Post

 • Post

  Id Al Fitr

  „W każdym narodzie obchodzi się jakieś święto, a to (id) jest naszym świętem. ” – powiedział Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) do Abu Bakra . [Buhari i Muslim]. Określenie „nasze święto” jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje, iż jest to święto Muzułmanów i jest ono oparte wyłącznie o prawo muzułmańskie – szariat. Odkąd święta zazwyczaj określane są według tradycji religijnej, ważną rzeczą jest, abyśmy demonstrowali podczas naszego świętowania wielką wspólną radość, abyśmy odczuli, iż jest to nasze święto i że są one różne od świąt muszrików ( politeistów), Nie obchodzimy pogańskich świąt, takich jak np. Boże Narodzenie czy Hanuka. Nasza wdzięczność okazywana jest wyłącznie Allahowi (subhanahu wa ta`ala) Wysłannik (sall…

 • Post

  Czy Ramadan kończy się wraz z Id Al Fitr?

  Większość Muzułmanów na pytanie, czy Ramadan kończy się wraz z Id Al Fitr odpowiedziałoby twierdząco. Jeśli chodzi o zalecenia dotyczące powstrzymywania się od jedzenia, picia i stosunków seksualnych z naszymi małżonkami, to ustalenie tego jest łatwe na podstawie Al-Qur’anu i Sunny. Jednakże, gdy przyjrzymy się niektórym powodom, dla których miesiąc Ramadan jest błogosławieństwem, zobaczymy, iż lekcje, które wynosimy powinny być z nami codziennie przez cały rok. Po pierwsze, fakt, iż przez cały dzień od świtu do zachodu słońca odmawiamy sobie wypełniania normalnych potrzeb i przyjemności Tego świata, hartuje nas i dyscyplinuje. Umożliwia to nam ( jeśli Allah pozwoli) rozwinąć najcenniejszą cnotę cierpliwości. Allah objawił nam w Al Qur’anie: O wy,…

 • Post

  Noc Qadr (Przeznaczenia)

  Zaprawdę, korzyści z tej Błogosławionej Nocy są bardzo wielkie dla każdego człowieka wierzącego, który dużo się modli, błaga i wspomina Allaha (subhanahu ła ta`ala) ze szczerością i ma nadzieję na nagrodę u Niego. Muzułmanie, którym zaleca się w całości praktykowanie Sunny Wysłannika (sal allahu alejhi ła sallaam) nie muszą podnosić jakiegokolwiek sztandaru specjalnie na tą noc. Muszą oni jednak prześcigać się wzajemnie w czczeniu Allaha (subhanahu ła ta`ala) z prawdziwą wiarą (imanem) i nadzieją na nagrodę od Niego. Błogosławieństwa Nocy Przeznaczenia Wystarczy wspomnieć jedną korzyść, iż Noc Qadr (Przeznaczenia) jest lepsza niż tysiąc miesięcy. Allah (subhanahu ła ta`ala) objawił: „Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia! A co cię pouczy, co…

 • Post

  Modlitwa nocna – tarawih

  Ustanowienie modlitwy nocnej podczas Ramadanu W szariacie jest ustalone, iż modlitwa ta ( salah ) była prowadzona przez Wysłannika Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) w dżamacie (grupie). A’isza relacjonuje: „Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) wyszedł raz późno w nocy, aby pomodlić się w meczecie. Kilku ludzi modliło się razem z nim. Następnego dnia wieść o tym rozniosła się wśród ludzi i coraz więcej ich zaczęło modlić się. Następnego ranka ponownie ludzi zaczęli o tym mówić i tak na trzecią noc przyszło ich o wiele więcej. Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) Allaha (T) wychodził i oni wszyscy modlili się razem z nim. Czwartej nocy meczet nie był…

 • Post

  Kaffarah (pokuta za złamanie postu) i Fidyah (okup za niezdolność do postu)

  Kaffarah (Pokuta) Wcześniej wspomnieliśmy hadis Abu Hurajry o osobie, która miała umyślny stosunek płciowy podczas dnia w miesiącu Ramadan. Na podstawie tamtego hadisu ustalono, iż musiała ona nadrobić ten dzień, jak również zrobić kaffarah ( pokutę ). Pokuta ta polegała na: i ) uwolnieniu niewolnika, ii ) w przypadki braku (i), poście przez dwa kolejne miesiące, iii ) w przypadku niemożliwości (ii), nakarmieniu sześćdziesiąt biednych ludzi (miskin). Powiedziane jest również, iż rodzaj kaffarah ( pokuty ) w przypadku umyślnego stosunku płciowego podczas dnia w miesiącu Ramadan, można wybrać spośród trzech wymienionych wyżej czynności. Jakkolwiek, większość uczonych uważa, iż rodzaj pokuty w tym przypadku jest wyraźnie określony i jeżeli pierwszy przypadek nie jest możliwy,…

 • Post

  Al Qada (nadrabianie opuszczonych dni postu)

  Nadrabianie opuszczonych dni postu natychmiast po ramadanie nie jest obowiązkowe (wadżib) Obowiązek nadrobienia zależy od możliwości jakie osoba posiada, np według Ajszy , która mówiła: ” Zazwyczaj miałam do odrobienia kilka dni postu z ramadanu i nie byłam w stanie tego zrobić aż do następnęgo miesiąca sha’ban. ” [Buhari i Muslim] Al Hafiz ibn Hadżar twierdził: „W tym hadisie znajduje się dowód na to, iż dozwolone jest odkładanie na czas niekreślony momentu nadrabiania postu niezależnie od przyczyny. „ Jakkolwiek zalecane jest, aby opuszczone dni postu nadrobić jak najwcześniej ze względu na wiele przekazów, które wskazują na to, iż muzułmanin powinien śpieszyć się z robieniem dobra i nie odkładać tego na…

 • Post

  Al I’tikaf (odosobnienie w meczecie)

  Znaczenie i’tikaf I’tikaf oznacza stan odosobnienia. Osoba, która postanawia pozostawać w meczecie przez pewien czas w odosobnieniu nazywana jest mu’takiff-em ( tj. ktoś, kto wszedł w stan i’tikaf ). Zasasdy Jest to zalecane podczas Ramadanu, jak również w innych miesiącach podczas roku muzułmańskiego. Ustalono, iż Wysłanik (sall allahu `alejhi wa sallam) robił i’tikaf w meczecie podczas ostatnich dziesięciu dni miesiąca Szawal. [Buhari i Muslim] Umar powiedział do Proroka (sall allahu `alejhi wa sallam): ” Złożyłem przysięgę w okresie Dżahilijjah, iż zrobię i’tikaf na jedną noc w meczecie al Haram (meczet w Makce – Ka’ba). ” On (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: „Wypełnij swoją przysięgę [ i on ją wypełnił…

 • Post

  Sahur (posiłek przed świtem w czasie Ramadanu)

  Korzyści z sahur Allah (subhanahu wa ta`ala) nakazał nam, abyśmy pościli tak, jak nakazał to Ludziom Księgi przed nami. Objawione zostało w Al Qur”anie: O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może, wy będziecie bogobojni – [Sura Baqarah – Krowa, 183, (2:183)] W pierwszym okresie rozprzestrzeniania się Islamu, czas trwania i zasady postu były zgodne z tym, co Allah (subhanahu wa ta`ala) objawił Ludziom Księgi. Zakaz jedzenie, picia i stosunków seksualnych obowiązywał po tym, jak ktoś zasnął. Jeśli ktoś już zasnął nie mógł dokonywać żadnej powyższej czynności aż do nocy następnego dnia, co oznacza, iż nie spożywano sahur…

 • Post

  Al Iftar (Posiłek po zachodzie słońca na zakończenie dziennego postu)

  Kiedy osoba prawidłowo kończy post dzienny Allah (subhanahu wa ta`ala) objawił w Al-Qu’ranie: „Dozwolone wam jest nocą w czasie postu” [Sura Baqarah – Krowa, 187, (2:187)] Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) objaśnił, iż w powyższym fragmencie „noc” oznacza przyjście nocy i odejście dnia, w momencie kiedy słońce zniknie za horyzontem. Pośpiech przy zakończeniu postu dziennego O wy, którzy wierzycie! Ważne jest, abyście wykazali póspiech przy zakończeniu postu dziennego skoro tylko słońce zajdzie za horyzontem, ponieważ taka była praktyka Wysłannika Allaha (subhanahu wa ta`ala) i jego Towarzyszy. Amrun Ibn Maimoon Al-Awdi mówił: ” Towarzysze Wysłannika najszybciej wśród ludzi kończyli post dzienny ( w czasie modliwy Maghrib o zachodzie słońca)…

 • Post

  Post kobiet w ciąży

  Zdania uczonych różnią się co do regulacji odnoszących się do kobiet w ciąży i karmiących, jeśli one nie poszczą. Istnieje kilka opinii: Muszą one jedynie odrobić zaległe dni postu. Jest to opinia Imama Abu Hanifa (oby Allah się nad nim zmiłował). Wśród Towarzyszy (Sahaba) opinię tę podzielał Ali ibn Abi Talib (oby Allah był z niego zadowolony). Jeśli boją się o siebie swoje zdrowie, muszą odrobić jedynie zaległe dni postu, a jeśli boją się o swoje dzieci, wtedy muszą odrobić zaległe dni postu i nakarmić jedną ubogą osobę za każdy zaległy dzień. Jest to pogląd Imama al-Szafii i Imama Ahmada. Al-Jassas również powołuje się na taką opinię za Ibn Umarem…