To co niewidzialne: Magia

Obowiązki aniołów

ANIOŁY POSIADAJĄ RÓŻNE OBOWIĄZKI:

Każdy anioł ma powierzone zadanie, nie spóźnia się w wykonywaniu swoich obowiązków, jest całkowicie poddany i posłuszny Allah:

{[Piekło] Wokół niego będą aniołowie, ogromni, straszni; oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga, lecz wypełniają to, co jest im nakazane.} [Koran, 66:6]

{Ależ przeciwnie! To są [anioły] tylko słudzy otoczeni szacunkiem! Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz. On wie to, co jest przed nimi, i to, co jest za nimi; oni będą się wstawiać tylko za tymi, których On sobie upodobał; oni są przeniknięci obawą przed Nim.} [Koran, 21:26-28]

NIEKTÓRE OBOWIĄZKI ANIOŁÓW:

1.Stróże Piekła:

{Nad nim czuwa dziewiętnastu.} [Koran, 74:30]

{Uczyniliśmy stróżami ognia tylko aniołów. Uczyniliśmy taką ich liczbę tylko po to, aby doświadczyć tych, którzy nie uwierzyli;} [Koran, 74:31]

Zostało powiedziane, że pewna grupa niewierzących powiedziała żartując sobie, że nawet jeśli zostaliby wtrąceni do Piekła, podjęliby walkę ze Strażnikami Piekła i pokonaliby ich, następnie uciekliby z Ognia. Na to Allah odpowiedział, że umieścił jako Stróży Ognia Piekielnego anioły, więc żaden człowiek nie będzie w stanie pokonać ich. Allah mówi:

{Uczyniliśmy taką ich liczbę (19) tylko po to, aby doświadczyć tych, którzy nie uwierzyli; aby przekonali się o prawdzie ci, którym została dana Księga; aby powiększyła się wiara tych, którzy uwierzyli; aby nie wątpili ci, którzy otrzymali Księgę, oraz wierni;} [Koran, 74:31]

Dalej:

{aby powiedzieli ci, w których sercach tkwi choroba, oraz niewierni: „Jaki Bóg chciał dać przykład przez to?”} [Koran, 74:31]

Niewierzący spekulowali i kłócili się na próżno odnośnie liczby Strażników, mówiąc: Jak to możliwe, że ten Ogień mieszczący niezliczoną liczbę ludzkości posiada jedynie dziewiętnastu strażników?

Ale oni nie rozumieją potęgi i siły, jaką Allah umieścił w aniołach, armii Allah Wywyższonego. Wiedza ta jest tylko u Allah. Według At-Tabari, to był Abu Jahl, wujek Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam) i uporczywy wróg islamu, który wypowiadał te nierozsądne przechwałki tego dnia, że niewierzący pokonają Strażników Piekła i uciekną.

2.Anioły, które niosą Tron Allah:

{Ci [anioły], którzy niosą tron [Allah], i ci, którzy są wokół niego, głoszą chwałę swego Pana; wierzą w Niego i proszą o przebaczenie dla tych, którzy uwierzyli: „Panie nasz! Ty obejmujesz każdą rzecz miłosierdziem i wiedzą. Przebacz tym, którzy się nawrócili i którzy poszli po Twojej drodze; i ochroń ich od kary ognia piekielnego!} [Koran, 40:7]

{aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana ponad nimi} [Koran, 69:17]

Aniołów, którzy będą nieść Tron Allah, najpierw będzie czterech, natomiast w Dniu Sądu liczba ich zwiększy się do ośmiu. Tron Allah jest najpotężniejszy ze wszystkiego, co On stworzył. To pokazuje, że anioły są potężne, bo będą niosły Tron, który jest najpotężniejszy z całego stworzenia.

