To co niewidzialne: Magia

Anioły. Poza wyobraźnią.

Tyle tajemnic otacza te istoty, i znów spekulacje i wyobraźnia zostały uchwycone w amerykańskiej kulturze popularnej. Filmy, seriale dramatyczne i filmy dokumentalne i inne obrazy wyszły iskrząc nowym zainteresowaniem w tym temacie, który sięga tak daleko, jak historia człowieka. Ale czy rzeczywiście istnieją anioły? A jeśli tak, to jakie one są naprawdę?

Każdy Muzułmanin musi wierzyć w anioły, jak wiemy o tym z Koranu.

„Nie jest pobożnością, że zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. Lecz prawdziwie pobożny jest: kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni; w Aniołów, w Księgę i w Proroków.” (Koran, Sura Al-Baqarah 2: 177).

Ponadto: „A kto nie wierzy w Boga, w Jego Aniołów, w Jego Księgi, w Jego Posłańców i Dzień Ostatni – ten zbłądził zbłądzeniem dalekim.” (Koran, Sura An-Nisa 4: 136)

Mamy również znany hadis, w którym Prorok (pokój z Nim) odpowiada na pytanie o sens wiary: „To jest to, że wierzycie w Allah, Jego Aniołów, Jego Księgi, Jego Posłańców i Dzień Ostatni, i że wierzycie w Przeznaczenie, zarówno rzeczy dobre jak i złe.” (Sahih Muslim)

Tak więc mamy silne wskazanie znaczenia wiary w anioły. Ale powinniśmy zaakceptować popularne wyobrażenia o aniołach? Anioły były często przedstawiane na zdjęciach w sztuce Europejskiej, jak młodzi chłopcy mają na sobie niewielkie lub nie mają ubrania, a w popularnej fikcji jak dusze zmarłych, które poszły do nieba … te, które „zdobyły swoje skrzydła”, a teraz siedzą na chmurach grając na harfach. Być może najbardziej powszechny jest obrazek z pięknym aniołem kobietą, który nas pociesza w czasie nieszczęścia. Jednak, jako Muzułmanie, musimy wystrzegać się takich wersji twórczych, ponieważ są one oparte na spekulacji. Jak wiemy z Koranu:

„Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, nazywają aniołów imionami żeńskimi; A nie mają oni o tym żadnej wiedzy i idą tylko za przypuszczeniem, a przypuszczenie nie ma żadnej wartości wobec prawdy.”(Koran, Sura An-Najm 53:27-28)

Anioły są stworzeniami Allah, niezależne od człowieka. Według Ibn Hajar, Sa’id bin al-Musayyab „Aniołowie nie są zarówno mężczyznami ani kobietami. One zarówno nie jedzą i nie piją. One nie biorą ślubów, ani nie mają dzieci.”

Prorok (pokój z nIm) w znanym hadisie powiedział: „Aniołowie zostali stworzeni ze światła, dżiny zostały stworzone z bezdymnego ognia. Człowiek został stworzony z tego, co zostało opisane tobie.” (Muslim)

W przeciwieństwie do ludzi, anioły nie mają wolnej woli i nie są zdolne do nieposłuszeństwa Allah. Przeciwnie, zawsze wiernie wykonują Jego polecenia. Być może dlatego dobry człowiek jest często określany jako „anioł”. Te cechy aniołów oddzielają je od dżinów, które podobnie jak ludzie, mają wolną wolę i mogą być Muzułmaninem lub nie-Muzułmaninem. Różnice między tymi trzema stworzeniami Allah widać wyraźnie w historii stworzenia Adama:

Iblis (Szatan) był w obecności aniołów, gdy odmówił pokłonu Adamowi,

„Powiedział: „Ja jestem lepszy od niego. Ty stworzyłeś mnie z ognia, a jego stworzyłeś z gliny.”(Koran, Sura Al-Ar’af 7:12)

W przeciwieństwie do Iblisa, dżiny i wszystkie anioły pokłoniły się.

Jest powiedziane że Anioły są niezwykle pięknymi stworzeniami, mogą być również niewiarygodnie duże, zwłaszcza w porównaniu do obiektów, które znamy na Ziemi, a tylko Allah zna ich liczbę. Wiemy, że liczba aniołów jest wielka.

Po Nocnej Podróży, Prorok (pokój z Nim) zrelacjonował, „Potem zostałem zabrany do Domu Uczęszczanego i każdego dnia 70.000 aniołów odwiedzało go, nigdy nie wracając do niego z powrotem, inna [grupa] przychodziła po nich.” (Al-Bukhari i Muslim)

Zostało również przekazane w hadisie, że liczba aniołów niosących Ogień Piekielny w Dniu Zmartwychwstania będzie 4,900,000,000 … a to tylko jedno z niezliczonej liczby zadań, które aniołom zostały dane.

Teraz, ktoś mógłby zapytać, jeśli Allah jest samowystarczalny, to czy anioły są w ogóle potrzebne? To nie jest kwestia potrzeby, aniołowie wykonują swoje zadania tylko za zezwoleniem Allah. Podobnie, Allah nie będzie pytał Swoich stworzeń w Dniu Zmartwychwstania, w celu uzyskania niezbędnych informacji. Allah nie ma partnerów w Jego mocy. Anioły zostały stworzone, aby czcić Allah i wychwalać Go i aby realizować cele Allah zgodnie z Jego mądrością … tak jak Allah stworzył człowieka i dżiny, aby Go wielbiły. Mając to na uwadze, zwrócimy się do różnych typów aniołów.

Są anioły odpowiedzialne za objawienie, naturalne miejsca i zdarzenia, ludzkie wydarzenia i czyny, czyste wielbienie Allah i cokolwiek innego Allah zechce. Aniołowie Jibril, Mikail i Israfil są przywódcami aniołów, i wymienieni są z imienia w autentycznych źródłach.

Jibril (Gabriel) to anioł objawienia, anioł wysłany z Księgami do wszystkich Wysłanników. Fragmenty Koranu odnoszące się do Wiernego Ducha, i Ducha Świętego jest powiedziane, że odnoszą się do Anioła Jibril (Gabriela). Pojawia się on również w wielu hadisach w postaci człowieka, nagle pojawiającego się na pustyni przepytującego Proroka (pokój z Nim) w sprawach religii. Był to Jibril (Gabriel), który przyszedł do Proroka (pokój z nim) w jaskini Hira z pierwszym objawieniem Koranu, i weryfikował Koran w całości z Prorokiem (pokój z Nim) każdego Ramadanu, aby zagwarantować jego ścisłość.

Anioł Mika’il (Michael) jest wzmiankowany raz w Koranie: „Otóż ten, kto jest wrogiem Boga, Jego aniołów i Jego posłańców, i Gabriela, i Michała… – ponieważ Bóg jest wrogiem którzy odrzucają wiarę!.” (Koran, Sura al-Baqarah 2:98)

Zgodnie z komentarzem, odnosi się to do niektórych niewiernych w czasach Proroka (pokój z Nim), którzy wyśmiewali wiarę Muzułmanów. Według hadisów Prorok (pokój z Nim) zapytał Jibril (Gabriela) „Za co jest odpowiedzialny Mikail?”. On odpowiedział: „Za rośliny i deszcz.” (At-Tabarani)

Mika’il ma asystentów, którzy podążają za jego rozkazami i sprawiają, że chmury i wiatry przemieszczają się zgodnie z wolą Allah. W innym hadisie, Prorok (pokój z Nim) zapytał Jibril (Gabriela):„Dlaczego nie widzę Mikail śmiejącego się?”. On odpowiedział: „Mika’il nie śmiał się odkąd Ogień został stworzony”. (Ahmad)

Israfil jest aniołem któremu dano Trąbę. On jest gotów dmuchnąć trzy wybuchy zapoczątkowujące Dzień Sądu Ostatecznego na rozkaz Allah. Poinformowano, że Wysłannika Allaha (pokój z Nim) powiedział: „Jak mogę być zadowolony, gdy jeden z Trąba podniósł Trąbę do swoich ust, marszcząc swoje czoło i czeka by w nią zadąć?” Zapytali: „Co powinniśmy powiedzieć, Wysłanniku Allah?”. On odpowiedział: „Powiedz: Allah jest dla nas wystarczający, i najlepszym Strażnikiem. Pokładamy nasze zaufanie w Allah.” (At-Tirmidh)

Du’a (prośba) Proroka (pokój z Nim) dotyczące tych trzech aniołów jest: „O Allah, Panie Jibrila, Mikaila i Israfila, Sprowadzający nieba i ziemię do życia, Znawco tego co skryte i widoczne, to Ty który sądzisz między Twoimi niewolnikami w sprawach, w których się nie zgadzają. Prowadź nas do prawdy w poszanowaniu do rzeczy, co do których nie ma zgody za Twoją zgodą. Ty prowadzisz kogokolwiek Ty zechcesz drogą prostą. 

Inne anioły wymienione w Koranie są Aniołami stróżami, powołanymi do ochrony każdego człowieka. One odsuwaja wszystkie zagrożenia, z wyjątkiem tego co Allah zarządził, i Anioły zapisujące, dwa dla każdej osoby. Jeden na prawicy spisuje dobre uczynki, a ten po lewej stronie zapisuje złe działania: „Zaprawdę, nad wami są stróże szlachetni, którzy zapisują; oni wiedzą, co wy czynicie!”(Koran, Sura al-Intifar 82:10-12). W Dniu Sądu Ostatecznego, każda osoba otrzyma swoją księgę, pełen rachunek wszystkich jego uczynków w życiu.

Anioł Śmierci, który zabiera duszę umierającego:

„Powiedz: „Zabierze was anioł śmierci, który miał pieczę nad wami; potem do waszego Pana zostaniecie sprowadzeni!”. (Koran, Sura as-Sadżda 32:11)

Allah, niech On będzie Uwielbiony i Wywyższony, mówi o wierzących:

„tych, których wezwą aniołowie, kiedy oni byli dobrymi, i którym powiedzą: „Pokój wam! Wejdźcie do Ogrodu za to, co czyniliście!”. (Koran, Sura an-Nahl 16:32)

Z hadisów dowiadujemy się, że pomocnicy tego szczególnego anioła mogą być najpiękniejszymi istotami, albo pojawić się jako najbardziej przerażające, w zależności od czynów danej osoby w trakcie trwania jego życia.

Są Anioły, które odwiedzają tych, którzy są w grobach. Prorok (pokój z Nim) powiedział: „Kiedy człowiek składany jest w grobie i słyszy kroki oddalających się towarzyszy, dwaj aniołowie przychodzą do niego, sadzają go i pytają: Co mówiłeś o tym mężczyźnie, Muhammadzie? Jeśli odpowie: Świadczyłem że jest sługą Boga i Jego Posłańcem – usłyszy: Spójrz na swoje miejsce w Ogniu Piekielnym, Bóg darował ci w zamian miejsce w Raju – i ujrzy oba miejsca. Niewierny lub obłudnik odpowie aniołom: Nie wiem, mówiłem to samo, co inni – i zostanie mu powiedziane: Nie rozpoznałeś drogi prostej ani nią nie podążyłeś – i otrzyma uderzenie żelaznym młotem między uszy i jego krzyk usłyszy wszelkie stworzenie, poza ludźmi i dżinnami”. (Al-Bukhari)

Wiemy z Koranu również o Opiekunach Ogrodu (Raju):

” I grupami będą poprowadzeni ci, którzy się bali swego Pana, do Ogrodu. A kiedy tam przybędą, otworzą się jego bramy i powiedzą im jego strażnicy: „Pokój wam! Byliście dobrymi, wejdźcie więc do niego, by przebywać na wieki!”. „(Koran, Sura Az-Zumar 39:73)

I podobnie Strażnicy Ognia (Piekła), jak opisano w Koranie:

„O wy, którzy wierzycie! Strzeżcie się sami i wasze rodziny od ognia; którego strawą będą ludzie i kamienie! Wokół niego będą aniołowie, ogromni, straszni; oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga, lecz wypełniają to, co jest im nakazane.”(Koran, Sura at-Tahrim 66: 6)

Będą tam Anioły przekazujące dobrą nowinę wierzącym w ich momencie śmierci i po zmartwychwstaniu.

„Zaprawdę, na tych, którzy powiedzieli: „Pan nasz – to Bóg!”, i potem poszli prosto – zstąpią aniołowie: „Nie obawiajcie się i nie smućcie! Cieszcie się Ogrodem, który wam został obiecany! My jesteśmy waszymi opiekunami w życiu na tym świecie i w życiu ostatecznym. Dla was będzie tam to, czego zapragną wasze dusze; i dla was będzie tam to, o co wy poprosicie – jako gościnne przyjęcie od Przebaczającego, Litościwego.” (Koran, Sura Fussilat 41: 30-32)

Są Anioły, którym powierzono rozwój w łonie matki. Jeden hadis mówi nam:„Wysłannik Allaha, niech Allah błogosławi mu i obdarzy go pokojem, którego prawdomówność jest potwierdzona, powiedział:” Sposób, w jaki każdy z was jest tworzony jest to, że jesteście zbierani w łonie waszej matki przez czterdzieści dni jako kropla spermy a następnie na podobny okres czasu jako grudka ciała. Wtedy anioł zostaje zesłany, który tchnie ducha w ciebie i powierzone mu są cztery komendy: spisać twoje zaopatrzenie, żywotność, czyny, i czy będziesz nieszczęśliwy czy szczęśliwy. „(Al-Bukhari i Muslim)

Według innego, Prorok (pokój z Nim) powiedział: „Allah umieszcza w anioła w powierzeniu w łonie matki. On mówi:” O Panie, kropla? O Panie, skrzep? O Panie, mięso? .” Kiedy Allah chce zakończyć stworzenie płodu, on mówi:”Panie, mężczyzna czy kobieta? Nieszczęśliwy lub szczęśliwy? Ile zaopatrzenia? Jak długa żywotność ?.” I zapisuje to dla niego w łonie matki.” (Al-Bukhari i Muslim)

Z tego drugiego hadisu jest oczywiste, że aniołowie nie działają niezależnie w tych sprawach, ale zapytują Allah w sprawach dotyczących Jego dekretu, w celu wypełnienia swoich zadań; do Allah, Uwielbionego i Wywyższonego, należy wiedza o wszystkich zdarzeniach, zanim nadejdą.

Istnieją również Nosiciele Tronu i Kárúbiyyun. „Aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana ponad nimi.” (Koran, Sura al-Haqqa 69:17)

Według Ibn ‚Abbas, Towarzysz Proroka (pokój z nim), który był głównym wśród interpretatorów Koranu, osiem odnosi się do ośmiu rzędów aniołów. Kárúbiyyun są naczelnikami Niosącmi Tron. Termin Kárúbiyyun mówi, że pochodzi od słowa korzenia „zmartwienie lub niepokój”, ze względu na ich wielką bojaźn i strach przed Allah. Ponadto, w liczbie pojedynczej, Akarúb jest analogiczny do Angielskiego Cherubinka lub archanioła.

Kiedy Prorok (pokój z Nim) był wyśmiewany i obrzucony kamieniami przez mieszkańców miasta Taif, Jibril (Gabriel) przyszedł do niego z Aniołem Gór i zaoferował zniszczenie ludu Taif pomiędzy górami. Prorok (pokój z Nim) odmówił, woląc być cierpliwym w nadziei, że ich potomstwo przyjmie Islam.

Kolejny wspaniały Hadis relacjonuje: „Apostoł Allaha powiedział (grupie) aniołowie zostaną z tobą w nocy i (kolejna grupa) aniołow w ciągu dnia, a obie grupy spotkają się w czasie modlitwy ASR i Fajr. Potem ci aniołowie, którzy pozostawali z tobą całą noc wznoszą się (do Nieba) i Allah zapytuje ich (o ciebie) … i wie wszystko o tobie. „W jakim stanie zostawiłeś Moje sługi/niewolników? Aniołowie odpowiedzą: „Kiedy ich opuściliśmy, modlili się, a kiedy dotarliśmy do nich modlili się’”.

Anioły w Szeregach są w ciągłym wielbieniu, nigdy nie ruszając się z pozycji stojącej, pochylając się lub oddając pokłon. Są jeszcze inne, których nie znamy:„Nikt nie zna wojsk twego Pana, jak tylko On. To jest tylko przypomnienie dla ludzi.” (Koran, Sura al-Muddaththir 74:31)

Aniołowie, którzy podróżują w poszukiwaniu tych, którzy zbierają się razem dla wspominania Allah nazywani są Aniołami Dhikr. Napotykając się na takie zgromadzenia, anioły te przekazują to Allah, a Allah przebacza tym którzy pamiętają swego Pana.

Zatem jesteśmy „dotknięci” przez anioły w każdej chwili naszego życia i naszego każdego działania, myśli, słów i czynów. Choć nie możemy zobaczyć anioła (albo nie potrafimy poznać), jako Muzułmanie wiemy, że jesteśmy stale obserwowani i pobłogosławieni ich obecnością. Dlaczego mielibyśmy przypisywać atrybuty ziemskie aniołom Allah, kiedy Allah stworzył ten najbardziej cudowny prezent? Rzeczywiście, musimy tylko otworzyć strony Wspaniałego Koranu, aby dowiedzieć się o wszystkiego o Aniołach. To jest naprawdę „poza naszym wyobrażeniem”.


Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.

Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.

 

Źródło:

1) http://www.islamicbulletin.org/news…

 

2) www.quran.com

 

– tłumaczenie wersetów Koranu na język polski

Tłumaczenie na język polski: A. Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *