Kim był Prorok Jezus ﷺ

Jezus jest osobą kochaną i szanowaną przez miliardy ludzi na całym świecie, jednak wokół jego statusu jest spore zamieszanie. Zarówno muzułmanie jak i chrześcijanie darzą Jezusa wielkim szacunkiem, jednak mają na jego temat zupełnie inny pogląd. Czy był on Bogiem, czy też został przez Boga posłany ? Kim był naprawdę historyczny Jezus?

Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że Jezus jest Bogiem albo częścią Trójcy- że jest on wcieleniem Boga na ziemi oraz że Bóg przybrał ludzką postać. Jednakże- zgodnie z przekazem biblijnym – Jezus się urodził, jadał, sypiał, modlił się i miał ograniczoną wiedzę. Te cechy nie pasują do Boga. Bóg posiada doskonałe atrybutu, w przeciwieństwie do człowieka. Jak dwie przeciwne rzeczy mogą być jednocześnie prawdą?

Islam naucza, że Bóg jest doskonały. Wiara w to, że stał się człowiekiem jest głoszeniem, że Bóg jest lub ( w pewnym momencie) był niedoskonały. Chrześcijanin musi zadać sobie pytanie: czy Bóg, który był kiedyś słabym, bezbronnym dzieckiem, który nie mógł żyć bez jedzenia, picia czy snu, jest tym samym co Bóg opisany w Starym Testamencie? Z pewnością nie. Ktoś może spytać: „Skoro Bóg wszystko potrafi, to czemu nie miałby się stać człowiekiem?” Z definicji Bóg nie robi rzeczy niedopuszczalnych. Nie robi niczego, co uczyniłoby Go kimś innym niż Bogiem. Gdyby stał się człowiekiem i przybrał ludzkie cechy, nieodzownie nie byłby dłużej Bogiem.

Można przytaczać pewne niejednoznaczne wersety biblijne, by pokazać, że Jezus ma coś z boskości. Jeśli jednak spojrzymy na bezpośrednie wersety biblijne, zobaczymy, że Jezus cały czas postrzegany jest jedynie jako człowiek. Biblia zawiera wiele wersetów, w których Jezus mówi i zachowuje się tak, jak by był odrębną istotą niż Bóg. Na przykład:

Jezus „upadł na twarz i modlił się” (Mateusz 26,39). Gdyby Jezus był Bogiem, to czy Bóg upadłby na twarz i modlił się ?

Biblia nazywa Jezusa Prorokiem.

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» 11 A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei». (Mateusz 21,10-11)

Jak zatem Jezus mógłby być jednocześnie Bogiem i Prorokiem Bożym?

Jezus powiedział „Idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie” (Jan 14,28).

Jezus powiedział: „Występuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz Boga mego i Boga waszego” (Jan 20,17).

Gdyby Jezus był Bogiem ,dlaczego mówiłby ”do mojego Boga i waszego Boga” i do kogo by wstępował? Gdyby Jezus był Bogiem, powiedziałby ludziom wyraźnie, by go czcili i byłyby w Biblii wersety jasno to pokazujące; jednak on robił inaczej, nie pochwalał tego, by go czczono ; „Ale czci mnie na próżno”.

Syn Boży

Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że Jezus jest Synem Bożym. Co to właściwie oznacza? Z pewnością Bóg jest daleki od posiadania syna w sensie dosłownym ,fizycznym. Ludzie mają ludzkie dzieci. Koty mają kocięta. Co znaczyłoby dla Boga posiadanie dziecka? Zamiast brać to dosłownie, zauważmy, że określenie „Syn Boży” było używane symbolicznie w najdawniejszych językach biblijnych na określenie „osoby prawnej” i został tak nazwany Dawid, Salomon oraz Izrael, a nie tylko Jezus:

„Synem moim pierworodnym jest Izrael” (Księga Wyjścia 4,22). Tak naprawdę każda prawa osoba nazywana jest „synem” Bożym: „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi”(List do Rzymian 8,14)

Nie jest odpowiednie dla Boga, aby przybrał Sobie syna. Niech Mu będzie chwała! Kiedy On postanowi jakąś rzecz, to tylko mówi: “Bądź!”, i ona jest. KORAN 19:35

Ojciec i Pan

Podobnie, gdy użyte jest słowo „Ojciec” w odniesieniu do Boga, nie powinno być brane dosłownie. Jest to sposób wyrażania, iż Bóg jest Stworzycielem, Podtrzymującym i Panem wszystkiego. Istnieje wiele wersetów wyjaśniających to symboliczne słowo” Ojciec”, na przykład:

„Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich”(List do Efezjan 4,6).

Jezus był także czasem nazywany przez swych apostołów „Panem”. Określenie to w oryginalnych językach biblijnych używane było w odniesieniu zarówno do Boga, jak i do ludzi darzonych wielkim szacunkiem.
Na przykład w greckim Nowym Testamencie słowo „kyrios” użyte jest zarówno w odniesieniu do ”Pana”, jak i do właściciela winnicy (Mateusz 20,8) oraz do pana, który uderzył nieposłusznego sługę (Łukasz 12,42-47). W innym miejscu w Biblii Jezus został nawet nazwany przez apostołów „sługą” Boga:

„Bóg naszych ojców(…) wstawił Sługę Swego, Jezusa” (Dzieje Apostolskie 3,13).

To jasno pokazuje, że kiedy Jezusa określa się jako „Pana”, jest to tytuł wskazujący szacunek, nie na boskość.

Jezus – prorok

W judaizmie Jezus (Pokój z Nim) został odrzucony jako Mesjasz. Jest to całkowite przeciwieństwo chrześcijaństwa, gdzie jest od czczony jako bóstwo czy syn Boży. Islam jest pośrodku, uznaje Jezusa jako czci godnego Proroka i Wysłannika Boga oraz Mesjasza, jednak muzułmanie nie oddają mu czci, gdyż cześć należy się jedynie Bogu, który stworzył Jezusa i wszystko ,co istnieje.
On (Jezus) powiedział:

“Zaprawdę, ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem. KORAN 19:30

Cudowne narodziny

Zgodnie z Koranem, do Marii, czystej dziewicy, posłany został Anioł Gabriel w formie człowieka, by poinformować ją o dziecku, które narodzi się w cudowny sposób, bez udziału ojca.

On (Gabriel) powiedział: “Ja jestem tylko posłańcem twego Pana, aby dać tobie chłopca czystego.” Ona powiedziała: “Jakże mogę mieć syna, kiedy nie dotknął mnie żaden śmiertelnik ani też nie byłam występną?” On powiedział: “Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe. Uczynimy z niego znak dla ludzi i miłosierdzie pochodzące od Nas. To jest sprawa zdecydowana!. KORAN 19: 19-21

Niektórzy twierdzą, że cudowne narodziny Jezusa są dowodem na jego boskość. Jednakże Jezus nie był pierwszą osobą, która zaistniała bez udziału ojca, gdyż Prorok Adam (Pokój z Nim)również nie miał ojca, ani nawet matki. Bóg mówi:

Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie powiedział do niego: “Bądź!” – i on jest. Prawda pochodzi od twego Pana, nie bądź więc z liczby wątpiących! KORAN 3:59-60

Gdyby Jezus był czczony ze względu na to, że nie posiada ojca, to z pewnością Adam zasługiwałby na cześć bardziej, gdyż stworzony został bez obojga rodziców.

Cuda czynione przez Jezusa

Fakt, że Jezus (Pokój z Nim) czynił cuda nie oznacza, że był kimś więcej, niż pokornym sługą Boga. Doprawdy, wielu Proroków czyniło cuda, między innymi Noe, Mojżesz i Muhammad (Pokój z Nimi wszystkimi), a cuda te dokonywane były wyłącznie za zezwoleniem Boga na dowód tego, że byli oni prawdziwymi Prorokami. Jezus został poczęty w cudowny sposób, bez udziału ojca, a także czynił wielkie cuda z woli i za zezwoleniem Boga. Przemawiał już jako niemowlę w kołysce, by bronić swą matkę przed ludźmi, którzy oskarżali ją o cudzołóstwo. Koran głosi również, że Jezus ożywiał martwych, leczył trędowatych i ślepych – wszystko to z woli Boga.

Przesłanie Jezusa

Prorocy ze Starego Testamentu, tacy jak Abraham, Noe i Jonasz, nigdy nie głosili, że Bóg jest częścią Trójcy i nie wierzyli w Jezusa jako zbawiciela. Ich przesłanie było proste: jest jeden Bóg i tylko On zasługuje na twoją cześć. Nie jest logiczne, by Bóg przez tysiące lat posyłał Proroków z tym samym przesłaniem apotem nagle je zmienił, twierdząc, że teraz jest częścią Trójcy i że teraz trzeba wierzyć w boskość Jezusa, jeśli chce się zostać ocalonym. Prawdą jest, że Jezus głosił takie samo przesłanie jak wszyscy Prorocy w Starym Testamencie. Jest w Biblii fragment, który jasno pokazuje istotę tego przesłania. Pewien człowiek przybył do Jezusa i spytał: „ Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj ,Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden” (Marek 12,28-29). Zatem najważniejszym przykazaniem, najważniejszym wierzeniem odnośnie Jezusa jest to, że Bóg jest jeden. Gdyby Jezus był Bogiem, powiedziałby: „Jestem Bogiem, czcijcie mnie”. Zamiast tego powtórzył on werset Starego Testamentu, że Bóg jest Jeden. To zgadza się z misją Jezusa , o jakiej naucza islam, że Jezus został posłany do synów Izraela, by potwierdzić przesłanie wcześniejszych Proroków – by wierzyć w Jedynego Prawdziwego Boga. Jako czcigodny, posłuszny Bogu Wysłannik, Jezus poddał się rozkazom Boga. Dlatego był on „muzułmaninem”- termin ten odnosi się do każdego, kto poddaje się woli i rozkazom Boga.

A kiedy przyszedł Jezus z jawnymi dowodami, powiedział: “Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam nieco z tego, w czym się różnicie. Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie! Zaprawdę, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!” KORAN 43:63-64

Jezus w islamie

Jezus był czcigodnym Prorokiem posłanym przez Boga, by nawoływać do oddawania czci wyłącznie Bogu. Jasno wynika to z Biblii i potwierdzone jest w Koranie. Islamskie wierzenie na temat Jezusa wyjaśnia kim on był naprawdę, podtrzymuje czystą wiarę w Boga oraz Jego Wielkość, Wyjątkowości Doskonałość.

Zapraszamy Cię do zgłębienia islamu. Nie jest to jedynie kolejna religia. Jest to to samo przesłanie, które głosił Noe, Abraham, Mojżesz, Jezus i Muhammad- pokój z Nimi wszystkimi. Islam oznacza „poddanie się Bogu” i jest naturalny, i kompletnym sposobem życia, który zachęca człowieka, by troszczył się o swoje relacje z Bogiem i Jego stworzeniem. Islam naucza, że Bóg jest Sprawiedliwy i Miłosierny, nie potrzebuje się poświęcać, by wybaczyć grzechy; nikt też nie rodzi się w grzechu. Bóg osądza każdego człowieka w oparciu o jego własne uczynki każdy zostanie rozliczony z własnych działań.

Islam uczy nas kochać i szanować wszystkich Proroków Boga, jednak darzenie ich miłością i szacunkiem nie oznacza, że należy im oddawać cześć, gdyż cześć należy się jedynie Bogu. Uznanie Jezusa za Proroka Boga i przyjęcie islamu nie oznacza utraty swojej chrześcijańskiej tożsamości. To powrót do oryginalnych, czystych nauk Jezusa.

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.