Ważne miejsca

Ważność Meczetu al-Aqsa

Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim

Dla Muzułmanów, Jerozolima jest domem z jednym z najświętszych Meczetów, Meczetem al-Aqsa, reprezentującym miejsce o znaczeniu religijnym. Musi to być docenione przez Zachód zanim szczery most wzajemnej przyjaźni zostanie zbudowany.

Wołanie Muzułmanów do panowania nad Jerozolimą nie jest napędzane przez kolonistów, nacjonalistów lub z pobudek materialnych. Miłość do każdego ziarnka w Świętym Mieście jest nienaruszalna dla Muzułmanów. Tak jak Muzułmanie szanują wszystkich Proroków czczonych w Judaiźmie i Chrześcijaństwie, ich miejsca czci mają również kluczowe znaczenie dla etosu Islamu.

Dlatego też tylko poprzez powierzenie pieczy Świętego Miasta Muzułmanom może obecna Judaizacja Jerozolimy zatrzymać się i otworzyć miasto dla wszystkich trzech wyznań.

Zacytujemy kilka wersetów Koranu i słów Proroka Muhammada (sal allahu alejhi sallam) w odniesieniu do Jerozolimy, które wskażą ważność Meczetu al-Aqsa w Jerozolimie i dlaczego Jerozolima zajmuje tak ważne miejsce w sercach Muzułmanów.

  1. Miradź

Cudowna podróż Świętego Proroka Muhammada (sal allahu alejhi sallam) z Mekki do Meczetu al-Aqsa [al Isra] i Jego wniebowstąpienie przez niebiosa [Miradź] połączyło Jerozolimę z sercami i umysłami Muzułmanów. Święty Koran stwierdza:

„Chwała Temu, który przeniósł Swojego sługę nocą z Meczetu świętego do meczetu dalekiego, którego otoczenie pobłogosławiliśmy, aby mu pokazać niektóre Nasze znaki. Zaprawdę, On jest Słyszący, Widzący!” [Al-Isra 17: 1]

Pan Wszechmogący w Swojej mocy zabrał Proroka Muhammada (sal allahu alejhi sallam) z Mekki prosto do nieba. Jednak, aby podkreślić znaczenie Jerozolimy dla Muzułmanów, Prorok Muhammad (sal allahu alejhi sallam) został najpierw zabrany do Meczetu al-Aqsa w Jerozolimie.

Kiedy w Meczecie al-Aqsa Prorok (sal allahu ła sallam) prowadził Salah podążyli za nim wszyscy poprzedni Prorocy alayhimus salam. Stąd cały obręb miasta Meczetu al-Aqsa jest wyjątkowy, ponieważ jest to jedyne miejsce na ziemi, gdzie wszyscy Prorocy alayhimus salam wykonywali Salah w kongregacji.

  1. Prorok Ibrahim (alayhis salam) centralny dla wszystkich trzech wyznań migrował do ziemi Canan.

Koran mówi:

“Powiedzieliśmy: „O ogniu! Bądź chłodem i pokojem dla Abrahama!” Oni chcieli przygotować jakiś podstęp, lecz My uczyniliśmy ich najbardziej stratnymi. Uratowaliśmy jego i Lota, wprowadzając ich do ziemi, którą pobłogosławiliśmy dla światów. “[Al-Anbiya 21: 69-71]

  1. Świętość Jerozolimy jest podkreślona w wielu miejscach w Świętym Koranie.

Apostołowie Allaha: Muhammad (sal allahu alejhi sallam) a także Prorok Musa (Mojżesz) (alayhis salam) nawiązywali do niego. Święty Koran informuje, że Prorok Musa (alayhis salam) powiedział swoim ludziom:

„O ludu mój! Wejdź do ziemi świętej … „ [Al-Maida 5:21]

Dalej Święty Koran mówi:

“A Salomonowi – wiatr gwałtownie wiejący, który płynie na Jego rozkaz ku ziemi, której pobłogosławiliśmy. My wiedzieliśmy o każdej rzeczy.” [Al-Anbiyya 21: 81]

  1. Meczet al-Aqsa i znaczenie Jerozolimy zostało dodatkowo podkreślone przez powiedzenie Proroka (sal allahu alejhi sallam):

a) Zgodnie z naukami Islamu są tylko trzy miejsca, do których pożądane jest, aby podjąć podróż dla celu/powodu lub Salah.

Qaza’ah przekazał: słyszałem hadis od Abu Sa’id (oby Allah był z niego zadowolony) jako mówiący, że Wysłannik Allah sal allahu alejhi sallam powiedział: „Określ rozważnie cel podróży (dla religijności) tylko do trzech meczetów: ten meczet mój (w Medynie), Święty Meczet (w Mekka) i Meczet al-Aqsa (Bait al-Maqdis).

[Sahih al-Bukhari i Muslim, Księga 15, Hadis 465]

  1. b) Zalety modlitwy w Meczecie al-Aqsa są egzaltowane:

Abu Darda jest cytowany jako mówiący, że Prorok Allaha (sal allahu alejhi sallam) powiedział, że modlitwa w Świętym Meczecie (w Mekce) jest warta 100.000 modlitw, modlitwa w moim meczecie (w Medynie) jest warta 1.000 i modlitwa w Jerozolimie jest warta 500 modlitw więcej niż w jakimkolwiek innym meczecie. [Sahih al-Bukhari]

  1. c) Meczet al-Aqsa jest Drugim Domem Modlitwy Ustanowionym na Ziemi:

Abu Dhar Radiallahu anhu jest cytowany mówiący: „Zapytałem ukochanego Proroka Muhammada sal allahu alejhi sallam, który był pierwszym meczetem na ziemi? „Święty Meczet (w Mekka),” powiedział. A następny który, zapytałem? „Meczet al-Aqsa,” I dalej zapytałem, jaki był przedział czasowy między nimi dwoma? „Czterdzieści lat” Prorok (sal allahu alejhi sallam) odpowiedział.

[Ahmad]

  1. d) Abu Umamah al Bahili przekazał, że Prorok Allaha (sal allahu alejhi sallam) powiedział:

„Grupa mojej Ummy pozostanie wierna prawdzie, dominując swoich wrogów. Nie zostaną oni skrzywdzeni przez ich przeciwników dopóki Dekret Allaha spadnie na nich. Oni zapytali: „Och Proroku Allaha! Gdzie oni będą? ” On odpowiedział: „W Bait al Maqdis i jego okolicach.” [Ahmad]

  1. Meczet al-Aqsa był pierwszym Qibla [kierunek, do którego Muzułmanie kierują się, gdy wykonują Salah

Centralne, historyczne i kulturowe znaczenie Meczetu al-Aqsa jest dodatkowo podkreślone przez fakt, że Muzułmanie zwykli zwracać się ku Jerozolimie, kiedy się modlili. To było praktykowane przez 16 do 17 miesięcy po Hijra, kiedy Allah nakazał w Jego mądrości Muzułmanom skierować twarze w kierunku Mekki. Znaczenie Meczetu al-Aqsa pozostało i wszystkie modlitwy wykonane w kierunku Meczetu al-Aqsa były uznane za ważne.

  1. Miejsce Spoczynku Proroków Alayhimu salam i Towarzyszy Proroka radiallahu anhum

Ziemia Palestyny ma w sobie jedne z najszlachetniejszych dusz jakie ziemia widziała. Groby wielu Proroków są w Palestynie. Łącznie z Ibrahimem (alayhis salam), Jakubem (alayhis salam), Is’haq (alayhis salam), a według niektórych komentatorów jest pochowanych ponad 100 Proroków w Palestynie.

Palestyna ma także ciała niektórych z najbliższych towarzyszy Proroka (sal allahu alejhi sallam). Są to groby Ubada ibn al Samit, Shaddad Ibn Aws Thabit al Ansari i Tamima al Dari.

  1. Wolność Świętego Miasta

Po bitwie Yarmuk, siły Muzułmańskie pod dowództwem Abu Ubaydah Radiallahu anhu oblężyły Jerozolimę. Mieszkańcy zgodzili się poddać pod warunkami Khalifa, Umar ibn al Khattab Radiallahu anhu przyszedł osobiście.

Umar (radiallahu anhu) udał się do Palestyny i formalnie otrzymał klucze do miasta w 637 CE. Po przybyciu, wypowiedział swój słynny traktat pokojowy dla ludzi Świętego Miasta. To otworzyło drzwi dla Żydów, którym odmawiano dostępu przez setki lat i po raz pierwszy pod panowaniem Muzułmanów Jerozolima stała się naprawdę miastem otwartym dla wszystkich trzech wyznań.

W ciągu Muzułmańskiego panowania w Jerozolimie ponad tysiąc dwieście lat, członkowie Żydowskiej społeczności, Chrześcijaństwa i Islamu znaleźli schronienie i mogli prosperować. Muzułmańskie zasady włączyły miasto do życia jego prawowitym tytułem „The Holy City”- „Święte Miasto”, gdyż obejmowały wszystkich wierzących w Allaha (Boga), którzy kontynuowali swoją działalność bez przeszkód.


Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.

Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.

Źródło:

1) http://www.islamic-literatures.com/…

2) Tłumaczenie wersetów Koranu na język polski wg J. Bielawskiego

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *