Wiara

Czy Mahdi jest prawdziwy czy nie?

Czy hadis o pojawieniu się Mahdiego jest Sahih? Ponieważ powiedział mi mój przyjaciel, że nie jest i że jest to słaby hadis.

Chwała Allahowi.

Istnieją Sahih hadisy, które wskazują, że Mahdi (niech pokój będzie z nim) pojawi się na końcu czasów. Jest On jednym ze znaków Godziny. Wśród tych hadisów są następujące:

1. Abu Sa’eed al-Khudri przekazał, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Pod koniec czasu mojej Ummy, pojawi się Mahdi. Allah obdarzy go deszczem, ziemia będzie przynosić swoje owoce, będzie rozdawał dużo pieniędzy, liczba bydła wzrośnie i Umma będzie wielka. Będzie rządził przez siedem lub osiem lat.”
(Mustadrak al-Haakim, 4/557-558; powiedział: to jest hadis, którego isnaad jest saheeh, choć nie został przekazany przez al-Buchaari i Muslim. Al-Dhahabi zgodził się z nim, i al-Albaani powiedział: jest to saheeh sanad, i jego ludzie są thiqaat (wiarygodni), Silsilat al -ahaadeeth al-saheehah, Tom 2, str. 336, hadis 771)

2. ‚Ali (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Mahdi jest jednym z nas, członek mojej rodziny. Allah poprowadzi go w jedną noc.”
(Musnad Ahmad, 2/58, hadis 645, edytowane przez Ahmad al-Shaakir, który powiedział: jego isnaad jest saheeh; Sunan Ibn Maajah, 2/1367. Ten hadis został również sklasyfikowany jako saheeh przez al-Albaani w Saheeh al-Jaami ‚al-Sagheer, 6735). Ibn Katheer powiedział: „Oznacza to, że Allah mu wybaczy, przyzna mu pomoc, zainspiruje go i poprowadzi go, kiedy on nie był taki jak wcześniej.” (Al-Nihaayah al-Fitan wa’l-Malaahim, 1/29; edytowany przez Taha Zayni).

3. Abu Sa’eed al-Khudri powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Mahdi jest z mojego rodu, z wysokim czołem i długim, cienkim, zakrzywionym nosem. On wypełni ziemię uczciwością i sprawiedliwością tak jak to było wypełnione uciskiem i niesprawiedliwością, i będzie rządził przez siedem lat.”
(Sunan Abi Dawud, Kitaab al-Mahdi, 11/375, hadis 4265; Mustadrak al-Haakim, 4/557; powiedział: to jest saheeh hadis zgodnie z warunkami Muslim, choć nie został odnotowany przez al-Bukhaari i Muslim. Zobacz także Sahih al-Jaami, 6736).

4. Umm Salamah powiedział: „Słyszałem jak Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówił: „Mahdi jest mojego rodu i rodziny, z potomków Faatimy.”
(Sunan Abu Dawud, 11/373; Sunan Ibn Maajah 2/1368. Al-Albaani powiedział, że jest saheeh w Sahih al-Jaami, 6734)

5. Jaabir (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: ”Eesaa ibn Maryam zstąpi, a ich przywódca Mahdi powie: „Przyjdź i poprowadź nas w modlitwie”, ale on powie: „Nie, jeden z nich powinien poprowadzić ich jako honor dla tej Ummy od Allah.” Wersja przekazana przez Muslim mówi: ” … Wtedy ‚Eesaa ibn Maryam (pokój z Nim) zstąpi a ich lider powie: „Przyjdź i poprowadź nas w modlitwie”, ale on powie: „Nie, niektórzy z was są liderami nad innymi jako honor od Allaha dla tej Ummy.”
(Przekazane przez Muslim, 225 )

6. Abu Sa’eed al-Khudri (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „On jest jednym z nas, za którym ‚Eesaa ibn Maryam będzie się modlił.”
(Przekazane przez Abi Na’eem w Akhbaar al-Mahdi. Al-Albaani powiedział, że jest saheeh; zobacz al-Jaami ‚al-Sagheer, 5/219, hadis 5796).

7. Abdullaah ibn Mas’ood poinformował, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Świat nie dobiegnie końca, dopóki Arabowie będą rządzeni przez człowieka z mojej rodziny, którego imię będzie takie samo jak moje.”

(Musnad Ahmad, 5/199, hadis 3573. Inna wersja mówi: „…, którego imię jest takie same jak moje imię i którego imię ojca jest takie samo jak mojego ojca.”( Sunan Abi Dawud, 11/370).