  1. Anioły, które proszą o wybaczenie dla tych na ziemi:

{Niebiosa omal nie rozstąpią się od samej góry, kiedy aniołowie wysławiają chwałę swego Pana i proszą o przebaczenie dla tych, którzy są na ziemi. O, zaprawdę, czyż Bóg nie jest Przebaczający, Litościwy?!}[Koran, 42:5]

  1. Anioły, które zabierają dusze podczas śmierci:

{Na wyrywających gwałtownie! [anioły, które wyrywają dusze zmarłych niewierzących] Na biegnących pośpiesznie! [anioły, które bardzo delikatnie zabierają dusze zmarłego wierzącego} [Koran, 79:1-2]

Jest Anioł Śmierci (Malak ul Mawt), którym Allah mówi:

{Powiedz: „Zabierze was anioł śmierci, który miał pieczę nad wami; potem do waszego Pana zostaniecie sprowadzeni!”} [Koran 32:11]

Anioł Śmierci ma pomocników, którzy go wspierają, jak Allah mówi:

{A kiedy do któregokolwiek z was przychodzi śmierć, Nasi wysłannicy (Anioł Śmierci i jego pomocnicy) wzywają go, a oni nigdy nie zawodzą. Następnie oni są oddawani Bogu, ich Władcy prawdziwemu.} [Koran 6:61-62]

Czyli zabieranie duszy podczas śmierci należy do aniołów jak również do Allah:

{Bóg zabiera dusze w chwili śmierci;} [Koran 39:42]

Śmierć jest tutaj przypisana Allah, bo to On decyduje o tym, że ta śmierć ma nastąpić. Natomiast anioły fizycznie są odpowiedzialne za zebranie duszy i pokierowanie jej na zewnątrz ludzkiego ciała aż dosięgnie gardła człowieka. Również Aniołowi Śmierci przypisane jest: „Zabierze was anioł śmierci”, ponieważ on jest odpowiedzialny za zabranie duszy po tym, jak została stłoczona w górę w ostatnim stadium śmierci.

5.Anioły, które są wyznaczone do przekazywania Bożego Objawienia (Anioł Gaabriel):

{On zsyła aniołów wraz z Duchem [Ruh], pochodzącym od Jego rozkazu, na kogo chce spośród Swoich sług: „Ostrzegajcie, iż nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto, bójcie się Mnie!”} [Koran, 16:2)]

Słowo Ruh w tym wersie oznacza objawienie, przesłanie. Jest nazwany ruh, ponieważ jest to objawienie, które daje życie sercu, tak samo jak deszcz przynosi życie ziemi.

Ruh może również mieć postać Koranu, jak Allah mówi:

{W ten sposób objawiliśmy tobie [oh, Muhammad] Ducha (Ruh) [objawiony Koran] pochodzącego od Naszego rozkazu.} [Koran, 42:52]

Ruh tutaj oznacza Koran, ponieważ przynosi życie sercu wierzącego.

Słowo Ruh użyte jest również odnośnie Anioła Gabriela, który jest największym, najbardziej uhonorowanym i cnotliwym Aniołem. On jest tym, który zesłał Koran Prorokowi (salla Allahu alejhi wa sallam od Allah).

{Duch wierny [Gabriel] sprowadził go [Koran] na dół na twoje serce [oh, Muhammad], abyś był w liczbie ostrzegających w języku arabskim, jasnym.} [Koran, 26:193-195]

{Powiedz: „Zesłał go święty Duch [Gabriel] od twego Pana, z całą prawdą, aby utwierdzić tych, którzy uwierzyli, i jako drogę prostą i radosną wieść dla muzułmanów.”} [Koran, 16:102]

Allah opisał Anioła Gabriela, jako posiadającego wiele pięknych atrybutów:

{Lecz nie! Przysięgam na planety, wędrujące i znikające; na noc, kiedy ciemność zapada; na poranek, kiedy zaczyna oddychać! To, zaprawdę, słowo Posłańca szlachetnego, posiadającego moc i wysoką rangę/pozycję u Władcy Tronu, zdecydowanego słuchanego, ponadto godnego zaufania!} [Koran, 81:15-21]

1.SIŁA, MOC – „Władcy Tronu” znaczy Allah.

2.RANGA,POZYCJA – To oznacza, że posiada on wysoką pozycję u Allah, którą nikt nie osiągnał.

3.POSŁUSZEŃSTWO – Wszystkie anioły są posłuszne Aniołowi Gabrielowi za zgodą Allah.

4.WIARYGODNOŚĆ, ZAUFANIE – To odnosi się do objawienia, że nie dodał ani niczego nie ujął do niego, ale przekazał dokładnie tak, jak Allah objawił mu.

Prorok Muhammad (salla Allahu alejhi wa sallam) widział Anioła Gabriela:

{Wasz towarzysz nie jest opętany!}[Koran, 81:22] To jest to, o co oskarżali Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam) niewierzący.

{Z pewnością on [Muhammad] zobaczył go [Gabriela] na jasnym horyzoncie!} [Koran, 81:23]

Prorok Muhammad (salla Allahu alejhi wa sallam) pierwszy raz widział Anioła Gabriela w dolinie Makkah. Podniósł swoją głowę i zobaczył go na niebie i miał on 600 skrzydeł. Każdy z jego skrzydeł blokował horyzont.

Za drugim razem zobaczył go podczas nocy (Al-Mi’raaj), kiedy Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) wzniósł się do nieba i zobaczył go w jego naturalnej formie.

{I on (Muhammad) widział go [Gabriela] po raz drugi przy Drzewie Lotosu Ostatniej Granicy, w pobliżu którego jest Ogród Schronienia (Raju) [Janna-tul-M’awa], kiedy Drzewo Lotosu okryte było tym, co je okrywało.” Jego spojrzenie nie odwróciło się w bok ani nie pobiegło w dal} [Koran, 53:13-17]

Zostało przekazane przez Malik Ibn Sa’sa’a, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział podczas nocy jego wzniesienia do nieba (Al-Miraaj), że podróżował do niebios w towarzystwie Anioła Gabriela. [Buhari]

6.Anioł Mikael, który przynosi na dół deszcz z niebios wykonując wolę Najwyższego.

7.Anioł Israfel, który zadmie w trąbę w Dniu Końca Świata. Pierwszy głos trąby spowoduje śmierć każdej żywej istoty w niebiosach i na ziemi i zniszczenie wszystkich stworzonych rzeczy:

{Kiedy zadmą w trąbę, jedyny raz, kiedy ziemia i góry zostaną zniesione i w proch obrócone, jednym starciem, tego Dnia nastąpi nieuniknione wydarzenie i rozerwie się niebo, i będzie ono tego Dnia rozwarte; aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana} [Koran, 69:13-17]

Wtedy nastąpi drugi głos trąby, który będzie Zwołaniem:

{Następnie zadmą w nią po raz drugi – i oto oni będą stać i patrzeć.} [Koran, 39:68]

{Oni wyjdą z grobów z opuszczonymi spojrzeniami. Będą podobni do szarańczy rozsypanej, śpieszący z wyciągniętymi szyjami ku wzywającemu. Niewierni będą mówili: „To jest trudny dzień!”} [Koran 54:7-8]

To jest jeden z obowiązków anioła Izrafela, który Allah nakazał mu wykonać.

W Dzień Zmartwychwstania zostanie zesłanych mnóstwo aniołów na ziemię:

{I [pamiętaj] ten Dzień, kiedy rozerwie się niebo z chmurami i kiedy zostaną zesłani aniołowie,} [Koran, 25:25]

Te trzy anioły: Gabriel, Mikael, Israfel, sa odpowiedzialne za życie. Gabriel jest odpowiedzialny za przyniesienie objawienia, które daje życie sercu. Mikael jest odpowiedzialny za deszcz, który przynosi życie ziemi. Israfel jest odpowiedzialny za zadymanie w trąbę, które przyniesie życie ciału. Dlatego kiedy Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) wstawał na modlitwę nocną, po wypowiedzeniu otwierającego Takbeer, mówił w swojej otwierającej suplikacji: „O Allah! Panie Gabriela, Mikaela i Israfela, Twórco niebios i ziemi…”

8.Anioły, które są odpowiedzialne za nienarodzone dzieci w łonie i tchnięcie duszy w płód.

Zostało przekazane przez Ibn Masu, że Wysłannik Allah salla Allahu alejhi wa sallam powiedział:

„Wysłannik Allaha (salla Allahu alejhi wa sallam), zaprawdę i prawdziwie natchniony, powiedział: ‘Istota ludzka gromadzi sie w łonie matki przez czterdzieści (40) dni, potem przez podobny okres jest grudką krwi zakrzepłej (kolejne 40 dni) i przez podobny okres (kolejne 40 dni) kawałkiem ciała. Potem (tzn. po 120 dniach) Allah zsyła anioła, któremu nakazuje spisać cztery rzeczy. Nakazuje mu spisać jego (stworzenia) uczynki, utrzymanie, (datę) śmierci i czy będzie błogosławiony czy przeklęty (w Życiu Przyszłym). Potem zostaje obdarzony duszą. [….]’” [Buhari i Muslim, 1528]

9.Anioły, które towarzyszą każdemu człowiekowi i są odpowiedzialne za zapisywanie uczynków. Każdy człowiek posiada dwóch aniołów: jeden po prawej stronie zapisujący dobre uczynki i drugi po lewej zapisujący złe uczynki.

Allah mówi:

{[Pamiętaj] Kiedy spotykają się dwaj spotykający [zapisujący aniołowie], siedząc z prawej strony i z lewej, człowiek [który osiagnął wiek dojrzałości] nie wypowie ani jednego słowa, które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy.} [Koran, 50:17:18]

{Zaprawdę, nad wami są stróże szlachetni, którzy zapisują; oni wiedzą, co wy czynicie!} [Koran, 82:10-12]

Anioły te towarzyszą każdemu człowiekowi przez cały czas, czy to podczas w podróży, czy w domu – sa obok niego przez cały czas, niezależnie od warunków, wyjątek staanowi jedynie kiedy człowiek korzysta z toalety.

Zostało przekazane, że anioły zapisują również intenckie człowieka i wewnętrzne cele, które znajdująa się w sercu. Cokolwiek ma zamiar zrobić zapisują to. Dlatego człowieka jest wynagradzany za posiadanie dobrych intencji i karany za posiadanie złych, ponieważ są to czyny działalność serca.

Anioły zapisują te uczynki od chwili kiedy człowiek osiągnie dojrzałość – wiek roztropności – aż do chwili kiedy Allah weźmie jego duszę. Zapisują wszystko, co zrobił w swoim życiu – czy to pod postacią intencji, czynów, wypowiedzi, czy innych.

Abu Huraira przekazał, że Wysłannik Allah (salla Aallahu alejhi wa sallam) powiedział:

„Anioły nieustannie wznoszą się i schodzą z nieba, na zmianę, jedne z nocy inne w dzień, i wszystkie one gromadzą się razem podczas czasu na modlitwę fajr i asr. Następnie te, które zostają z wami w ciagu nocy wznosza się do Allah Wywyższonego, Który pyta się ich (mimo że Zna On odpowiedź lepiej od nich). W Jakim stanie pozostawiliście moje sługi? Oni odpowiadają: Pozostawiliśmy ich podczas modlitwy i przyszliśmy do nich kiedy się modlili. Przekaziciel dodał: Jeśli ktokolwiek z was powie: Ameen (podczas modlitwy, na koniec recytacji sury al-Fatiha) i anioły w niebie mówią to samo i zbiegnie się to w tym samym czasie, wszystkiego jego przeszłe grzechy zostaną wybaczone. [Buhari]

{Zaprawdę, recytacja o świcie znajduje świadków!} [Koran 17:78]

To znaczy, że anioły zeszły kiedy modliliśmy się Asr modlitwę i przyłączyły się do naszej modlitwy i wzniosły się kiedy modliliśmy się modlitwę Fajr.

Z tego powodu Asr modlitwa została określona jako Środkowa Modlitwa, do której Allah nawołuje:

{Przestrzegajcie modlitw i modlitwy średniej, i stawajcie przed Bogiem w pokorze!} [Koran 2:238]

Jest to modlitwa podczas której anioły nocy i anioły dnia biorą udział.

Gdzie są ci, którzy nie biorą udziału w modlitwie Fajr, śpiąc w swoich łóżkach i nie są świadkami tego wielkiego wydarzenia każdej nocy wraz z aniołami Najbardziej Miłosiernego? Jakie korzyści zdobywa osoba, która traci modlitwę Fajr preferując spać w swoim łóżku? I Jakie korzyści osiąga osoba, która traci modlitwę Asr z powodu lenistwa lub czegoś innego?

Hadis mówi: „Ktokolwiek stracił modlitwę Asr, to tak jakby stracił rodzinę i majątek.”

10.Anioły, które chronią ludzkość od krzywdy, uszczerbku. Allah wyznaczył je, aby nas chroniły przed niebezpieczeństwem w tym życiu, które On zapisał nam. Na tym świecie istnieje wiele niebezpieczeństw: Drapieżnicy (zarówno ludzie jak i zwierzęta), węże, skorpiony, tyrani, niesprawiedliwi ludzie itp. Ale Allah, w Jego Nieskończonym Miłosierdziu, wyznaczył nam obrońców pośród aniołów. Allah Wywyższony, Najpotężniejszy mówi:

{Człowiek ma idących (anioły) bezpośrednio i przed sobą, i za sobą, którzy go ochraniają na rozkaz Boga.}  [Koran 13:11]

Allah nie poprawia sytuacji żadnego człowieka dopóki on nie poprawi tego sam. Tak długo jak Allah zapisał coś, nikt nie jest w stanie nas skrzywdzić, dlatego anioły chronią nas przed wszelkim złem. I jeśli Allah przeznaczy destrukcje komuś, to nikt go nie uratuje i wtedy anioły wycofują się od takiej osoby.

{Zaprawdę, Bóg nie zmienia tego, co jest w ludziach, dopóki oni sami nie zmienią tego, co jest w nich! A kiedy Bóg chce jakiegoś zła dla ludzi, to nie ma możliwości odwrócenia tego i nie ma dla nich opiekuna poza Nim} [Koran 13:11]

Anioły zesłane są przez Allah, aby pomagać muzułmanom, kiedy są w potrzebie przeciw niewierzącym:

{[Pamiętasz] kiedy ty [oh, Muhammad] mówiłeś do wiernych: „Czyż wam to nie wystarczy, że pomaga wam wasz Pan trzema tysiącami zesłanych aniołów?”} [Koran, 3:124]

11.Są anioły, które odpowiedzialne są za morza na ziemi, jak i te, które odpowiedzialne sa za rzeki, a inne za wiatr. Istnieją anioły, których obowiązki i funkcje zna jedynie Allah. Wszystkie zdarzenia w stworzeniu mają miejsce za Rozkazem Allah, a anioły wykonują polecenia Allah.

Jak zostało wcześniej wspomniane, jest obowiązkiem muzułmanina wierzyć w anioły. W niebiosach są anioły, które czczą Allah, kłaniając się Jemu. Kochamy anioły, bowiem są one najlepszymi doradcami dla ludzkości, zalecają nam czynienie dobra i powstrzymują od czynienia zła, proszą Allah o wybaczenie nam.


źródło:

opracowane na podstawie książki: „Belief in the Angels and its Effect on the Life of the Ummah.” by Shaikh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan.

Tłumaczenie Izabela Sanak 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *