Zasady wykonywania du’a w językach innych niż Arabski w modlitwie.

20953: Zasady wykonywania du’a w językach innych niż Arabski w modlitwie. Czy możemy wykonywać Dua w językach innych niż arabski w salat po tashahud i dua w sunnie? Czy możemy wykonywać inne Dua z Koranu, które nie są z Sunny? Opublikowane Data: 09/03/2003 . Chwała Allahowi. . Po pierwsze: Jeśli wyznawca może dobrze powiedzieć du’a […]

Dlaczego nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze Dua?

. W Imię Allah Miłosiernego, Litościwego . 1. Modlitwa do kogoś innego niż Allah: . Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nauczał swojego kuzyna Ibn ‘Abbasa, niech Allah będzie z niego zadowolony: “Gdy prosisz, poproś Allah; i kiedy szukasz pomocy, szukaj pomocy u Allah.” (Tirmidhi) Dlatego, Zawsze proś Allah bezpośrednio nie szukając żadnego pośrednika […]

Suplikacje – Dua

Wysłannik Allaha, pokój i błogosławieństwo Allaha z nim, powiedział, że Bóg polecił Prorokowi Janowi, synowi Zachariasza, aby postępował według pięciu przykazań i wzywał do nich swój lud, a jedno z nich brzmiało następująco:  –   „…I nakazuję ci, abyś wspominał Allaha często, tak jak człowiek, którego goni wróg i ucieka tak prędko, że udaje mu […]

Popełniwszy grzech

„Kiedy sługa popełnia grzech, a następnie wykonuje ablucję (obmycie) oraz odmawia dwurakatową modlitwę, szukając w ten sposób przebaczenia Allaha – Allah mu przebaczy” Abu Dałud 2/86

Suplikacje w chwili troski, smutku i zwątpienia

Koran zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania. Czasami czujemy się samotni, opuszczeni, potrzebujemy wsparcia, pewne sprawy toczą się innym torem niż zaplanowaliśmy… Zobacz jakie odpowiedzi przygotował dla Ciebie sam Stwórca. DLACZEGO NIGDY NIE MOGĘ DOSTAJĘ TEGO CZEGO BARDZO CHCĘ? „Może się zdarzyć, że odczuwacie niechęć wobec rzeczy, która jest dla was dobra i może się zdarzyć, […]

Odwiedzając chorego

1.Laa ba`sa tahuuran in szaa Allah Nie smuć się, z wolą Allacha będzie to dla Ciebie oczyszczenie. (al-Buchari 4/119)   2. As`alullaahal-Adhiim Rabbal-`Arszil-Adhiim an jaszfijaka.  Proszę Wszechmogącego Allacha, Władcę wspaniałego tronu, aby poprawił Twe zdrowie. (x 7 po arabsku) (at-Tirmidhi, Abu Dauud)

W momencie zwątpienia i trudności

W momencie zwątpienia Aamantu billaahi ła Rasulih. Wierzę w Allacha oraz Jego Posłańca. (Muslim 1/119-20) W momencie trudności Allaahumma laa sahla illa maa dża `altahu sahlan, ła Anta tadź`alul-huzna ida szi`ta sahlan. Boże, nic nie jest łatwe, za wyjątkiem tego co sprawisz by było. Jeżeli zechcesz, złagodzisz smutek. (Ibn Hibban (no 2427), Ibn As-Sunni (no […]

Przed snem

1.Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim. Qul: hułallaahu Ahad, Allahus-Samad, lam jalid ła lam juulad. Ła lam jakullahu kufułan Ahad.  W imię Allacha, Najbardziej Łaskawego, Najbardziej Miłosiernego. Mów: On jest jedynym Bogiem. Samowystarczalnym władcą, którego potrzebuje każde stworzenie, któremu nikt nie jest w stanie dorównać. (al-Buchari, cf. al-Asqalani Fath al-Bari 9/62, Muslim 4/1723)   2.Allaahumma qinii `adaabaka jauma tab`athu `ibaadaka  […]

Przed ablucją i po jej zakończeniu

Przed ablucją 1. Bismillaah W imię Allah (Abu Dauud, Ibn Madziah, Ahmad) Po zakończeniu ablucji 1. Aszhadu an laa illaaha illallaah, łahdau laa szariika lah, ła asz`adu anna Muhammadan `abduhu ła rasullluh   Zaświadczam, iż nie ma boga nad Allacha, iż nie ma On żadnych wspólników oraz zaświadczam, iż Muhammad jest jego sługą oraz Posłańcem. (Muslim […]

Po obudzeniu

1.  Alhamdu lillaahil-ladii ahjaanaa b`ada maa amaatanaa ła ilajhin-nuszuur Chwała Allachowi, który obdarza nas życiem po śmierci, do Niego wszyscy powrócimy. (al-Buchari cf. al-Asqalani, Fath al-Bari 11/113, Muslim 4/2083) 2. Laa illaaha illallaah, łahdadu laa szariika lah, lahul-mulku ła lahul-hamdu, ła Hułła `alaa kulli szaj`in Qadiir. Subhaan Allaah, łal-hamdu lillah, ła laa illaha illallaah, łallaahu […]