Po obudzeniu

1.  Alhamdu lillaahil-ladii ahjaanaa b`ada maa amaatanaa ła ilajhin-nuszuur

Chwała Allachowi, który obdarza nas życiem po śmierci, do Niego wszyscy powrócimy.
(al-Buchari cf. al-Asqalani, Fath al-Bari 11/113, Muslim 4/2083)


2. Laa illaaha illallaah, łahdadu laa szariika lah, lahul-mulku ła lahul-hamdu, ła Hułła `alaa kulli szaj`in Qadiir. Subhaan Allaah, łal-hamdu lillah, ła laa illaha illallaah, łallaahu Akbar, ła laa hałla ła laa Qułłata illa billaah – al `Alijjil Adhiim, Rabighriflii.

Nie ma boga nad Allacha i nie ma On wspólników. On jest zwierzchnikiem i Jemu przynależna jest cała chwała, On zdolny jest wszystkiego dokonać. Sława Allachowi. Chwała Allachowi. Tylko Jemu przynależna jest cześć. Allach jest Największy, nie ma żadnej mocy ani siły bez woli Allacha, Najwyższego, Najpotężniejszego. Panie mój wybacz mi.
(al-Buhkari cf. al-Asqalani, Fath al-Bari 3/39)


3. Alhamdu lillaahil-ladii aafaani fi dziasadii, ła radda `alajja ruuhii, ła adina lii bidikrih.

Chwała Allachowi, który dał memu ciału siłę, wrócił mą duszę i zezwolił mi Siebie wspominać.
(at-Tirmidhi 5/473)

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.