Ahaadeeth dotyczące wyglądu Mahdiego osiągnęły poziom Tawaatur w rozumieniu (tawaatur odnosi się do hadisów, które zostały przekazane przez tak wielu ludzi przez tak wiele isnaads, że jest to nie do pomyślenia, że mogliby oni wszyscy zgodzić się na kłamstwo). Imamowie i uczeni tej Ummy stwierdzili to, a niektóre z tych uwag podane są poniżej:

1. Al-Haafiz Abu’l-Hasan al-Aabiri powiedział: „Mutawaatir przekazów od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) opisujących Mahdiego jest bardzo wiele. Stwierdzają, że Mahdi będzie z jego rodziny, będzie rządził przez siedem lat, że wypełni on ziemię sprawiedliwością, że ‚Eesaa ibn Maryam pojawi się i pomoże mu zabić Dajjaala i że poprowadzi tę Ummę w modlitwie i ‚Eesaa będzie modlić się za nim. „

2. Muhammad al-Barzanji powiedział w swojej książce al-Ishaa’ah li Ashraat al-Saa’ah: „Główne znaki i oznaki, które będą natychmiast podążały za Godziną: Te znaki są liczne, z których Mahdi będzie pierwszym. Wiedz, że ahaadeeth które były przekazane o nim w różnych raportach są liczne.” On także powiedział: „Wiedz, że ahaadeeth które mówią o Mahdim, jego pojawieniu się na końcu czasów, jego rodowodzie i pochodzeniu od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) poprzez Faatimę osiągnęły poziom tawaatur w znaczeniu, więc nie ma sensu im zaprzeczać.”

3. Al-‚Allaamah Muhammad al-Safaareeni powiedział: „Jest tak wiele raportów, które mówią o wyglądzie Mahdiego, że uzyskały one poziom tawaatur w znaczeniu; są bardzo popularne wśród uczonych Sunny i stały się częścią ich wiary.” Następnie zacytował on szereg ahaadeeth i raportów na temat wyglądu Mahdiego i imiona Sahabah, od których były te narracje: „Wiele raportów zostało przekazanych od Sahabah, których imiona zostały wymienione i inni, których imiona nie zostały wymienione ( oby Allah był zadowolony z nich wszystkich) a od Taabi’een po nich, z których każdy dowodzi, że jest to ostateczna wiedza. Wiara w wygląd Mahdiego jest obowiązkowa, jak to zostało potwierdzone przez uczonych i jest wymienione wśród wierzeń Ahl al-Sunnah wa’l-Jamaa’ah.”

4. Al-‚Allaamah al-Mujtahid al-Shawkaani powiedział: „Ahaadeeth które mówią o oczekiwaniu Mahdiego osiągnęły poziom tawaatur, nie wyłaczając w tym pięćdziesiąt saheeh, hasan i da’eef munjabar ahaadeeth. Istnieją też mutawaatir bez wątpliwości; w rzeczywistości są one bardziej mutawaatir niż inne, zgodnie ze wszystkimi standardami usool. Istnieje również wiele raportów od Sahaabah, które mówią o Mahdim i że osiągnęły one poziom marfoo’, więc nie ma miejsca na indywidualne opinie w takiej sprawie. „

5. Al-‚Allaamah al-Shaykh Siddeeq Hasan Khaan powiedział: „Mimo, że istnieją różne wersje raportów dotyczących Mahdiego, jest ich tak wiele, że uzyskały one poziom tawaatur w rozumieniu. Znajdują się one w al-Sunan i innych księgach Islamu.”

6. Al-Shaykh Muhammad ibn al-Ja’far al-Kattaani powiedział: „Wniosek jest taki, że ahaadeeth przekazane i dotyczące Mahdiego są mutawaatir, podobnie jak ahaadeeth dotyczące Dajjaala i zejścia ‚Eesaa ibn Maryam, niech pokój będzie z nim.” (Patrz Ashraat al-Saa’ah przez Yoosuf ibn Abdullaah al-Waabil, 195-203).

Trzeba mieć świadomość, że niektórzy kłamcy sfabrykowali ahaadeeth o Mahdim, a inni nawet twierdzili, że nim są albo, że należy on do grup innych niż Ahl al-Sunnah wa’l-Jamaa’ah. Niektórzy z tych „fałszywych mahdich” próbowali oszukać sługi Allaha dla jakiegoś światowego zysku i zniekształcenia obrazu Islamu. Niektórzy zaczęli ruchy i rewolucje i zebrali tych ludzi i zwolenników, których udało im się oszukać. Następnie zostali oni zniszczeni a ich kłamstwa i fałsz były zdemaskowane. Żadne z nich nie wpływa na wiarę Ahl al-Sunnah wa’l-Jamaa’ah w Mahdiego i, że niewątpliwie pojawi się on i będzie rządzić Ziemią zgodnie z Islamskim Sharee’ah.

A Allah wie najlepiej.

Islam Q & A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.
Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.


Źródło:
1) https://islamqa.info/en/1252
2) tłumaczenie wersetów Świętego Koranu na język polski wg Józefa Bielawskiego
Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *