Twoja wiara

Wszystkie Boskie przesłania, jakie prorocy przynieśli swoim ludom, wzywały do oddawania czci wyłącznie Allahowi, nie dodając Mu żadnych partnerów, oraz do odrzucenia wszelkich fałszywych bóstw. Tak naprawdę jest to dokładne znaczenie wyznania wiary, poprzez wypowiedzenie którego osoba staje się muzułmaninem.

Wyznanie wiary: znaczenie i wymogi

Aszhadu an lā ilāha illallāh, ła aszhadu anna Muḥammadan rasūlullāh (‘Zaświadczam, że nie ma boga godnego czci, z wyjątkiem Allaha, i zaświadczam, że Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha’).

Dlaczego oświadczenie Lā ilāha illallāh?

 • Ponieważ jest to pierwszy z obowiązków muzułmanina.
 • Dlatego ktokolwiek chce przyjąć islam, musi wypowiedzieć to wyznanie wiary i uwierzyć w nie.
 • Ponieważ każdy, kto je z przekonaniem wypowie, pragnąc przez to zadowolić Allaha, zostanie ocalony od Ognia Piekielnego, zgodnie ze słowami Proroka r: „Allah zabronił Piekłu (pochłonięcia) każdego, kto mówi ‘nie ma nikogo godnego czci, z wyjątkiem Allaha’, pragnąc przez to zadowolić Allaha” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 415).
 • Ponieważ ktokolwiek umrze, wierząc w nie, zostanie wpuszczony do Raju, zgodnie z przekazem Proroka r: „Ktokolwiek umrze, będąc przekonanym, że nie ma boga poza Allahem, ten wejdzie do Raju” (Musnad Aḥmad: 464).
 • Ponieważ znajomość znaczenia tejże deklaracji jest bezspornie największym i najważniejszym obowiązkiem każdego muzułmanina.

Znaczenie Lā ilāha illallāh

Oznacza to, że nikt nie zasługuje na to, by oddawać mu cześć, z wyjątkiem Allaha. W rzeczywistości oświadczenie to neguje istnienie jakiegokolwiek innego bóstwa poza Allahem I i potwierdza, że Allah jest jedynym Prawdziwym Bogiem godnym czci.

صفاء القلب واطمئان النفس بتوحيد الله تعالى.

Arabskie słowo ilāh (bóg) odnosi się do jakiejkolwiek istoty bądź rzeczy, której oddaje się cześć. Toteż ktokolwiek czci kogokolwiek czy cokolwiek innego, ten tak naprawdę wziął sobie to za boga obok lub zamiast Allaha. Wszelkie takie bóstwa są fałszywe, z wyjątkiem jedynego Boga ‒ Allaha, prawdziwego Pana i Stwórcy.

Dlatego jedynie Allah I zasługuje na to, by oddawać Mu cześć. Tylko Jego ludzkie serca muszą czcić, przepełnione największą miłością, uwielbieniem, pokorą i obawą. Tylko na Nim można polegać i do Niego wznosić błagania. Nie można wzywać i prosić o pomoc nikogo innego, jak tylko Jego, i tylko na Nim można polegać. Modlitwy i ofiary należy dedykować tylko Jemu, tylko Jego należy szczerze czcić. Koran głosi: „Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię” (Al Bajjina, 98:5).

Ci, którzy szczerze czczą Allaha, rozumiejąc znaczenie wyznania wiary, z pewnością będą wiedli szczęśliwe życie, gdyż tylko poprzez czczenie samego Allaha serca odnajdują spokój i prawdziwe zadowolenie. Koran głosi: „Temu, kto spełni dobre dzieło ‒ czy to mężczyzna, czy kobieta ‒ i jest wierzącym, My damy szczęśliwe życie” (An Naḥl, 16:97).


Dwie części Lā ilāha illallāh

To wspaniałe oświadczenie składa się z dwóch części, które należy poznać, by zrozumieć jego znaczenie i wymogi:

cloth

Wszelkie akty czci muszą być kierowane wyłącznie do Allaha. Ktokolwiek kieruje je do kogoś innego niż Allah, ten zwyczajnie jest niewierzącym.

Koran głosi: „A kto wzywa, obok Boga, jakiegoś innego boga, nie mając na jego istnienie żadnego dowodu, ten musi zdać rachunek u swego Pana! Zaprawdę, niewierni nie będą szczęśliwi!” (Al Mu’minūn, 23:117).

Znaczenie pełnego oświadczenia Lā ilāha illallāh ukazane jest w następującym wersecie: „Ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa, a wierzy w Boga, uchwycił za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia” (Al Baqara, 2:256). Słowa „ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa” wyrażają pierwszą część wyanania wiary, czyli Lā ilāha (‘Nie ma boga’); zaś słowa „a wierzy w Allaha” objaśniają drugą jego część, czyli illallāh (‘z wyjątkiem Allaha’).


Oświadczenie, że Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha

Kim jest Wysłannik Allaha?

Pełne imię naszego Proroka
Muḥammad , syn‘Abdullāha, syna ‘Abdul-Muṭṭaliba z klanu Banu Hāszim należącego do plemienia Kurajszytów. Miał on bezspornie najszlachetniejsze pochodzenie ze wszystkich Arabów.
Wysłanik posłany do wszystkich ludzi
Allah wysłał Muḥammada  jako posłańca do ludzi wszystkich ras i klas społecznych i zobowiązał wszystkich do bycia mu posłusznymi, zgodnie ze słowami Koranu: „Powiedz: ‘O ludzie! Jestem posłańcem Boga do was wszystkich’” (Al A‘rāf, 7:158).
Został mu objawiony Koran
Allah  objawił Muḥammadowi  Swą ostatnią i najwspanialszą Boską Księgę ‒ Koran, do którego z żadnej strony nie przenika fałsz (Fuṣṣilat, 41:42).
Był on pieczęcią Proroków i Wysłanników
Muḥammad  był ostatnim prorokiem wysłanym przez Wszechmogącego Allaha. Po nim nie będzie już żadnego innego proroka, o czym mówi następujący werset Koranu: „Muḥammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga i Pieczęcią Proroków” (Al Aḥzāb, 33:40).

Pełną biografię Proroka Muhammada znajdziesz Tutaj


Znaczenie oświadczenia, że Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha

Oznacza to wiarę w to, co nam przekazał, wykonywanie tego, co nakazał, unikanie tego, czego zakazał i oddawanie Allahowi czci w sposób, jakiego Prorok r nas nauczył.

Wymogi oświadczenia, że Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha

little-girl

 • Spraw odnoszących się do świata niewidzialnego, takich jak Dzień Ostatni, wieczne szczęście w Raju i niekończące się kary w Piekle.
 • Wydarzeń, jakie będą miały miejsce w Dniu Sądu, znaków związanych z tym dniem i głównych wydarzeń poprzedzających koniec świata.
 • Historii o minionych narodach i o tym, co przydarzyło się różnym prorokom i ich ludom.

little-girl

 • Przestrzeganie jego nakazów z całkowitym przekonaniem, że nie mówił on pod wpływem własnych pragnień. Wszystko co głosił opierało się na objawieniu, które zostało mu dane, o czym mówi Koran: „On nie mówi pod wpływem namiętności. To jest tylko objawienie, które mu zostało zesłane” (An Nisā’, 53:3-4).
 • Unikanie wszystkiego, czego zabronił, jak błędne praktyki czy złe zachowanie, z pełnym przekonaniem, że kryje się w tym mądrość Boża i jest to dla nas dobre, nawet jeśli nie zawsze potrafimy to dobro dostrzec.
 • Przekonanie ponad wszelką wątpliwość, że wykonywanie tego, co nakazał i unikanie tego, czego zabronił, przyniesie nam korzyści i zapewni szczęście w życiu tym i przyszłym, zgodnie z tym, co głosi Koran: „Słuchajcie Boga i Posłańca, abyście doznali miłosierdzia” (Āl ‘Imrān, 3:132).
 • Przekonanie, że ci, którzy nie są posłuszni Wysłannikowi Allaha r otrzymają srogą karę, jak głosi Koran: „Niech się mają na baczności ci, którzy sprzeciwiają się jego nakazowi, żeby nie dosięgła ich jakaś niedola lub kara bolesna” (An Nūr, 24:63).

little-girl

 • Należy podążać za jego przykładem: Muzułmanie w każdym z aspektów życia powinni podążać za tradycją (Sunną) Proroka r, na którą składają się jego słowa, czyny i ciche przyzwolenia. Tak naprawdę im bardziej człowiek podąża za jego przyładem, tym bardziej zbliża się do Allaha I i tym bardziej zostanie uhonorowany przez swego Pana. Allah mówi w Koranie: „Powiedz: ‘Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest Przebaczający, Litościwy” (Āl ‘Imrān, 3:31).
 • Islam jest kompletny: Wysłannik Allaha r przekazał islam i jego prawa w całości; dlatego nikt nie może wprowadzać do niego żadnej praktyki, której Prorok r nie zatwierdził.
 • Islam jest ponadczasowy: Zasady islamskie zawarte w Koranie i Sunnie Proroka są odpowiednie dla wszystkich ludzi, w każdym miejscu i w każdym czasie. Nikt nie wie co jest dla ludzi najlepsze lepiej niż Allah, który ich stworzył.
 • Należy podążać za Sunną Proroka: Aby czyjeś dobre uczynki i pobożne działania zostały przez Allaha I przyjęte, muszą być wykonywane w sposób określony przez Proroka r, jak głosi Koran: „Przeto kto się spodziewa spotkać swego Pana, niech pełni pobożne dzieła i niech nie dodaje żadnego współtowarzysza, kiedy oddaje cześć swemu Panu” (Al Kahf, 18:110). Użyte tu wyrażenie „pobożne dzieła” oznacza dobre uczynki wykonywane zgodnie z Sunną Proroka.
 • Nie wolno wprowadzać innowacji do religii: Ci, którzy wprowadzają do religii innowację, czyli akt czci sprzeczny z Sunną Proroka, jak sposób odprawiania modlitwy nie usankcjonowany przez Proroka r, rażąco wykraczają poza jego nakaz i innowacja ta zostanie im odrzucona, zgodnie z przekazem Koranu: „Niech się mają na baczności ci, którzy sprzenciwiają się jego rozkazowi, żeby nie dosięgła ich jakaś niedola, albo żeby ich nie dosięgła kara bolesna” (An Nūr, 24:63). Również Prorok r powiedział w nawiązaniu do tej kwestii: „Ten, kto wprowadza do naszej religii coś, co nie jest z niej, będzie miał to odrzucone” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 2550; Ṣaḥῑḥ Muslim: 1718).

Poprzez zakaz wprowadzania innowacji do religii, islam chroni prawo Boskie przed zmianami, by nie zostało zniekształcone z powodu ludzkich kaprysów i pragnień. Jednakże poza sprawami religijnymi, islam zachęca ludzi do kreatywności i innowacyjnego myślenia oraz do odkrywania zagadek wszechświata we wszystkich aspektach życia, by służyło to ludzkości i pomagało jej się rozwijać obecnie i w przyszłości. .

 
 

 

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.