Hadisy Qudsi

 

Bismillah-Rahmani-Rahiim

 

Hadisy Qudsi to jeden z szczególnych rodzajów hadisów, które choć relacjonowane są przez Proroka to ich łańcuch przekazu prowadzi do Allaha i z powodu tego łańcucha przekazu, stosowane są w odniesieniu do nich terminy; Qudsi, a także Hadis Ilahi, Rubbani- które wskazują na ich Boskie pochodzenie.
Znaczenie świętego hadisu pochodzi od Allaha, użyte słownictwo pochodzi zaś od wysłannika Allaha. Są one tym, co Bóg przekazał swemu Prorokowi poprzez objawienie lub we śnie, a Wysłannik oddał to własnymi słowami.


 

Hadis qudsi 1

Abu Hurajrah przekazał, iż Wysłannik Allahaﷺpowiedział:
„[Gdy Allah zapoczątkował Stworzenie, zaprzysiągł Sam na Siebie zapisując w Swojej Księdze, która jest w Jego posiadaniu],iż: „Zaprawdę, Moje miłosierdzie góruje nad moim gniewem”.

[Muslim, al-Buchari, an-Nasa’i i Ibn Madżah]

 

 

Hadis qudsi 2
Abu Hurajrah przekazał, iż Wysłannik Allahaﷺpowiedział:
„Wywyższony ponad wszystko Allah rzekł: ‘Zarzucił mi kłamstwo potomek Adama i nie miał słuszności. Zniesławił Mnie i nie miał słuszności. Przypisując Mi kłamstwa powiedział: ‘On nie przywróci mnie do życia z martwych w taki sam sposób, w jaki Stworzył mnie na początek’- podczas gdy wskrzeszenie nie jest dla Mnie trudniejsze, niźli pierwotne stworzenie. I zniesławił mnie przypisując mi syna. Zaiste, Jestem Jedynym Wiecznym, nie zrodziłem, ani nie zostałem zrodzony i nikt nie jest Mi równy’.”

[al-Buchari i an-Nasa’i]

 

 

Hadis qudsi 3
Zajd Bin Chalid Al-Dżuhani przekazał następujące słowa:
Kiedy skończyła się poranna modlitwa prowadzona podeszczowej nocy w Al-Hudajbijah przez Wysłannika Allahaﷺzwrócił się On do ludzi i powiedział: „Czy wiecie, co powiedział wasz Pan?” Oni powiedzieli:” Zaiste, tylko Allah i Jego Wysłannik to wie”. On rzekł: Allah powiedział, iż: „ Z nastaniem ranka jedni spośród Moich sług stali się wierzącymi we Mnie, a inni niewiernymi. Zatem ten, który głosi, iż deszcz spadł tylko z łaski Allaha i Jego miłosierdzia, ten jest wierzący we Mnie i nie wierzy w moc gwiazd i planet. Ten zaś, który głosił, iż deszcz spadł dzięki mocy takiej to a takiej gwiazdy lub planety, zaprawdę, ten nie wierzy we Mnie, lecz wierzy w gwiazdy i planety”.

[al-Buchari, Malik, an-Nasa’i]

 

 

Hadis qudsi 4
Abu Hurajrah przekazał, iż Wysłannik Allahaﷺpowiedział:
„Allah rzekł: ‘Potomkowie Adama przeklinają zmienność czasu, a Ja stanowię czas, albowiem w Moich rękach jest zarówno noc, jak i dzień’.”

[Al-Buchari; również Muslim]

 

 

Hadis qudsi 5
Abu Hurajrah przekazał, iż Wysłannik Allahaﷺpowiedział:
„Allah rzekł: ’Spośród wszystkich współtowarzyszy Ja jestem niezależny i zbędnymi współuczestnictwo. Zatem tego, który dokonuje czynu ku zadowoleniu innych prócz Mnie, zaprawdę zostawię go z jego współtowarzyszem’.”

[Muslim i Ibn Madżah]

 

 

Hadis qudsi 6
Abu Hurajrah przekazał, iż Wysłannik Allahaﷺpowiedział:
„Pierwszym spośród ludzi, którzy będą sądzeni w Dniu Zmartwychwstania będzie człowiek, który poległ na polu walki jako szahid (męczennik). Zostanie przyprowadzony przed oblicze Allaha i wymienione będą mu przedmioty, którymi obdarzył go Allah. On potwierdzi je. Allah powie: ‘I co z nimi czyniłeś?’. On odpowie: ‘Walczyłem w Imię Twoje, póki nie poległem’. Bóg odpowie: ‘Kłamiesz. Walczyłeś, ale po to, by mówiono, że jesteś wielce waleczny.’ Zaiste, tak mówiona. Wówczas z rozkazu Boga zostanie on pociągnięty twarzą po ziemi, aż wrzucony będzie w ogień piekielny.

Także człowiek, który zdobywał wiedzę, nauczał jej i zwykł był recytować Koran zostanie przyprowadzony przed oblicze Allaha i wymienione będą mu przedmioty, który, mi obdarzył go Allah. On potwierdzi je. Allah odpowie: ‘I co z nimi czyniłeś?.’ On odpowie: ‘Zdobywałem wiedzę, nauczyłem jej i recytowałem Koran ku Twemu zadowoleniu’. Allah Powie: ‘Kłamiesz. Zdobywałeś wiedzę, ale po to, by mówiono, że jesteś wielce uczony, recytowałeś Koran zaś po to, aby chwalono cię jako recytatora.’ Zaiste, tak mówiono. Wówczas z rozkazu Allaha zostanie pociągnięty twarzą po ziemi, aż wrzucony będzie w ogień piekielny.

Także człowiek, którego Allah obdarzył wielkiego rodzaju bogactwem materialnym zostanie przyprowadzony przed oblicze Allaha i wymienione będą mu przedmioty, którymi obdarzył go Allah. On potwierdzi je. Allah powie: ‘ I co z nimi czyniłeś?’. On odpowie: ’Nie pominąłem żadnej drogi, na której Tobie byłoby miło, abym spożywał swój majątek wyłącznie ku Twemu zadowoleniu. ’Allah Powie: ‘Kłamiesz, albowiem czyniłeś to, by mówiono, że jesteś wielce hojny.’ Zaiste tak mówiono. Wówczas z rozkazu Allaha zostanie pociągnięty twarzą po ziemi, aż wrzucony będzie w ogień piekielny.”

[Muslim; również at-Tirmidhi i an-Nasa’i]

 

Hadis qudsi 7
Uqbah Bin ‘Amir przekazał, iż słyszał, jak Wysłannik Allahaﷺmówił:
„Raduje się Twój Pan z pasterza owiec, który na wzniesieniu jednej z gór nawołuje do modlitwy i modli się. Wówczas Allah mówi: ‘Spójrzcie na tego sługę Mego, który nawołuje do modlitwy, dokonuje jej i jest bojaźliwy wobec Mnie, Zaprawdę, przebaczyłem Memu słudze i wprowadziłem go do Raju’.”

[an-Nasa’i z dobrym łańcuchem przekazu]

 

 

Hadis qudsi 8
Abu Hurajrah przekazał, iż Wysłannik Allahaﷺpowiedział:
„[Ten, który wykonuje modlitwę nie recytując w niej sury Al-Quran (Al Fatiha), zaiste jego modlitwa jest niepełna”. Po czym trzykrotnie powtarzając Wysłannik Allaha dodał: „Nie dokonana”. Wówczas zwrócono się do Abu Hurajrah: „A zatem co mamy czynić stojąc modląc się za Imamem?” On odparł: „Recytujcie ją w sercu].

Zaprawdę, słyszałem Proroka, który mówił ,iż Allah rzekł: ‘Podzieliłem się Moim sługą modlitwą po połowie, a zatem spełniona będzie prośba sługi Mego.’ Gdy sługa wypowiada:” Al-hamdu lillahi Rabbil- Alamin”, Allah mówi: ‘Zaprawdę, wychwalał Mnie sługa Mój.’ A gdy wypowiada: ‘Ar-rahmani r-rahim”, Allah mówi: ‘Zaprawdę, wysławiał Mnie sługa Mój’, a kiedy wypowiada: ‘Maliki jałmi d-din’, Allah mówi: ‘Zaprawdę, gloryfikował Mnie sługa Mój’, a innym razem powiada: ‘Sługa Mój pokładał we Mnie ufność’. A gdy wypowiada: ‘Ijjaka na’buduła ijjaka nasta’in’, wówczas Allah mówi: ‘Zaiste, to między Mną a Moim sługą; i spełnione będą prośby jego’. A gdy wypowiada: ‘Ihdina s-sirata l-mustaqim. S-sirata l-lazina an’amta ‘alejhim ghajri l-maghudubi ‘alajhim ła la d-dalin’, Allah mówi: ‘Zaprawdę, to jest dla mojego sługi; i spełnione będą prośby sługi Mego’.”

[Muslim; też Malik, at-Tirmidhi, Abu Dawud, an-Nasa’i i Ibn Madżah]

 

 

Hadis qudsi 9
Abu Hurajrah przekazał, iż Wysłannik Allahaﷺpowiedział:
„Zaprawdę, pierwszym spośród czynów, za które sługa będzie odpowiadał w Dniu Zmartwychwstaniu będzie jego modlitwa. Jeśli była wiernie dokonywana, wówczas sługa zatriumfuje. A jeśli była niezdatna, wówczas będzie zgubiony i dozna porażki. Jeżeli czegoś zabraknie w jego obowiązkowych modlitwach, Pan powie: „Sprawdźcie czy Mój sługa ma na koncie jakieś dodatkowe modlitwy, którymi można uzupełnić to, czego zabrakło w jego obowiązkowych modlitwach”. Reszta uczynków zostanie poddana podobnej ocenie”.

[at-Tirmidhi; również Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibn Madżah i Ahmad]

 

 

Hadis qudsi 10
Abu Hurajrah przekazał, iż Wysłannik Allahaﷺpowiedział:
„Allah rzekł: ‘Zaprawdę, post należy do Mnie i to Ja Jestem tym, który za to wynagradza. Poszczący pozostawia swoje namiętności, swoje pożywienie i napoje dla Mnie i ku Memu zadowoleniu. Zaiste, post stanowi ochronę przed grzechem, a poszczący raduje się w dwójnasób. Albowiem raduje się, gdy przerywa swój post i raduje się, gdy staje przed obliczem swego Pana. Zaprawdę, niemiły zapach z ust poszczącego jest dla Allaha przyjemniejszy aniżeli zapach piżma’.”

[al-Buchari; również Muslim, Malik, at-Tirmidhi, an-Nasa’i i Ibn Madżah]

 

Hadis qudsi 11
Abu Hurajrah przekazał, iż Wysłannik Allahaﷺpowiedział:
„Allah rzekł: ‘O synu Adama, ofiaruj, a Ja ofiaruję tobie’.”

[al-Buchari; również Muslim]

 

Hadis qudsi 12
Abi Mas’ud Al-‘Ansarii przekazał, iż Wysłannik Allahaﷺpowiedział:
„Rozliczono mężczyznę spośród tych, którzy byli przed wami i znaleziono nic, co by dobrego uczynił z wyjątkiem tego, że czynił dobro zajmując się handlem. Będąc osobą zamożną zwykł był nakazywać swoim sługom obdarowywanie człowieka, który był w trudnej sytuacji. Dodał, iż Bóg rzekł: ‘Zaprawdę to do nas należy czynienie dobra bardziej, aniżeli do ciebie, a zatem darujcie jemu’.”

[Muslim; również al-Buchari i an-Nasa’i]

Hadis qudsi 13
Adijj Ibn Hatem przekazał:
[Byłem u Wysłannika Allahaﷺ, gdy przyszło do niego dwóch mężczyzn. Jeden z nich narzekał na ubóstwo i niedostatek. Drugi zaś skarżył się na zbójnictwo. Wówczas Prorok rzekł: „Co do zbójnictwa, zaprawdę wkrótce już nadejdzie czas, gdy karawany będą mogły wyruszyć do Mekki bez straży. A codo ubóstwa i niedostatku, zaprawdę godzina Dnia Sądu Ostatecznego nadejdzie dopiero wtedy, kiedy któryś z was ofiarowując jałmużnę nie znajdzie nikogo kto mógł by ją przyjąć od niego.]
I z pewnością każdy stanie przed obliczem Allaha i nie oddzieli go żadna zasłona i zbędny będzie tłumacz,który by tłumaczył za niego. Wtedy Bóg powie do swojego sługi: ‘Czyż nie dałem ci bogactwa?’ A on odpowie: ‘Tak’. Wtedy On ponownie zapyta: „Czy nie posłałem do ciebie Wysłannika?’ A on odpowie : ‘Tak’. I spojrzy, a po swojej prawicy nie ujrzy nic, prócz Ognia Piekielnego. Po czym spojrzy, a po swojej lewicy nie ujrzy nic, prócz Ognia Piekielnego. Niechaj więc każdy z was chroni się od Ognia Piekielnego ofiarowując chociaż połowę daktyla, a jeśli tego nie posiada to chociaż dobre słowo”.

[al-Buchari]

Hadis qudsi 14
Abu Hurajrah przekazał, iż Wysłannik Allahaﷺpowiedział:
„Allah ma do swej dyspozycji szczególną grupę aniołów .Ich celem jest poszukiwanie zgromadzeń, w których wspominane jest imię Boga. A kiedy natrafiają na takie zgromadzenie,dołączają do niego i rozpościerają wokół siebie skrzydła,wypełniając przestrzeń między nimi a najbliższymi ziemi niebiosami. A kiedy rozchodzą się zgromadzeni, to wznoszą się ku niebiosom. Wtedy Allah pyta ich,choć wie o nich wszystko: ‘Skąd powracacie?’ On odpowiadają: ‘Powracamy od sług Twoich na ziemi; wysławiali Cię (Subhanallah), wywyższali Cię (Allahu Akbar) deklarując,iż nie ma boga prócz Ciebie (La ilaha illa Allah), wychwalali Cię (Al.-Hamadu lillah) i wznosili do Ciebie prośby.’ ‘A o co mnie prosili?’ Odpowiadają: ‘Prosili Cię o Twój Raj’. On pyta: ‘A czy widzieli Mój Raj?’ Odpowiadają: ‘Nie o Panie’. On mówi : ‘A jakże by to było gdyby widzieli Mój Raj!’ Mówią: ‘ I proszą Cię o ochronę’ On pyta: ‘A przed czym Mam ich ochronić?’ Odpowiadają: ‘Przed Twoim Ogniem Piekielnym, o Panie’. On pyta: ‘A czy widzieli Mój Ogień Piekielny?’Odpowiadają:’Nie”. On mówi: ‘A jakże by to było gdyby widzieli Mój Ogień Piekielny!’ Dodają także:’ I proszą Cię o Twe przebaczenie’.” Prorok Muhammad powiedział: „’Wtedy On mówi: ‘Zaprawdę,wybaczyłem i obdarzyłem ich tym, o co mnie prosili i zapewniłem im schronienie przed tym, przed czym prosili o ochronę’. Aniołowie mówią ‘O Pani, wśród nich jest taki, a taki wielce grzeszny sługa,który zaledwie przechodził obok nich i przysiadł się’. A On mówi: ‘I jemu także przebaczyłem.Oto są ludzie. Zaprawdę, siedzący spośród nich nie doznaje cierpienia’.”

[Muslim, również al-Buchari, at-Tirmidhi i an-Nasa’i]

Hadis qudsi 15
Abu Hurajrah przekazał, iż Wysłannik Allahaﷺpowiedział:
„Wywyższony ponad wszystko Bóg rzekł: ‘Ja jestem takim, jakim Mój sługa oczekuje, żebym był. I jestem z nim,kiedy wspomina Mnie. A jeżeli wspomina mnie sam, Ja także sam wspominam go. Jeśli zaś wspomina mnie w zgromadzeniu,Ja wspominam go w zgromadzeniu o wiele lepszym, aniżeli  jego.A gdy zbliża się do Mnie o długość dłoni,Ja zbliżam się doń o długość ramienia. A jeśli zbliża się do Mnie o długość ramienia, Ja zbliżam się doń o długość rozpostartych ramion. A jeśli przychodzi do Mnie wolnym krokiem, Ja doń pospiesznym’.”

[al-Buchari, również Muslim, at-Tirmidhi i Ibn Madżah]

Hadis qudsi 16
Ibn ‘Abbas przekazał, że Prorok Muhammadﷺpowiedział,iż spośród tego,co zostało jemu objawione przez Jego Pana jest to, iż Allah rzekł:
„Zaprawdę, Allah spisał uczynki dobre i złe.Następnie zaś wyjaśnił, że temu,kto zamierzał zrobić dobry uczynek, a nie dokonał tego, Allah zapisuje jemu u Siebie pełny dobry uczynek, natomiast jeśli zamierzał go wykonać i wykonał go,to Allah zapisuje u Siebie jemu jako czyn wypełniony od dziesięciu do siedmiuset razy, a nawet i więcej. Jeśliby zaś zamierzał zrobić zły uczynek inie dokonał go, to Allah zapisuje to u Siebie jako pełny uczynek.Lecz jeśli zamierzał wykonać zły uczynki wykonał go,to Allah zapisuje to u Siebie jako jeden zły uczynek.”

[al-Buchari i Muslim]

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.