Allah,  Ogólne informacje o Islamie

Wiara w imiona i atrybuty Allaha

To wiara w to, co Allah powiedział o Sobie w Księdze i co potwierdził Wysłannik Allaha r odnośnie imion i atrybutów Allaha opisujących Go w sposób odpowiadający Jego majestatowi.

Allah I posiada najpiękniejsze imiona i doskonałe atrybuty. Wszystkie Jego imiona i atrybuty są wyjątkowe, jak głosi Koran: „Nic nie jest do Niego podobne. On jest Wszystko Słyszący, Wszystko Widzący!” (Asz Szūrā, 42:11). Tak więc żadne ze stworzeń Allaha nie ma takich imion i atrybutów jakie ma On.

–Niektóre z pięknych imion Allaha

Allah I powiedział o Sobie, że jest: „Miłosierny, Litościwy” (Sūrat Al Fātiḥa, 1:3).

Oraz: „Wszystko Słyszący, wszystko Widzący” (Asz Szūrā, 42:11).

A także: „Potężny, Mądry” (Luqmān, 31:9).

Powiedział też: „Bóg! Nie ma boga, jak tylko On ‒ Żyjący, Samoistny!” (Al Baqara, 2:255).

A także: „Chwała Bogu, Panu światów” (Al Fātiḥa, 1:2).

 

Najwyższy poziom ῑmān (wiary)

Wiara, czyli ῑmān, ma różne poziomy. Im bardziej muzułmanin zaniedbuje swoje obowiązki wobec Allaha i jest Mu nieposłuszny, tym bardziej słabnie jego wiara. I odwrotnie, im bardziej ktoś jest posłuszny Allahowi, czci Go i obawia się Go, tym jego wiara staje się mocniejsza.

Najwyższym poziomem wiary jest to, co islam nazywa iḥsān (dosłownie: doskonałość), którą Prorok r zdefiniował następująco: „To czcić Allaha tak, jak gdybyś Go widział; a nawet jeśli Go nie widzisz, to On z pewnością widzi ciebie” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 50; Ṣaḥῑḥ Muslim: 8).

Dlatego musisz pamiętać, że Allah widzi cię cały czas, bez względu na to, czy stoisz, siedzisz, jesteś poważny czy żartujesz; toteż nie możesz być Mu nieposłusznym wiedząc, że On cały czas na ciebie patrzy. Nie pozwól, by strach i rozpacz zawładnęły tobą, podczas gdy Allah jest z tobą. Nigdy nie poczujesz się samotny, jeśli będziesz modlić się do Allaha i wznosić do Niego prośby. Jak możesz grzeszyć, skoro mocno wierzysz w to, że Allah jest w pełni świadomy tego, co robisz otwarcie lub skrycie? Jeśli jednak popełnisz grzech, okaż szczerą skruchę i proś Allaha o wybaczenie, a On z pewnością przyjmie twoją skruchę.

Korzyści wynikające z wiary w Allaha

 1. Allah chroni wierzących przed krzywdą, nieszczęściem oraz przed spiskami ich wrogów, zgodnie z przekazem Koranu: „Zaprawdę, Bóg broni tych, którzy uwierzyli” (Al Ḥadżdż, 22:38).
 2. Wiara w Allaha daje szczęście i jest źródłem dobrego życia, zgodnie ze słowami Koranu: „A kto spełni dobre dzieło ‒ czy to mężczyzna, czy kobieta ‒ i jest wierzącym, temu My damy dobre życie” (An Naḥl, 16:97).
 3. Wiara w Allaha uwalnia od przesądów umysły tych, którzy prawdziwie w Niego wierzą i całkowicie na Nim polegają jako na Panu światów i jedynym prawdziwym Bogu, nie mającym żadnych partnerów. W efekcie nie obawiają się oni nikogo poza Allahem i nie okazują oddania nikomu poza Nim, co uwalnia ich od wszelkich zabobonów i błędnych przekonań.
 4. Największą korzyścią wynikającą z wiary w Allaha I jest zdobycie Jego zadowolenia, wstęp do Raju i cieszenie się niekończącym się szczęściem i bezgraniczną łaską Allaha.

Wiara w anioły

Znaczenie wiary w anioły  Allaha

Wiara w anioły oznacza przekonanie, że oni istnieją i należą do świata niewidzialnego, nie zaś do naszego, oraz że są oni szlachetnymi i czystymi sługami czczącymi Allaha tak, jak On na to zasługuje. Wykonują Jego rozkazy i nigdy Mu się nie sprzeciwiają.

Koran mówi o nich: „To są tylko słudzy otoczeni szacunkiem! Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz” (Al Anbijjā’, 21:26-27).

Wiara w nich jest jednym z sześciu filarów ῑmān (wiary), zgodnie z przekazem Koranu: „Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli w to, co im zostało zesłane od ich Pana. Wszyscy uwierzyli w Boga i w Jego aniołów i w Jego Księgi i w Jego posłańców” (Al Baqara, 2:285).

Kiedy zapytano Proroka r o wiarę, powiedział on: „To wierzyć w Allaha, Jego aniołów, Jego Księgi, Jego posłańców, Dzień Ostatni, oraz wierzyć w Boskie przeznaczenie, zarówno rzeczy dobre, jak i złe” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 8).

Co obejmuje wiara w aniołów?

 1. Wiarę w ich istnienie: Islam naucza, że Allah I stworzył aniołów ze światła, z naturalną predyspozycją do tego, by Go czcili i byli Mu posłuszni.
 2. Wiarę w tych aniołów, których imiona zostały nam przekazane, takich jak Dżibrῑl (Gabriel) u. Wierzymy również ogólnie w tych aniołów, którzy nie zostali wymienieni imiennie.
 3. Wiarę w ich atrybuty, które zostały nam wymienione. Oto niektóre z nich:

Aniołowie należą do świata niewidzialnego, a Wszechmogący Allah I stworzył ich jedynie po to, by Go czcili. Nie posiadają oni żadnych boskich atrybutów i są niezdolni do nieposłuszeństwa wobec Allaha, jak głosi Koran: „Oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga, lecz wypełniają to, co jest im nakazane” (At Taḥrῑm, 66:6).

Allah stworzył ich ze światła, zgodnie z przekazem Proroka r: „Aniołowie zostali stworzeni ze światła” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 2996).

Mają oni skrzydła, zgodnie ze słowami Allaha I: „Chwała Bogu, Stwórcy niebios i ziemi, który uczynił aniołów posłańcami posiadającymi skrzydła – dwie, trzy lub cztery [pary]. On powiększa w stworzeniu to, co chce. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!” (Fāṭir, 35:1).

 • Wiarę w ich obowiązki, o których zostaliśmy powiadomieni, a które oni wykonują zgodnie z rozkazem Allaha. Wśród aniołów są:

Anioł mający za zadanie przekazywanie objawień Allaha I Jego wysłannikom, który ma na imię Dżibrῑl (Gabriel) u.

Anioł mający za zadanie zabieranie duszy osób umierających, nazywany Aniołem Śmierci, a także jego pomocnicy.

Aniołowie mający za zadanie zapisywanie wszystkich dobrych i złych uczynków wykonywanych przez ludzi, znani jako Szlachetni Skrybowie (al Kirām al Kātibūn).

Korzyści wynikające z wiary w aniołów

Wiara w aniołów przynosi wierzącemu wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

 1. Świadomość absolutnej siły i mocy Allaha. Wspaniały świat aniołów jasno poświadcza wielkość ich Stwórcy. Fakt, iż Allah I stworzył potężnych, posiadających skrzydła aniołów ze światła sprawia, że doceniamy Jego atrybuty, dostrzegając ich wagę i doceniając je, dzięki czemu pragniemy Go czcić jeszcze bardziej.
 2. Większe posłuszeństwo wobec Allaha I. Wiara w to, że niektórzy aniołowie zapisują wszystkie nasze uczynki sprawia, iż bardziej obawiamy się Allaha I i unikamy nieposłuszeństwa wobec Niego, zarówno będąc sami, jak i z innymi.
 3. Większa cierpliwość podczas wypełniania naszych obowiązków wobec Allaha. Świadomość tego, że niezliczona ilość aniołów w tym wielkim wszechświecie posłuszna jest Allahowi i nieustannie Go czci razem z nami powoduje, że wytrwale znosimy wszelkie przeciwności, przestrzegając swych obowiązków wobec Allaha. Odczuwamy też wielką radość i dodaje nam to otuchy.
 4. Wdzięczność Allahowi: Fakt, że Wszechmogący Allah stworzył też aniołów, którzy strzegą ludzi przed krzywdą, zachęca nas do dziękowania Mu za Jego opiekę.

Wiara w Boskie Księgi

Znaczenie wiary w Boskie Księgi

 Wspaniały Koran napisany jest z wielkim kunsztem i precyzją, w oparciu o ścisłe zasady kaligrafii.

