Hadisy Imama an-Nałałi

Bismillah-Rahmani-Rahiim 

PRZEKŁAD WSTĘPU IMAMA AN-NAŁAŁI

Źródło: Przytoczone z ’Komentarz Czterdziestu Hadisów Nałałija
Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce
Tłumaczył: Ali Abi Issa
Kwiecień 1999


 

Niech będzie pochwalony Allah, Pan światów, Wieczny Strażnik nieba i ziemi, Władca wszystkich stworzeń, Wyprawiający Posłańców (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nimi), którzy przybyli, by wskazywać drogę tym, których im powierzono, oraz by wyjaśnić przy pomocy jaskrawych dowodów i oczywistych znaków religijne prawa. Chwalę Go za Jego względy i proszę o pomnożenie Jego łask i hojności. Daję świadectwo, że nie ma innych bogów prócz Allaha, Allaha nie mającego Sobie równych, Jedynego, Zwycięskiego, Hojnego i Wybaczającego, daje świadectwo temu, że nasz Prorok Muhammad jest Jego Sługą i Posłańcem, bliskim i umiłowanym, najlepszym ze stworzeń, którego wywyższono cennym Koranem, cudem trwającym przez wieki, oraz sunną, która oświeca przewodników duchowych, nasz Mistrz, Muhammad, wyróżniony z racji giętkiej mowy i wyrozumiałości w wierze (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim, z pozostałymi Prorokami i Posłańcami oraz ich rodzinami i wszystkimi pobożnymi).

I dalej: Według tego, co przekazali nam Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas’ud, Mu’adh ibn Dżabal, Abu’ Darda’, Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas, Anas ibn Malik, Abu Hurejra oraz Abu Sa’id alKhudri, (niech będą mili Allahowi), za pośrednictwem wielu powag i w rozmaitych odmianach, Posłaniec Allaha (niech pokój i błogosławiństwo Allaha będą z nim) tak powiedział: „Ktokolwiek zapamięta i zachowa dla mego ludu czterdzieści hadisów odnoszących się do jego wiary tego Allah w Dzień Sądu wskrzesi zmarłych pośród prawników i nauczycieli wiary”. Według innej wersji wyraził to tak: „Allah przywoła go z martwych jako prawnika i nauczyciela wiary”. Wersja Abu’d Darda jest następująca: „W Dzień Sądu będę mu świadkiem i wstawię się za nim”. W wersji Ibn Mas’uda słowa te brzmią tak: ” I powiedzą mu wejdź do Raju bramą, którą nam wybierzesz”. W wersji przekazanej przez Ibn 'Umara Prorok mówi: „Wpiszą go między nauczycieli wiary i będzie wskrzeszony w towarzystwie Męczenników”. Uczeni badający hadisy są zgodni co do tego, że ten hadis jest wart niewiele, mimo wielu dróg jakimi do nas dotarł. Badacze wiary (niech będą mili Allahowi) napisali wiele prac w tej dziedzinie. Pierwszy z nich, o którym mi wiadomo był , Abdullah ibn alMubarak, a po nim Ibn Aslam at Tusi, pobożny uczony, następnie alHasan ibn Sufyan anNasa’i, Abu Bakr alAjurri, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim alAsfihani, adDaraqutni, alHakiem, Abu Nu’aim, Abu 'Abd arRahman asSulami, Abu Sa’id alMalini, Abu 'Uthman asSabuni, , Abdullah ibn Muhammad alAnsari, Abu Bakr alBaihaqi, i wielu innych zarówno dawnych jak współczesnych.

Prosiłem Allaha Wszechmocnego o przewodnictwo w zbieraniu czterdziestu hadisów konkurujących ze zbioranli owych słynnych przywódców religijnych i stróżów islamu. Badacze wiary są zgodni, że dopuszczalne jest wcielenie w życie niepewnego hadisu jeśli ukazuje on szlachetne czyny. Wbrew temu nie ufam w prawdziwość powyższego hadisu, ponad który przedkładam inny wypowiedziany ustami Proroka (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim): „Niechaj ten z was, który był świadkiem przekaże tym, którzy byli nieobecni”, oraz „Niech Allah rozjaśni twarz tego, który usłyszał, co powiedziałem, nauczył się tego na pamięć i przekazał dalej tak jak usłyszał”. Niektórzy badacze wiary zestawili owych czterdzieści hadisów stosownie do podstawowych praw wiary, materiałów pomocnicznich-, lub dżihadu, podczas gdy inni zrobili to z punktu widzenia asoszy, reguł postępowania lub kazań. Wszystko to pobożne cele niech będą mili Allahowi ci, którzy się im poświęcili. Ja jednak uznałem za najlepsze zestawienie czterdziestu hadisów ważniejszych od wszystkich tu wymienionych z racji tego, że zawierają wszystkie wymienione, a każdy z nich odpowiada jednej prawdzie wiary, opisanej przez badaczy wiary jako „Oś islamu” lub „połowa islamu” lub „trzecia jego część”, lub podobnie, by wreszcie stało się zasadą uznanie tej czterdziestki hadisów za prawdziwe, oraz żeby większość z nich znalazła potwierdzenie w pracach al Bukhariego i Muslima zatytułowanych Sahih’. Podałem je bez łańcucha autorytetów, aby ułatwić ich zapamiętanie i wykorzystanie, jeśli Allah Wszechmocny tego zechce, opatrzywszy je częścią wyjaśniającą zawiłe wyrażenia.

Każdy kto chciałby dostąpić Życia Wiecznego powinien znać te hadisy z powodu ważnych spraw, które omawiają i wskazówek, które dają, dotyczących wszystkich form posłuszeństwa, co wydaje się oczywiste temu, kto się nad tym zastanawiał. Allahowi ufam, od Niego jestem zależny, jemu się oddaję; Jemu niech będzie chwała i cześć, w Nim jest pomyślność i wolność od błędu.

HADIS NR 1

Kalif Omar Ibn AIchattab powiedział: „usłyszałem wysłannika Allaha, który mówił: „Każdy czyn związany jest z intencją i każdy człowiek będzie wynagrodzony wg swojej intencji. Ten który emigrował z intencją dla Allaha i Jego Wysłannika to jego emigracja jest dla Allaha i Jego Wysłannika. A ten, który emigrował dla korzyści materialnych lub, aby ożenić się z kobietą to jego emigracja jest dla samych korzyści”.
Relacjonował al Buchari i Muslim

HADIS NR 2

Kalif Omar Ibn AIchattab powiedział: „W czasie gdy siedzieliśmy u Wysłannika Allaha, pewnego dnia przyszedł do nas mężczyzna w bardzo białym ubraniu z czarno kruczymi włosami, nie widać było po nim śladu podróży. Nikt z nas nie znał go. Siadł na przeciwko Proroka, podkurczywszy nogi i położyewszy ręce na jego udach i powiedział: „O Muhammadzie powiedz mi o islamie”.

Wysłannik Allaha powiedział: „Islam to, że oświadczasz „Nie ma Boga, oprócz Allaha, a Muhammad jest wysłannikiem Allaha” wykonujesz modlitwy, dajesz zakat , pościsz w miesiącu ramadan i odbywasz pielgrzymkę do Mekki, jeżeli jest to w twoich możliwościach. Przybysz powiedział: „Mówisz prawdę”. Zdziwiliśmy się, że pytał się Proroka i zgodził się z nim. Nieznajomy powiedział: „Powiedz mi o Iman „.

Prorok rzekł: ” To, że wierzysz w Allaha, w jego anioły i jego Księgi, i jego wysłanników i Dzień Ostateczny i to, że wierzysz w przeznaczenie dobre i złe”. Przybysz powiedział: „Mówisz prawdę” i powie dział do Proroka: „Powiedz mi o Ihsan „.

Prorok odrzekł mu: „Żebyś czcił Allaha jakbyś go widział, a jeśli go nie widzisz to on ciebie widzi”. Nieznajomy powiedział: „Opowiedz mi o AsSa’a „.

Prorok powiedział mu: „Zapytany o AsSa’a nie wie więcej niż pytający”. Przybysz powiedział: „Powiedz mi o jej znakach nadejścia”.

Prorok odpowiedział: „Jeśli niewolnica urodzi swoją panią i jeśli zobaczysz bosych, gołych, potrzebujących pastrzerzy budujących wysokie budowle”. Przybysz odszedł, a po długim czasie Prorok powiedział: „O Omarze czy wiesz kto pytał”? Odpowiedziałem „Allah i jego wysłannik lepiej wiedzą ode mnie”.Prorok powiedział: „To był Gabriel, przyszedł żeby uczyć waszej religii”.
Relacjonował: Muslim.

HADIS NR 3

Abdullah Ibn Omar Ibn Alchattab powiedział: „Usłyszałem wysłannika Allaha, który mówił: „Islam został zbudowany na pięciu filarach: deklaracja „Nie ma Boga oprócz Allaha, a Muhammad jest wysłannikiem Allaha”, wykonywanie modlitw, dawanie zakat, pielgrzymka do Mekki, post w miesiącu Ramadan”.
Relacjonował Buchari i Muslim.

HADIS NR 4

Abdullah Ibn Masud powiedział: „Opowiadał nam wysłannik Allaha, a on jest prawdomówny i my mu wierzymy w to co on mówi: „Każdy z Was powstał w łonie swojej matki jako Nutfa przez 40 dni, a później tyle samo jako Alaka potem tyle samo jako Mudga, a później będzie wysłany do niego anioł i tchnie w niego ducha i będą zapisane cztery sprawy: należne mu jego codzienne zaopatrzenie, jego śmierć, jego czyny i to czy będzie szczęśliwy czy nie szczęśliwy. „Na Allaha (przysięgam), nie ma Boga oprócz Niego, niektórzy z was popełniają czyny ludzi idących do raju, aż odległość między nimi, a rajem będzie na wyciągnięcie ręki, ale wcześniej zostało im przeznaczone czynić czyny ludzi idących do piekła i wchodzą do piekła. Niektórzy z was czynią czyny ludzi piekła, aż odległość między nimi a piekłem będzie na wyciągnięcie ręki, ale wcześniej zostało im przeznaczone czynić czyny ludzi idących do raju i wchodzą do raju”.
Relacjonował: Buchari i Muslim.

HADIS NR 5

Ajsza, żona Proroka powiedziała: „Wysłannik Allaha rzekł: ” Ten, który wprowadza zmiany w naszej religii, to to, co robi powraca z powrotem do niego (tz. nie jest akceptowany)”.
Relacjonował Buchari i Muslim.

HADIS NR 6

Abu Abdullah AnNuman Ibn Baszir (jeden z przyjaciół Proroka) powiedział: „Usłyszałem wysłannika Allaha, który rzekł: ” To co jest dozwolone jest wyraźne i to co zakazane jest wyraźne. A między nimi są wątpliwe sprawy, o których nie wie większość ludzi. Ten, który unika wątpliwych spraw to czyści się dla swojej religii i honoru. A ten, który wpadł w wątpliwość to wpadł w zakazane. To podobne do pasterza, który wypasa koło czyjegoś terenu i prawdopodobnie stado wejdzie na ten teren. Każdy król ma swój własny teren, a sanktuarium Allaha jest to co zakazane. I naprawdę w ciele jest organ i gdy będzie on dobry to dobre będzie całe ciało, a gdyby był chory to choruje całe ciało, naprawdę to jest serce”.
Relacjonował: Buchari i Muslim.

HADIS NR 7

Abu Rukija Tamim Ibn Ausn Addari (jeden z przyjaciół Proroka) powiedział, że wysłannik Allaha rzekł: „Religia jest dobrą radą. Pytaliśmy „dla kogo”. Prorok powiedział: „Dla Allaha, jego Księgi i jego Wysłannika i przywódców muzułmańskich i dla reszty ludności muzułmańskiej”
Relacjonował: Muslim.

HADIS NR 8

Ibn Omar powiedział, że wysłannika Allaha rzekł: „Zostało mi przykazane walczyć przeciwko ludziom, aż oświadczą „Nie ma Boga oprócz Allaha i Muhammad jest wysłannikiem Allaha” i wykonają salat , dadzą zakat. A gdy będą to robić to zachowają swoją krew i majątek ode mnie, poza tym co wymaga od nich Islam i będą rozliczeni przez Allaha.
Relacjonował: Buchari i Muslim.

HADIS NR 9

Abu Hurejra, jeden z przyjaciół Proroka powie dział: „Usłyszałem wysłannika Allaha, którzy rzekł: ” To co ja zakazuję to oddalajcie, a to co przykazuję to róbcie to według swoich możliwości. Bo zginęli ludzie przed wami, dlatego, że za dużo pytali i nie zgadzali się z prorokami”.
Relacjonował. Buchari i Muslim.

HADIS NR 10

Abu Hurejra powiedział: „Wysłannik Allaha rzekł: „Allah jest dobry i akceptuje tylko to co dobre. Allah kazał wiernym, to samo co kazał wysłannikom. Najwyższy powiedział: „O Wy wysłannicy: jedzcie dobre rzeczy i czyńcie dobro”. I powiedział Najwyższy: „O Wy, którzy wierzycie jedzcie dobre rzeczy, którymi Was obdarzyliśmy”. A później Prorok przypomniał podróżującego mężczyznę, zakurzonego i z rozwianymi włosami, który wznosi ręce z prośbą do Allaha mówiąc: „o Panie, 0 Panie”, ale je zakazane, pije zakazane, jego ubranie jest zakazane i poprzednio jego pożywienie też było zakazane. I jak on może być wysłuchany?
Relacjonował Muslim

HADIS NR 11

Al Hassan Ibn Ali, wnuk wysłannika Allaha powiedział: „Nauczyłem się od wysłannika Allaha: „Zostaw to co wzbudza twoje wątpliwości, a czyń to co ich nie wzbudza”.
Relacjonował: Atermizej i Anasaij.

HADIS NR 12

Abu Hurejra powiedział: „Wysłannik Allaha rzekł: Jedną z oznak dobrego przyjęcia islamu przez człowieka jest pozostawienie wszystkiego co jego nie do tyczy” .
Relacjonował: Atermizej i inni.

HADIS NR 13

Anas Ibn Malik sługa wysłannika Allaha powiedział: „Prorok rzekł: „Żaden z was nie jest do końca wiernym dopóki nie pragnie tego samego dla brata co dla siebie”.
Relacjonował: Buchari i Muslim.

HADIS NR 14

Ibn Masud powiedział: Wysłannik Allaha rzekł: „Nie wolno przelać krwi muzułmanina oświadczają cego, że „Nie ma Boga, oprócz Allaha, a Ja jestem wysłannikiem Allaha”, za wyjątkiem trzech przypadków: żonaty lub mężatka popełni cudzołóstwo; życie za życie; ten który pozostawił religię i oddalił się od wspólnoty”.
Relacjonował: Buchari i Muslim.

HADIS NR 15

Abu Hurejra powiedział: ” Wysłannik Allaha po wiedział: Ten, który wierzy w Allaha i Dzień Ostateczny niech mówi coś dobrego lub niech milczy. Ten, który wierzy w Allaha i Dzień Ostatni niech dobrze traktuje swojego sąsiada i ten który wierzy w Allaha i Dzień Ostatni niech dobrze przyjmuje swojego gościa”.
Relacjonował’ Buchari i Muslim.

HADIS NR 16

Abu Hurejra powiedział, że: „Pewien mężczyzna mówił do Proroka „Poradź mi”. Powiedział mu Prorok: „Nie denerwuj się”. Mężczyzna kilka razy powtarzał prośbę. Prorok powiedział: „Nie denerwuj się”.
Relacjonował: Buchari.

HADIS NR 17

Abu Jala Szaddad Ibn Aus powiedział, że „Wysłannik Allaha rzekł: Allah przykazał Ihsan (dobroć) na wszystko. Jeśli zabijacie, to zabijajcie dobrze Jeśli zarzynacie, to zarzynajcie dobrze I niech każdy z was ostrzy swoje narzędzie I niech daje spokój zwie rzęciu”.
Relacjonował: Muslim.

HADIS NR 18

Abu Zarr Dżundub Ibn Dżunada i Abu Abd ar Rahman Muaz Ibn Dżabal powiedzieli: „Wysłannik Allaha rzekł: „Bój się Allaha gdziekolwiek jesteś i rób za każdy grzech dobry czyn, który go zmywa i postępuj z ludźmi dobrze”.
Relacjonował: Atermizej.

HADIS NR 19

Abu AlAbbas Abdullah Ibn Abbas powiedział: Pewnego dnia stałem za Prorokiem i rzekł on do mnie: „O młodzieńcze” Ja nauczę cię pewnych słów: Pamiętaj Allaha, a On o tobie będzie pamiętał. Zapamiętaj Allaha, a znajdziesz Go naprzeciw siebie. A jak pytasz, to pytaj Allaha i gdy prosisz o pomoc, to proś Allaha. I dowiedz się, że gdyby cała wspólnota zgromadziła się, żeby dać ci korzyści, to nie otrzymasz ich za wyjątkiem tego, co Allah tobie przeznaczył. I gdyby zgromadzili się, żeby szkodzić ci w czymś, to nie zaszkodzą ci, za wyjątkiem tego co Allah tobie przeznaczył. Pióra zostały podniesione i strony już suche”.
Relacjonował: Atermizej.

HADIS NR 20

Abu Masud powiedział: „Wysłannik Allaha rzekł: Jedne ze słów, które dotarły do ludzi z okresu pierwszego proroctwa brzmią: „Jak nie wstydzisz się to zrób co chcesz” .
Relacjonował: AlBuchari.

HADIS NR 21

Abu Amru Sufian Ibn Abdullah Assakfi powiedział: Mówiłem: „o Wysłanniku Allaha powiedz mi coś o islamie, to o co nie będę pytał nikogo innego oprócz Ciebie”. Prorok odrzekł: „Powiedz wierzę w Allaha i bądź prawy” .
Relacjonował: Muslim.

HADIS NR 22

Abu Abdullah Dżaber Ibn Abdullah alAnsari powiedział: Jeden mężczyzna pytał wysłannika Allaha „Czy gdybym wykonywał wszystkie modlitwy obowiązkowe i pościł w Ramadanie i uznałbym to, co jest dozwolone za dozwolone, a to, co jest zakazane za zakazane i nic więcej bym nie uczynił to czy wejdę do Raju”. Prorok odpowiedział: Tak”.
Relacjonował: Muslim.

HADIS NR 23

Abu Malik alHares Ibn Asem alAszari po wiedział: Wysłannik Allaha rzekł: „Czystość to połowa wiary i podziękowanie Allahowi dopełnia szalę wagi. I chwała Allahowi i podziękowanie Allahowi wypełniają przestrzeń między niebem, a ziemią. Modlitwa jest światłem, a jałmużna jest dowodem wiary. Cierpliwość jest iluminacją, a Koran jest argumentem dla ciebie lub przeciwko tobie. Wszyscy ludzie żyjąc, sprzedają swoje dusze i albo je uwalniają albo je niszczą”.
Relacjonował: Muslim.

HADIS NR 24

Abu Zaar alGefari powiedział: Prorok mówił, że Allah rzekł: „Moi słudzy, zakazałem sobie niesprawiedliwość i postanowiłem, aby to było między wami zakazane. Bądźcie więc sprawiedliwi. Moi słudzy, wszyscy jesteście na złej drodze, oprócz tych, których sprowadziłem na dobrą drogę. Proście więc Mnie, abym sprowadził was na drogę prostą. Moi słudzy, wszyscy jesteście głodni, oprócz tych, którym dałem pożywienie. Proście więc Mnie o pożywienie, a ja wam je dam. Moi słudzy, wszyscy jesteście nadzy, oprócz tych, których odziałem. Proście więc Mnie o odzienie, a ja wam je dam. Moi słudzy, popełniacie grzechy w nocy i w dzień, a ja wybaczam wszystkie grzechy.

Proście więc Mnie o wybaczenie, a ja wybaczę Wam. Moi słudzy, gdyby pierwszy z was i ostatni z ludzi i demonów byli bardzo bogobojni, to o nic by nie zwiększyło to mojego majątku. Moi słudzy, gdyby pierwszy z was i ostatni z ludzi i demonów byli największymi grzesznikami, to o nic by nie zmniejszyło to mojego majątku. Moi słudzy, gdyby pierwszy z was i ostatni z ludzi i demonów zgromadzili się w jednym miejscu i wznosili swoje prośby do Mnie i dałbym każdemu to, o co prosił nie zmniejszyłoby to tego co mam o igłę zanurzoną w morzu. Moi słudzy, zapisuję wasze czyny i będę was według nich rozliczał. A ten, kto popełnia dobre czyny to niech podziękuje Allahowi. A ten, kto popełnia złe czyny niech ma pretensje do samego siebie.
Relacjonował: Muslim.

HADIS NR 25

Abu Zar alGefari powiedział: Grupa przyjaciół wysłannika Allaha powiedzieli do Proroka: „o wysłanniku Allaha Ci bogaci ludzie mają całe wynagrodzenie, modlą się tak jak my, poszczą tak jak my i dają jałmużnę ze swoich pieniędzy”.

Prorok odpowiedział: „Czy Allah nie dał wam niczego, co moglibyście dać jako jałmużnę? Każde powiedzenie „Chwała Allahowi” jest równe jałmużnie i każde powiedzenie „Allah jest wielki” jest równe jałmużnie i każde podziękowanie Allahowi jest także równe jałmużnie”. Również każde powiedzenie „Nie ma Boga oprócz Allaha” jest jak jałmużna i nakazanie czynienia dobra jest jak jałmużna i zakazanie czynienia złych czynów jest jak jałmużna i kontakt seksualny każdego z was ze swoją żoną jest jak jałmużna. Przyjaciele Proroka powiedzieli: „o Wysłanniku Allaha, czy kiedy jeden z nas ma kontakt seksualny ze swoją żoną, to czy będzie wynagrodzony?”

Prorok odpowiedział: „A gdyby cudzołożył, czy nie zostałby ukarany?” Dlatego czyniąc to legalnie zostanie za to wynagrodzony”.
Relacjonował: Muslim.

HADIS NR 26

Abu Hurejra powiedział: Wysłannik Allaha rzekł: „Człowiek za każdy organ swojego ciała powinien dać jałmużnę każdego dnia: być sprawiedliwym między dwojgiem ludzi to jałmużna, pomagać mężczyźnie wsiąść na zwierzę lub pomagać mu w niesieniu jego bagaży to jałmużna. Dobre słowo to jałmużna i każdy krok do modlitwy to jałmużna i usuwanie prze szkód z drogi to jałmużna.
Relacjonował: Buchari Muslim.

HADIS NR 27

An Nałłas Ibn Samaan powiedział, że Prorok rzekł: Prawość to odpowiednie postępowanie, a czynienie zła jest tym co chwiejne w twojej duszy i czego wstydzisz się przed ludźmi.
Relacjonował: Muslim.

HADIS NR 28

Abu Nadżih alIrbadi Ibn Sariya powiedział: Wysłannik Allaha wygłosił do nas kazanie, które sprawiło, że serca nasze przelękły się, a oczy wypełniły się łzami. Powiedzieliśmy: O Wysłanniku Allaha, to kazanie brzmi jak mowa pożegnalna, dlatego poradź nam co mamy czynić. On rzekł: „Lękajcie się Allaha (niech będzie wywyższony) i bądźcie całkowicie po słuszni nawet, gdyby niewolnik został waszym przy wódcą. Zaprawdę, ten spośród was, który będzie żył dłużej doczeka wielkiej niezgody, dlatego musicie przestrzegać mojej sunny i sunny prawowiernych Kalifatów i trzymajcie się ich z uporem. Wystrzegajcie się wszystkich zmian w zasadach religii, bowiem każda taka zmiana jest błądzeniem.
Relacjonował: Abu Dałud i Atermizej.

HADIS NR 29

Muaz Ibn Dżabal powiedział: Mówiłem „O Wysłanniku Allaha powiedz mi o czymś co zawiedzie mnie do Raju i ustrzeże mnie przed Piekłem”. On rzekł: „Poprosiłeś mnie o rzecz wielką, jest ona jednak prosta dla tego, komu Allah uczyni ją prostą. Czcij Allaha i nie dodawaj mu współtowarzyszy, odprawiaj modlitwy, uiść zakat, pość w miesiącu Ramadan i odbądź pielgrzymkę do Mekki”,

Potem Prorok zapytał: „Wskazać ci bramy prawości? Post chroni przed Piekłem, jałmużna tłumi grzech jak woda ogień oraz modlitwa w ostępach nocy”. Później Prorok zacytował: „Ci, którzy opuszczają łoża, by zwracać się do Pana w bojaźni i nadziei, i rozdają to, czym My ich obdarzyliśmy. Nikt nie wie jak wielka radość czeka na nich w ukryciu jako nagroda za to, co zwykli czynić”. Potem zaś zapytał: „Czy nie powiedzieć ci co jest rzeczą najważniejszą, co jej filarem, a co najwyższą jej częścią?” Odparłem: „Tak, Wysłanniku Allaha.

On rzekł: „najważniejszą rzeczą jest islam, filarem modlitwa, a wierzchołkiem zaś dżihad „. Potem powiedział: „Czy powiedzieć ci jak to wszystko osiągnąć?” Odparłem: „Tak, Wysłanniku Allaha”. On zaś ujął swój język i rzekł: „Powstrzymaj go”. Zapytałem: „O Proroku Allaha, czy zostaniemy rozliczeni za to co mówimy?” On odpowiedział: „Obyś umarł dla swej matki . Czyż jest coś innego, co pozwala ludzi twarzą albo, dodał, nosem w Ogień Piekielny aniżeli żniwo ich języków?”
Relacjonował’ Atermizej.

HADIS NR 30

Abu Taalaba powiedział: Wysłannik Allaha rzekł: „Allah Wszechmocny ustanowił obowiązki, dlatego nie lekceważcie ich. To On wytyczył granice, dlatego nie przekraczajcie ich. On też zakazał pewnych rzeczy, dlatego nie popełniajcie ich”. Co do innych nie wy rzekł ani słowa z litości nad wami, nie przez zapomnienie dlatego nie szukajcie ich.
Relacjonował: Addarkutni.

HADIS NR 31

Abu al Abbas Sahl Ibn Saad Assaidij powiedział: Jeden mężczyzna przyszedł do Proroka i powiedział: „O Wysłanniku Allaha wskaż mi rzecz, którą uczyniwszy zyskam miłość Allaha i ludzi. On odparł: „Wyrzeknij się tego co jest na tym świecie, a pokocha cię Allah. Nie pragnij tego co posiadają ludzie, a oni cię pokochają”.
Relacjonował: Ibn Madża i inni.

HADIS NR 32

Abu Said al Kudrij powiedział: Wysłannik Allaha rzekł: „Nie powinno się krzywdzić, ani odpłacać za wyrządzone krzywdy” .
Relacjonował: Ibn Madża i Addarkutni.

HADIS NR 33

Ibn Abbas powiedział, że Wysłannik Allaha rzekł: „Gdyby miano ludziom dać to, czego żądają zechcieliby majątku i życia innych, lecz obowiązek udowodnienia spoczywa na żądającym tak jak przysięga jest obowiązkiem tego, który odmawia”.
Relacjonował: Albajhaki i inni.

HADIS NR 34

Abu Said al Kudrij powiedział: Usłyszałem Wysłannika Allaha, który mówił: „Jeżeli którykolwiek z was będzie świadkiem złego czynu, niech naprawi go ręką, jeśli nie potrafi tego uczynić, niech zrobi to językiem, a jeśli i tego nie potrafi uczynić niech zrobi to sercem lecz to jest dowodem najsłabszej wiary”.
Relacjonował: Muslim.

HADIS NR 35

Abu Hurejra powiedział: Wysłannik Allaha rzekł: „Nie zazdrośćcie sobie niczego. Nie zawyżajcie jedni drugim cen, nie nienawidźcie się, nie odwracajcie się od siebie, nie sprzedawajcie drugim tego, co zostało wcześniej sprzedane pierwszym, lecz bądźcie słudzy Allaha, braćmi. Muzułmanin jest bratem muzułmanina, ani go nie uciska, ani nie zawodzi, nie kłamie mu ani nim nie pogardza. Bogobojność znajduje się tu” i wskazał trzykrotnie na swą pierś. „Najgorszym czynem jest pogarda dla brata muzułmanina. Cały muzułmanin jest nietykalny dla innego muzułmanina, zarówno jego krew, własność, jak i cześć.
Relacjonował: Muslim.

HADIS NR 36

Abu Hurejra powiedział, że Wysłannik Allaha rzekł: „Ktokolwiek ulży w ziemskiej trosce jednemu z wiernych, temu Allah ujmie z trosk Dnia Sądu Ostatecznego. Ktokolwiek złagodzi los osoby potrzebującej, temu Allah złagodzi los w tym i przyszłym świecie. Allah będzie wspomagał swego sługę, póki on będzie wspomagał swego brata. Ktokolwiek będzie wędrowł ścieżką, aby na niej znaleźć wiedzę, temu Allah wyprostuje ścieżkę do Raju. Na każdą grupę ludzi, która zbierze się w jednym z domów Allaha, recytując księgę Allaha, i zgłębiając Ją między sobą, spłynie spokój, ogarnie ich miłosierdzie, pouczą ich Aniołowie i Allah wspomni o nich wśród Swoich Aniołów. Ktokolwiek opóźni się z powodu swych uczynków, temu nie pomoże szlachetne pochodzenie”.
Relacjonował: Muslim.

HADIS NR 37

Ibn Abbas powiedział, że Wysłannik Allaha przekazał od swojego Pana: „Allah spisał dobre i złe uczynki. Następnie zaś wyjaśnił, że jeśliby ktoś nosił się z zamiarem zrobienia dobrego uczynku, a nie zrobił go, Allah policzy mu go u Siebie jako pełen dobry uczynek, a jeśliby ktoś nosił się z zamiarem zrobienia dobrego uczynku i zrobił go, temu Allah policzy go u Siebie jako dziesięć dobrych uczynków, aż do siedmiuset i więcej. Jeśliby zaś ktoś miał zamiar uczynić coś złego, a nie zrobiłby tego Allah policzy to u Siebie także jako pełen dobry uczynek, lecz jeśliby ktoś coś złego zamierzał i uczyniłby to Allah policzy mu to jako jeden zły uczynek”.
Relacjonował’ AlBuchari i Muslim.

HADIS NR 38

Abu Hurejra powiedział: Wysłannik Allaha mówił, że Allah Wszechmocny rzekł: „Jeśliby ktokolwiek okazał wrogość jednemu z Moich całkowicie pod danych sług, z tym ja będę w wojnie. Mój sługa zbliża się do mnie, z tym, co kocham najbardziej religijnymi obowiązkami, które mu wskazałem. Zbliża się do Mnie także z czymś więcej, aniżeli tym, co mu poleciłem czynić, abym go ukochał. Jeśli go pokocham, będę jego słuchem, którym słyszy, wzrokiem, którym widzi, ręką, którą uderza, stopą, którą stąpa. Jeśli poprosi Mnie o coś, dam mu to z pewnością, jeśli poprosi Mnie o schronienie zapewnię Mu je niezawodnie”.
Relacjonował: Al Buchari.

HADIS NR 39

Ibn Abbas powiedział, że Wysłannik Allaha rzekł: „Allah wybaczył moim współwyznawcom błędy popełniane nie z własnej woli i w nieświadomości”.
Relacjonował: Ibn Madża i Albajhaki i inni.

HADIS NR 40

Ibn Omar powiedział: Wysłannik Allaha ujął mnie za ramię i rzekł: „Żyj na tym świecie, jakbyś był obcy lub jakbyś był przyjezdnym.
Syn Omara zwykł mówić: „Pod wieczór nie spodziewaj się, że dożyjesz ranka i rankiem nie oczekuj, że dożyjesz wieczora. Korzystaj z twojego zdrowia zanim zachorujesz i z doczesnego życia zanim umrzesz.(to odnosi się do robienia dobra)
Relacjonował: Al Buchari.

HADIS NR 41

Abdullah Ibn Amru Ibn al Aas powiedział: Wysłannik Allaha rzekł: „Nikt z was prawdziwie nie uwierzy, póki jego skłonności nie będą zgodne z tym, co przekazałem”.
Relacjonował al Buchari

HADIS NR 42

Anas powiedział: usłyszałem Wysłannika Allaha, który mówił: „Allah Wszechmocny tak rzekł: „o Synu Adama, dopóki wzywasz Mnie i prosisz Mnie wybaczę ci to, co zrobiłeś i nie będę pamiętał. Synu Adama, nawet gdyby twoje grzechy miały dosięgnąć chmur niebieskich, a ty poprosiłbyś Mnie o wybaczenie, wybaczę tobie. Synu Adama nawet gdybyś przyszedł do Mnie z grzechami niemal tak wielkimi jak ziemia i stanął przede Mną, nie znajdując Mi równych, przy niosę ci przebaczenie niemal tak wielkie”.
Relacjonował’ Atermizej.

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.