Post nadobowiązkowy

 

Post jest zalecany dla tych, którzy obawiają się popełnienia zabronionych stosunków płciowych tzn. osób w stanie wolnym. Przekazał Alqama: Kiedy szedłem z Abdullah, rzekł: „Kiedy byliśmy z Prorokiem, powiedział: Ten, kogo stać na małżeństwo powinien się ożenić, ponieważ pomoże mu to powstrzymać się od spoglądania na kobiety i uchroni intymne części jego ciała od popełniania zabronionych stosunków, a kto nie może pozwolić sobie na małżeństwo, temu zalecany jest post, albowiem post umniejszy jego pożądanie”.

 • Sześć dni w miesiącu szawwal

Szawwal to dziesiąty miesiąc kalendarza księżycowego; pierwszy dzień szawwal to święto zakończenia postu (id al-fitr), w którym nie wolno pościć; zalecanym postem, którego można przestrzegać w miesiącu szawwal jest post sześciodniowy – może być to post ciągły lub z przerwami. Jeśli przestrzega się postu przez sześć kolejnych dni można np. rozpocząć post w czwartym dniu miesiąca szawwal i zakończyć w dziewiątym, lub można wybrać sześć (dowolnych, rozstrzelonych) dni w tym miesiącu, aczkolwiek należy dopełnić postu przed ostatnim dniem miesiąca szawwal. Na przykład można pościć w trzecim, piątym, siódmym, dziewiątym, czternastym i piętnastym dniu.

Abu Ajjub al-Ansari przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Ten, kto przestrzega postu w (miesiącu) ramadan i pości sześć dni w (miesiącu) szawwal, czyni tak, jakby pościł przez dhar [rok, wieczność, całe życie] (tu: rok)”. [Buchari] Analizując powyższy hadis uczeni muzułmańscy (ulama) wyjaśnili: za dobry uczynek (hasanat) wierny wynagrodzony zostanie minimum dziesięciokrotnie. Wynika z tego, że jeden ramadan równa się dziesięciu miesiącom postu, a dodatkowe sześć dni – dwóm. To daje razem dwanaście miesięcy, czyli rok.

 • Post w pierwszych dziesięciu dniach miesiąca zul-hidżdża

Uczeni zgadzają się, że zalecany jest post w pierwszych dziewięciu dniach zul-hidżdża (dziesiąty dzień to święto (al-adha), a pierwszego dnia święta post jest zabroniony). [Buhuti, Kaszszaf Al-Qina; Nałałi, Madżmu` Fatała Hindijja; Haskafi, Durr Al-Muchtar; Dardir, Al-Szarh Al-Saghir]

Abu Hurajra przekazał, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nie ma dni droższych dla Allaha, w których wykonuje się akty czci (ibadat), niż pierwsze dziesięć dni zul-hidżdża. Post w tych dniach jest równy całorocznemu postowi, a akty czci odprawinie w jednej nocy w tym czasie równają się aktom czci odprawianym w Noc Przeznaczenia”. [Ibn Madżah, Tirmidhi]

 • Post w dniu Arafat (9-ty dzień zul-hidżdża) dla tych, którzy nie odprawiają hadżdż

Abu Qatada przekazał, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) rzekł: „Post w dniu Arafat (dziewiąty dzień zul-hidżdża) to odkupienie dwóch lat, roku poprzedniego i następnego. A post w dniu Aszura (dziesiąty dzień miesiąca muharram) to odkupienie roku przeszłego”. [Muslim, Abu Dawud, ibn Madżah, Nasai]

 • Post w dniu Arafat został określony przez Proroka jako zalecany (mustahabb)

Przekazała Umm al-Fadl bint al-Haris: „Ludzie, którzy byli ze mną w dniu Arafat, różnili się odnośnie kwestii, czy Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pościł, czy nie; niektórzy mówili, że tak, zaś drudzy, że nie. Podesłałam mu więc misę pełną mleka, kiedy jechał na wielbłądzie, a on je wypił”. [Sahih Buchari]

Przekazała Maimuna: „Ludzie nie byli pewni, czy Prorok pościł czy nie w dniu Arafat, więc wysłałam (mu) mleko, kiedy stał na Arafat, wypił je a ludzie na niego patrzyli”. [Sahih Buchari]

Według szkoły hanafickiej post w dniu Arafat (dziewiątym dniu zul-hidżdża) zalecany jest nawet dla pielgrzyma odprawiającego hadżdż pod warunkiem, że go nie osłabi pozbawiając sił i uniemożliwiając całkowite oddanie się tego dnia modlitwom [Haskafi, Durr; Kasani, Badai]. Odnośnie hadisu, w którym Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zabronił tego dnia postu pielgrzymom na Arafat, imamowie ze szkoły hanafickiej, tłumaczą, że dotyczy on tych, których post mógłby osłabić lub zmęczyć [wykładnia imama Tahawi w Szarh Maani al-Asar, 2.82-83] opierając się na dużej ilości hadisów, podkreślających wyjątkowość tego dnia i postu w nim).

 • Post w dniach taszriq (11, 12 i 13 miesiąca zul-hidżdża) zwanych dniami Mina

Hiszam powiedział: „Mój ojciec powiedział, że Aisza pościła w dniach Mina”. Ojciec (Hiszama) też pościł w tych dniach. Przekazali Aisza i Ibn Umar: „Nikomu nie wolno było pościć w dniach taszriq poza tymi, którzy nie mogli pozwolić sobie na zwierzę ofiarne (hadj)”. Przekazał Ibn Umar: „Ten, kto wykonuje hadżdż at-tamattu (i nie stać go na hadj – zwierzę ofiarne – może pościć w dniu Arafat. A jeśli nie stać go na zwierzę ofiarne i nie pościł (przed świętem) wówczas powinien pościć w dniach Mina (11, 12 i 13 dzień zul-hidżdża).

 • Post w dniu Aszura (10 muharram)

Przekazał Ibn Abbas: Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) przybył do Medyny i zobaczył, że żydzi pościli w dniu Aszura. Zapytał ich o to. Odpowiedzieli: „To dobry dzień, dzień w którym Allah wybawił Izraelitów od wrogów. Tak samo czynił tego dnia Mojżesz”. Prorok powiedział: „Mamy większe prawo do Mojżesza od was”, i Prorok pościł tego dnia i kazał nam (muzułmanom) pościć. [Sahih Buchari]

Przekazała Aisza: Kurajszyci pościli w dniu Aszura za czasów ignorancji przed islamem, i Wysłannik Allaha również przestrzegał postu w tym dniu. Kiedy przybył do Medyny, pościł tego dnia i nakazał, aby inni też pościli. Później, kiedy nakaz postu w ramadanie został objawiony, zaprzestał postu w dniu Aszura, i stało się opcjonalnym, czy ktoś będzie pościł czy zaprzestanie postu w tym dniu. [Sahih Buchari]

Przekazał Humaid bin Abdur-Rahman, że słyszał jak Muawija bin Abi Sufjan w dniu Aszura, w roku, w którym odprawił hadżdż, mówił na minbarze (w meczecie): „Mieszkańcy Medyny! Gdzie są wasi uczeni w religii? Słyszałem, jak Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówił: To jest dzień Aszura. Allah nie nakazał wam w nim postu, ale ja poszczę. Wy możecie wybrać, czy chcecie pościć czy nie (tego dnia)’”. [Sahih Buchari]

 • Post w miesiącu szaban

Zalecany jest post przez większą ilość dni miesiąca szaban. Przekazała Aisza, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pościł tak długo, że ktoś mógłby powiedzieć, że nie przestanie pościć, i przerywał post na tak długo, że ktoś mógłby powiedzieć, że nigdy nie będzie pościł. Nigdy nie widziałam, aby Wysłannik Allaha pościł przez cały miesiąc za wyjątkiem ramadanu, i nie widziałam, aby pościł dłużej w innym miesiącu, niż w szabanie. [Buchari]

 • Post w poniedziałki i czwartki

Prorok powiedział: „Odnośnie postu w poniedziałek i czwartek, czyny wiernych przedstawiane są Allahowi w poniedziałki i czwartki, a chciałbym, aby moje czyny przedstawiane były, kiedy poszczę”. [Nasai]

 • Post 13, 14 i 15 dnia miesiąca księżycowego

Abu Dharr al-Ghafari powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Abu Dharr! Jeśli będziesz pościł trzy dni każdego miesiąca, pość trzynastego, czternastego i piętnastego”. [at-Tirmizi, sahih; należy zaznaczyć że są to dni miesiąca księżycowego]

 • Post Dawida

Przekazał Abdullah bin Amr: Powiadomiono Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) o moim poście, więc przyszedł do mnie, a ja rozłożyłem dla niego skórzane poduchy wypchane kłączami plam daktylowych, ale usiadł na ziemi, a poduchy leżały między nami. Zapytał: „Czy nie wystarczy ci post podczas trzech dni w miesiącu?”. Odpowiedziałem: „Wysłanniku Allaha! (Mogę pościć dłużej)”. Zapytał: „Pięciu?”. Odparłem: „Wysłanniku Allaha!”. Zapytał: „Siedmiu?”. Odpowiedziałem: „Wysłanniku Allaha!”. Zapytał: „Dziewięciu?”. Odpowiedziałem: „Wysłanniku Allaha!” Zapytał: „Jedenastu?”. A potem Prorok powiedział: „Nie ma postu lepszego od postu proroka Dawida (pokój z nim), a trwał on pół roku. Zatem, pość co drugi dzień”.

 • Post w piątek został zabroniony

Jeśli wierny obudzi się rano w piątek i pości, powinien przerwać post (jeśli nie pościł dnia poprzedniego i nie zamierza pościć następnego). Przekazał Abu Hurajra: Słyszałem, jak Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówił: „Nikt nie powinien pościć w piątek, chyba że pości dnia poprzedniego i następnego”. [Sahih Buchari] Przekazała Dżuwairija bint al-Haris: Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) odwiedził ją w piątek, a ona wtedy pościła. Zapytał ją: „Pościłaś wczoraj?”. Odparła: „Nie”. Powiedział: „Zamierzasz pościć jutro?”. Odparła: „Nie”. Powiedział: „Przerwij zatem post”. Według innego hadisu, Abu Ajjub powiedział, że „Nakazał jej przerwać post”. [Sahih Buchari]

Autor