Oznacza to przekonanie że Wszechmogący Allah I objawił niektórym ze Swoich wysłanników święte Księgi, w których zawarł Swoje autentyczne słowa, jak na Niego przystało. Księgi te zawierają prawdę, światło i przewodnictwo dla ludzi, które przyniosą im korzyści zarówno w życiu tym, jak i przyszłym.

Wiara w Boskie Księgi jest jednym z sześciu filarów wiary, zgodnie ze słowami Koranu: „O wy, którzy wierzycie! Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca, w Księgę, którą zesłał Swemu Posłańcowi, i w Księgi, które zesłał przedtem!” (An Nisā’, 4:136).

W wersecie tym Wszechmogący Allah nakazuje wierzącym, by wierzyli w Niego, w Jego Wysłannika (Muḥammada r) i w Księgę, którą mu objawił, czyli Koran. Nakazuje nam też wierzyć we wszystkie Księgi, jakie objawił przed Koranem.

Definiując wiarę (ῑmān), Prorok r powiedział: „To wierzyć w Allaha, Jego aniołów, Jego Księgi, Jego posłańców, Dzień Ostatni, oraz wierzyć w Boskie przeznaczenie, zarówno rzeczy dobre, jak i złe” (Saḥῑḥ Muslim: 8).

Co obejmuje wiara w Boskie Księgi?

 1. Wiarę w to, że naprawdę zostały one objawione przez Allaha.
 2. Wiarę w to, że zawierały one słowa Allaha I.
 3. Wiarę w Boskie Księgi, które Allah wymienił, takie jak Koran objawiony Prorokowi Muḥammadowi r, Tora (At Taurā) objawiona Mojżeszowi u i Ewangelia (Al Indżῑl) objawiona Jezusowi u.
 4. Wiarę w to, że zawierają one prawdziwe historie.

Wyjątkowe cechy Koranu

Koran to słowa Allaha I, które objawił On Prorokowi Muḥammadowi r. Toteż powinniśmy go szanować, czytać, zastanawiać się nad jego wersetami i starać się z całych sił przestrzegać zawartych w nim instrukcji.

Wystarczy wspomnieć, że Koran jest naszym przewodnikiem po tym świecie i przyczyni się do naszego zbawienia w życiu przyszłym.

Święty Koran ma wiele wyjątkowych cech odróżniających go od innych Ksiąg objawionych. Oto niektóre z tych cech:

 1. Wspaniały Koran dostarcza podsumowania Bożych orzeczeń. Został objawiony po to, by potwierdzić zawarty we wcześniejszych Boskich Księgach rozkaz oddawania czci jedynie Allahowi.

Koran głosi: „My tobie również zesłaliśmy Księgę z prawdą, potwierdzając prawdziwość Ksiąg, które były przed nią, i chroniąc je” (Al Ma’ida, 5:48).

Ten werset jasno pokazuje, że Koran potwierdza prawdziwość orzeczeń i wierzeń zawartych we wcześniejszych Boskich Księgach i poświadcza je.

 • Wszyscy ludzie, niezależnie od języka jakim się posługują czy rasy, muszą odnosić się do Koranu i działać zgodnie z jego nakazami, bez względu na to jak dużo czasu upłynęło od jego objawienia. Tak nie jest w przypadku innych Ksiąg, które były objawiane dla konkretnych ludzi żyjących w konkretnych czasach. Koran głosi: „Ten Koran został mi objawiony, abym ostrzegał przez niego was i tych, do których on dojdzie” (Al An‘ām, 6:19).
 • Allah wziął na Siebie odpowiedzialność za chronienie Koranu przed zafałszowaniem. Powiedział On: „Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami!” (Al Ḥidżr, 15:9). Dlatego wszystko, co znajduje się w Koranie jest autentyczne i musimy w to wierzyć.

Obowiązki muzułmanina wobec Koranu

 • Musimy kochać Koran, uznawać jego wartość i szanować go, ponieważ są to słowa Wszechmogącego Allaha I, które są bezspornie najlepszymi i najprawdziwszymi ze słów.
 • Musimy go czytać, recytować i zastanawiać się nad znaczeniem jego wersetów. Musimy też zastanawiać się nad jego wskazówkami, jego mądrymi stwierdzeniami i wyciągać nauki z zawartych w nim historii, a także rozsądzać na jego podstawie co jest prawdą, a co fałszem.
 • Musimy stosować się do jego postanowień, postępować zgodnie jego nakazami i uczynić go naszym sposobem życia.

Kiedy spytano ‘Ā’iszę ~, jedną z żon Proroka r, o jego charakter, odpowiedziała ona: „Jego charakterem był Koran” (Musnad Aḥmad: 24601; Ṣaḥῑḥ Muslim: 746).

Innymi słowy, Prorok r był ucieleśnieniem koranicznych zaleceń we wszystkim co mówił i robił na co dzień. Podążał on całkowicie za wskazówkami Koranu i stanowi dla nas doskonały przykład, jak głosi Koran: „Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzrór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina (Al Aḥzāb, 33:21).

Nasz pogląd na zawartość wcześniejszych Ksiąg Objawionych

Muzułmanin wierzy, że Tora, która została objawiona Mojżeszowi u oraz Ewangelia objawiona Jezusowi u były prawdą pochodzącą od Allaha I. Zawierały one zarządzenia, wskazówki i pouczenia oraz informacje i światło dla ludzi, przynoszące im korzyści w życiu tym i przyszłym.

 Muzułmanin wierzy, że Tora i Ewangelia zostały objawione przez Allaha , lecz zostały one zmienione. Dlatego wierzy tylko w te wypowiedzi, które zostały potwierdzone w Koranie i Sunnie Proroka .

Jednakże Wszechmogący Allah I informuje nas w Świętym Koranie, że Ludzie Księgi (żydzi i chrześcijanie) zniekształcili swoje święte Księgi, więc nie są już one autentycznym objawieniem Allaha.

Dzisiejsza Tora to nie ta sama Tora, jaka została objawiona Mojżeszowi u, ponieważ żydzi zmienili i wypaczyli oryginalny tekst, dodali wiele praw i zasad. Allah I mówi „Niektórzy spośród Żydów zmieniają słowom ich miejsca” (An Nisā’, 4:46).

Również dzisiejsza Ewangelia nie jest tą samą Ewangelią, jaka została objawiona Jezusowi u, gdyż chrześcijanie wypaczyli ją i dodali do niej wiele zasad. Koran mówi o tym: „A wśród nich są tacy, którzy wypaczają Księgę swoją mową, tak abyście uważali, że to należy do Księgi, a to przecież nie należy do Księgi. Oni mówią: ‘To pochodzi od Boga’ – a przecież to nie pochodzi od Boga. I mówią przeciw Bogu kłamstwo, wiedząc o tym” (Āl Imrān, 3:78).

„Od tych, którzy mówią: ‘Jesteśmy chrześcijanami!’, wzięliśmy przymierze. Lecz oni zapomnieli część tego, co im zostało przypomniane; My wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród nich aż do Dnia Zmartwychwstania. I niebawem obwieści im Bóg to, co oni czynili.” (Al Mā’ida, 5:14).

Dzisiejsza Biblia używana przez ludzi księgi (chrześcijan), zawierająca Torę (Pięcioksiąg, wchodzący w skład Starego Testamentu) i Ewangelię (wchodzącą w skład Nowego Testamentu), zawiera więc liczne błędne wierzenia, mylne informacje, fałszywe stwierdzenia i zmyślone historie. My wierzymy w te z nich, które Koran i autentyczna Sunna potwierdzają, zaś odrzucamy te, którym przeczą. Jeśli chodzi o pozostałe stwierdzenia i przekazy, nie możemy ani w nie wierzyć, ani im zaprzeczać, ponieważ nie ma w Koranie ani Sunnie dowodów świadczących o tym, że są one prawdziwe bądź fałszywe.

Jednak muzułmanin powinien szanować te księgi i nie może ich znieważać ani bezcześcić, gdyż mogą one wciąż zawierać pewne słowa Allaha, które nie zostały zniekształcone.

Korzyści wynikające z wiary w Boskie Księgi

Wiara w Boskie Księgi przynosi wiele korzyści, między innymi:

 1. Świadomość tego, że Allah dba o Swe sługi, gdyż do każdego narodu zesłał świętą Księgę prowadzącą ich (ku właściwej drodze), aby mogli osiągnąć szczęście na tym świecie i w życiu przyszłym.
 2. Świadomość absolutnej mądrości Allaha, przejawiającej się w Jego prawach, gdyż dla każdego z narodów ustanowił On to, co najlepiej odpowiadało sytuacji ludzi i ich osobowościom. Koran głosi: „Dla każdego z was uczyniliśmy prawo i drogę otwartą” (Al Mā’ida, 5:48).
 3. Wdzięczność Allahowi za zesłanie Ksiąg zawierających światłość i wskazówki dla nas w życiu tym i przyszłym. Doprawdy, jest to wielkie błogosławieństwo, za które powinniśmy dziękować Allahowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *