Post

Kaffarah (pokuta za złamanie postu) i Fidyah (okup za niezdolność do postu)

Kaffarah (Pokuta)

  1. Wcześniej wspomnieliśmy hadis Abu Hurajry o osobie, która miała umyślny stosunek płciowy podczas dnia w miesiącu Ramadan.

Na podstawie tamtego hadisu ustalono, iż musiała ona nadrobić ten dzień, jak również zrobić kaffarah ( pokutę ). Pokuta ta polegała na: 
i ) uwolnieniu niewolnika, 
ii ) w przypadki braku (i), poście przez dwa kolejne miesiące, 
iii ) w przypadku niemożliwości (ii), nakarmieniu sześćdziesiąt biednych ludzi (miskin).

Powiedziane jest również, iż rodzaj kaffarah ( pokuty ) w przypadku umyślnego stosunku płciowego podczas dnia w miesiącu Ramadan, można wybrać spośród trzech wymienionych wyżej czynności.

Jakkolwiek, większość uczonych uważa, iż rodzaj pokuty w tym przypadku jest wyraźnie określony i jeżeli pierwszy przypadek nie jest możliwy, wtedy dopiero w grę wchodzi drugi i tak dalej. Druga opinia wydaje się być bardziej autentyczna.

  1. Ktokolwiek musi zrobić kaffarah (pokutę) i nie jest w stanie wykonać jakiejkolwiek czynności przypisanej przez hadis tzn. nie jest w stanie uwolnić niewolnika, pościć dwa kolejne miesiące, ani nie może nakarmić sześćdziesięciu miskin (biednych ludzi), nie ponosi żadnej odpowiedzialności, gdyż nie jest w stanie jej ponieść. Zasada zastosowana w tym przypadku mówi, iż nie ma odpowiedzialności bez możliwości, jak Allah (T) objawił:

Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości. (..)(Sura Al – Baqarah (Krowa), 186, [2: 286])

Zasada ta zawarta jest też w tym samym hadisie Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam), kiedy to człowiek odpowiedział, iż nie jest w stanie wykonać tego, co żąda Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam).

  1. Kaffarah ( pokuta ) nie obowiązuje kobiet, ponieważ sytuacja wskazana w hadisie zaszła pomiędzy mężczyzną a jego żoną, a Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) nakazał kaffarah ( pokutę ) tylko dla niego. A Allah wie najlepiej.

Al Fidyah (Okup)

  1. Zasady postu dla kobiet brzemiennych i karmiących piersią są takie same, jeżeli każda z nich obawia się o swój stan zdrowia albo dziecka: mogę one złamać post i za każdy odpuszczony dzień nakarmić jedną biedną osobę (miskin).

Ibn Abbas (R) przekazuje: Kiedy werset: „(…) I ktokolwiek spośród was rozpozna ów miesiąc niech pości. (…) ” został objawiany, mężczyźni i kobiety w podeszłym wieku niezdolni do postu, jak również kobiety brzemienne i karmiące piersią obawiające się o siebie i dziecko, mogli jeść w Ramadanie, ale musieli nakarmić jedną biedną osobę za każdy opuszczony dzień.

  1. Mężczyźni i kobiety w podeszłym wieku mogą jeść podczas Ramadanu, ale powinni nakarmić jedną biedną osobę za każdy opuszczony dzień postu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *