muslim: Księga Wiary (no. 222), hadith od Abu Sa`iid Al-Khudrii (radi allahu `anhu). Słowa znajdujące się w obu zbiorach to: „Powie: ‚Wyciągnij ludzi Piekła…” Słowa znajdujące się w Al-Buchari (no. 6529) to: „Oddziel ludzi Piekła ze swego potomstwa.” Słowa te są bardzo bliskie tym przytoczonym przez Szeicha Ibn Saalih Al-‘Uthaimiin.

[ix] Sahih Al-Buchari: Księga Klęsk (no. 7135) i Sahih Muslim: Księga Nieszczęść (no. 2880), hadith od Zainab Bint Dziahsh (radi allahu `anha).

[x] Sahih Muslim: Księga Nieszczęść (no. 2901), hadith od Hudhaifah Ibn Usaid Al-Ghifaarii (radi allahu `anhu).

[xi] Jezioro we wschodnim Izraelu, przy granicy z Syrią. [http://wiem.onet.pl/wiem/013091.html]

[xii] Sahih Muslim: Księga Nieszczęść (no. 2937). Zobacz komentarz Imama An-Nauauii dotyczący hadisów ghariib w Riyaad-us-Saalihiin (no. 1817).

[xiii] Sahih Al-Buchari: Księga komentarza Sury al-Ana’aam (no. 4636) i Sahih Muslim: Księga Wiary (no. 157), hadith od Abu Hurairah (radi allahu `anhu)


Źródło

Autor: Imaam Muhammad Ibn Saalih Al-‚Uthaimiin(RH)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *