Koran

Dzieci Izraela wspomniani w Koranie

W Koranie znajdziemy wiele wzmianek o Dzieciach Izraela. W rzeczywistości znaczna część
Koranu składa się z historii o Mojżeszu ( niech spoczywa w pokoju ) i Banu Izraela ( Dzieci
Izraela), gdzie Allah opowiada ich historię, omawiając próby wiary, jak i zbrodnie.
Jednak ze względu na obecną sytuację polityczną wielu muzułmanów ma tendencję do
wrzucania wszystkich Żydów do jednego worka, klasyfikując ich jako “złych” z natury,
powołując się na Słowa Allaha. Od nich dowiadujemy się min.: Koran mówi, że Żydzi zawsze
zabijali swoich proroków i robili shirk ( szirk to oddawanie czci czemuś / komuś innego, niż
Allah, a także wiara w moc ochronną amuletów, sporządzanie posążków ), a do tego
zniekształcili swoje religijne pisma i odmówili zaakceptowania Proroka Mahometa wiedząc,
że jest Wysłannikiem. Są źli do szpiku kości – wystarczy spojrzeć na to, co robią naszym
siostrom i braciom w Palestynie!

Rzućmy okiem na fakty, i ile z tych argumentów jest prawdą,i co tak naprawdę Koran mówi o
Dzieciach Izraela!

 

Pochodzenie Banu Izraela
Izrael to zamienne imię Proroka Jakuba, a jego 12 potomków dało początek 12 plemionom,
które określamy nazwą Dziećmi Izraela. Po tym jak Prorok Jakub został ministrem Egiptu,
cała jego rodzina tam wyemigrowała. A więc początek Narodu Wybranego ma miejsce w tym
państwie. Żyli tam spokojnie, aż Faraonowie wzięli ich do niewoli, traktując gorzej, niż
zwierzęta. Ich dzieci zabijano, a kobiety gwałcono. Allah wielokrotnie wspomina o tych
okrutnych wydarzeniach. Mówi:

“ (…) W tym jest dla was wielkie doświadczenie od waszego Pana. “ 2:49

Wówczas Prorok Mojżesz wybawił Dzieci Izraela z rąk okrutnego faraona. I znów ta historia
jest opowiedziana w Koranie w kilku miejscach:

“ (…) I spełniło się bardzo piękne słowo twego Pana na synach Izraela, ponieważ oni byli
cierpliwi! A zniszczyliśmy całkowicie to, co budowali Faraon i jego lud, i to, co oni
wznosili.” 7:137

Dzieci Izraela wycierpieli niewyrażalne tortury, znosząc to wszystko, pozostali przy tym
wierni Bogu. Allah uhonorował ich, wybierając spośród swoich wszystkich sług.

“ Daliśmy synom Izraela Księgę, mądrość i proroctwo. Zaopatrzyliśmy ich we wspaniałe
rzeczy i wynieśliśmy ich ponad światy. “ 45:16

Dlaczego Allah uczynił ich Narodem Wybranym, skoro według wielu to nikczemni ludzie?

Fakt ten tylko dowodzi, że było w nich coś wyjątkowego. Nasz Stwórca podkreślił tą kwestię w
następującym wersecie:

“ I wybraliśmy ich świadomie, ponad światami. “ 44:32

Jak wiemy, wszyscy posłańcy Allaha byli muzułmanami ( poddanymi Jednemu Bogu ).
Jednak wielu z nas zapomina, że większość proroków po Abrahamie, Izaaku i Jakubie, było
pochodzenia żydowskiego: Dawid, Salomon, Jan Chrzciciel, Zachariasz, Jezus i wielu innych.
Na pewno byli wzorami do naśladowania ( niech pokój będzie z nimi wszystkimi).

Przestępcy pośród Ludu Izraela wymienieni w Koranie

Byli jednak i tacy pośród nich, którzy popełniali shirk, zabijali proroków i naruszali pisma
święte, wprowadzając zmiany sprzeczne z tym, co przekazał im Allah. Czytamy w Koranie:
“ Ci spośród synów Izraela, którzy nie uwierzyli, zostali przeklęci ustami Dawida i Jezusa,
syna Marii. Tak było, ponieważ oni się zbuntowali i popełniali przestępstwa. “ 5:78
A więc to nie wszyscy grzeszyli i dokonywali haniebnych wykroczeń, a tylko pewne grupy
ludzi pośród Dzieci Izraela.

Dzieci Izraela w Medynie w czasach Proroka Mahometa

Przed pojawieniem się ostatniego Proroka wszystkie żydowskie święte pisma zostały skażone,
zmienione, zagubione, po czym “odnalezione” w Świątyniach po stu latach, i to wielokrotnie.
Są to fakty uznane nawet przez historyków.

Rabini mieli wyłączny wgląd we wszystkie pisma święte i tylko oni zarządzali sprawami
religijnymi w swoich społecznościach – w rzeczywistości to oni podejmowali decyzje, co jest
dobre, a co nieodpowiednie dla nieświadomych ich wpływów mas. Kontrolowali i mamili
wiernych dla własnych korzyści. Kiedy na horyzoncie pojawił się Prorok, rabini czuli
zagrożenie utraty władzy i wpływów, więc nastawiali wiernych przeciwko niemu.
Byli wśród nich również wyjątki. W Medynie mieszkali ludzie żydowskiego pochodzenia, w
tym nawet jeden Rabin, którzy przyjęli islam i stali się towarzyszami Proroka. Jedna z Matek
Wierzących ( określenie żon Wysłannika ) była pobożną Żydówką, która nawróciła się na
islam i poślubiła Mahometa.

Okupacja Palestyny

Ludzie, którzy prześladują palestyńskich muzułmanów nie są jedynymi Żydami na świecie.
Są to grupy, którzy nazywają siebie “syjonistami”. Przed ich pojawieniem się w Palestynie,
nie odnotowano na kartach historii żadnych walk pomiędzy Dziećmi Izraela a muzułmanami
przez 14 000 lat. Ci Syjoniści byli wrogo nastawieni do Żydów, którzy pragnęli pokoju. W
obecnych czasach nadal jest bardzo wielu Żydów, którzy nie popierają państwa Izrael i jego
wrogich działań.

Dlaczego Dzieci Izraela są tak często wspominane w Koranie?

Powodem jest fakt, że ich postawa i bogobojność jest najbliższa wartościom muzułmanów. Są
też naszymi biologicznymi, geograficznymi i duchowymi kuzynami. Wiele ich błędów jest
mocno podkreślona w Koranie. Czemu? Abyśmy wyciągnęli wnioski i nie powielali tych
samych grzechów.

Czy nie ma wśród nas takich, którzy twierdzą, że są muzułmanami, a czczą groby? Czy nie ma
i takich, którzy naginają religijne prawa i przypisują kłamstwa Koranowi? Czy nie ma wśród
nas takich muzułmanów, którzy uciskają i gnębią innych braci i siostry ? A czy też i
muzułmanie nie są poniżani na całym świecie z powodu tego, co inni sobie nagrabili?

Zostaliśmy wybrani przez Allaha tak samo jak Dzieci Izraela i popełniamy te same błędy,
przez które możemy utracić łaskę Stwórcy.

Sam fakt, że Żydzi są tak często wspominani w Koranie powinien nam dać do myślenia. Allah
pragnie, abyśmy zwracali się do Żydów, kierując nasze dawah w ich stronę, dając im Koran,
zamiast bazować na stereotypach powielanych na ich temat.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy równi w oczach Allaha, a jedyną rzeczą, która czyni ludzi
lepszymi nad innymi jest bogobojność.


Korzystałam z przekładu Józefa Bielawskiego / [źródło: PIW, Warszawa 1986]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *