Hadis nr 5 z komentarzem Nawawi

.Hadis 5: Odrzucenie Złych Uczynków i Innowacji

 .
Na autorytecie matki wiernych, 'Aishy (oby Allah był z niej zadowolony), która powiedziała: Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: Ten kto wprowadza innowacje w naszej sprawie [Islam], to co nie jest z niej wróci do niego odrzucone [przez Allah]. [Bukhari i Muslim]
W jednej wersji przez Muslim czytamy:
Ten kto robi tak, jak nie zostało nakazane, będzie miał to odrzucone [przez Allah].
 .

Komentarz. Podsumowanie.

.

Komentarz Ibn Al-Id Daqiq dotyczący czterdziestu Hadisów Imama al-Nawawi.
Jest to jeden z dwóch hadisów, które obejmują całość Islamu według uczonych. Pierwszy z nich to „Zaprawdę działania są przez intencje …”, który odnosi się do wewnętrznego aspektu praktykowania Islamu. Wszystko, co robimy powinno być z zamiarem przypodobania się Allah (Subhan wa Ta’ala) a przez oczyszczenie naszych intencji osiągniemy wiele w naszej religii.
 .
Uczeni twierdzą, że akceptacja czynów Ibadah (kultu/czci) opiera się na powyższych dwóch warunkach:
1) Intencji – działania powinny być wykonane ze szczerością, tylko w imię Allah.
2) Powinno się to odbywać zgodnie z Sunną Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim).
 .

Dobre Intencje Nie Wystarczą

.

Same dobre intencje nie wystarczą. Musimy również zapewnić, że nasze działania są właściwie wykonywane zgodnie z przykładem Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) oraz wytycznymi Islamu. Czasami możemy myśleć, że to wystarczy, aby być szczerym, bez podejmowania wysiłków w celu zapewnienia, że to, co robimy, jest również poprawne. Hadis ten obejmuje drugi kluczowy aspekt praktykowania Islamu, który jest zapewnieniem, że zewnętrzne wykonanie naszych działań jest właściwe.
 
Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) rozpoczynał swoje kazania następującymi słowami, które są powtarzane podczas otwarcia khutby wszędzie: „Zaprawdę najbardziej prawdziwa mowa to Księga Allaha a najlepsze przewodnictwo jest drogą Muhammada pokój z nim. I zaprawdę najgorsze sprawy to te, które są wprowadzane do religii bez podstawy.”
 
Ibn Rajab w swoim komentarzu do 40 Hadisów Nawawi zauważył, że „to, co nie ma podstaw lub co nie jest z tego” oznacza, że każde z naszych działań i czynów powinno być zgodne z wytycznymi Islamu. To niekoniecznie oznacza, że Sunna Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) dosłownie skierowana jest do każdego pojedynczego działania, ale raczej, że wszystko, co robimy powinno być objęte ogólnymi wytycznymi określonymi w Islamie.
.
Niektórzy ludzie uważają, że jeśli po prostu podążają za kimś innym, tak długo dopóki oni sami nie wprowadzą czegoś nowego, to ich działanie jest dopuszczalne. To nie jest prawda; każdy człowiek jest odpowiedzialny za upewnienie się, że ich działania są poprawne. Naśladowanie i podążanie za Prorokiem (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) jest obowiązkiem z Koranu. Allah, Wszechmogący mówi:
„Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina.” (Sura Al-Ahzab 33: 21)
 .

Różnica między Kultem/Czcią i Życiem Codziennym

.

Ważnym tutaj jest, aby odróżnić czczenie (ibadaat) i codzienne życie i interakcje (mu’amalat). W odniesieniu do czci: coś jest zabronione przez domysły, chyba że istnieją dowody potwierdzające w Koranie i Sunnie. Nie możemy robić więcej rzeczy; jedynie te akty kultu wyraźnie określone przez Koran i Sunnę są dopuszczalne. Z drugiej strony, działania codziennego życia i interakcji (mu’amalat) są dopuszczalne, chyba że istnieją tekstowe dowody które ich zabraniają. Rodzaj ubrania który nosimy, nasze wybory w żywności i wiele innych codziennych spraw pozostają do indywidualnego wyboru, tak długo jak nie ma sprzeczności w źródłach Islamu.
 .

Innowacja Religijna (Bid’ah)

.

Istnieje wiele kontrowersji w kwestii innowacji w religii lub bid’ah, i ten hadis jest często cytowany w dyskusji. Jest to skomplikowany temat, co do którego wielu ludzi jest nadmierne lub mało gorliwych. Choć temat nie może być podsumowany w kilku zdaniach, oto kilka wskazówek, które dają zrównoważoną perspektywę:
 
Imam ash-Shafi’i i inni twierdzili, że istnieje coś takiego jak Bid’ah hasan, dobra innowacja. Przykładem wykorzystanym do zilustrowania tej koncepcji jest modlitwa Taraweeh. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) nie nakazywał jawnie ludziom zbierać się na modlitwę Taraweeh, ale Umar ibn al-Khattab (radi Allahu anhu) później ustanowił ją jako stałą zbiorową praktykę.
.
Wytyczne i ogólne zasady Islamu stwarzają szeroką definicję tego, co jest „z niego.” Pewnego razu, towarzysze wykonywali modlitwę zbiorową za Prorokiem (pokój i błogosławieństwo Allah z nim). Gdy powstali z Ruku’, po zwyczajowym powiedzeniu: „Panie nasz do Ciebie należy chwała” jeden z towarzyszy dodał od siebie: „Dobra i błogosławiona Chwała w bezliku, która wypełnia niebiosa i napełnia ziemię i wypełnia to, co jest między nimi.” Prorok zwrócił się do swych towarzyszy po zakończeniu modlitwy i zapytał, kto wypowiedział te słowa. Nikt nie odpowiedział. Prorok powiedział, że on tylko zapytał, ponieważ ponad 30 aniołów ścigało się wzajemnie i konkurowało, by spisać nagrodę za te słowa.
 
Inny przykładem potwierdzającym powyższą kwestię jest decyzja Uthman ibn Affana podczas jego rządów, aby skompilować standardowy egzemplarz Koranu, oraz założenie szkól fiqh (madhahib) przez wielu uczonych później.

 
Tłumaczenie: Ania Iman Soliman

 

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.