Relacje rodzinne

Życie Rodzinne – charakterystyka

Istnieje wiele definicji i opisów rodziny. W naszym przypadku przyjmujemy następującą, uproszczoną charakterystykę:

Rodzina jest społeczną grupą ludzi, której członkowie połączeni są więzami krwi i małżeństw. Więzi rodzinne zakładają istnienie wzajemnych zespołów oczekiwańoraz praw i obowiązków nakazanych przez religię, umocnionych prawodawstwem przestrzeganym przez członków tej grupy. Zgodnie z tym, członków rodziny dotyczą pewne wzajemne zobowiązania. Pozwala to określać ich tożsamość, wysokość udziałów, uczestnictwo w naradach oraz dziedzictwo, sfery uczuć okazywanych dzieciom, świadczenia zabezpieczające los starców, a także sferę działań intensyfikujący wysiłki rodziny na rzecz jej spokojnej egzystencji. Łatwo można więc zauważyć, iż podstawą rodziny w islamie są więzy krwi i związki małżeńskie.

Adopcja, sojusze, prywatne stosunki seksualne, tak zwane „małżeństwa próbne„czy też małżeństwa zawarte zgodnie z „prawem zwyczajowym” – nie tworzą rodziny w świetle założeń islamu. Rodzina w Islamie zbudowana jest na solidnym gruncie jej ciągłości i bezpieczeństwa oraz dojrzałych stosunków płciowych pomiędzy jej członkami. Podstawy rodziny muzułmańskiej muszą być tak silne i naturalne, jak tego wymagają szczere stosunki wzajemnych świadczeń oraz moralne zadośćuczynienia. Islam przyjmuje, że nie ma bardziej naturalnych stosunków międzyludzkich niż te, które wywodzą się z więzi krwi. Islam uznaję także, że nie ma bardziej całościowego wzorca stosunków płciowych niż ten, który wyrasta z wartości moralnych i zasady przyjemności. Islam stoi na stanowisku uznającym małżeństwo za moralne osiągnięcie, społeczną konieczność i wartość religijną.

Normalnym przejawem zachowania się jednostki w Islamie jest jej dążenie do założenia rodziny oraz „rodzinność” myślenia. Małżeństwo i rodzina są centralnymi pozycjami islamskiego systemu życia. Święty Koran zawiera wiele wersetów a Sunna wiele oświadczeń Proroka Muhammada (sallallahu alayhi wa salam) mówiących dobitnie o tym, że muzułmanin zawierające związek małżeński doskonali tym samym połowę swojej wiary, tak więc powinien być on bogobojny i ostrożny z drugą połową swojej wiary zgodnie z naukami zawartymi w świętej Księdze, muzułmańscy uczeni czyli „ulama”, interpretują małżeństwo jako religijną powinność, moralna zabezpieczenie i społeczne zobowiązania. Małżeństwo traktowane jako religijny obowiązek musi być dopełnione i jak wiele innych obowiązków w Islamie – może być ono zawierane tylko przez tych, którzy zdolni są do przyjęcia odpowiedzialności za jego istnienie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *