Czy kobieta może prowadzić modlitwę dla mężczyzn ?

W Imię Boga, Miłosiernego i Litościwego

Cała chwała i wdzięczność należą się Allahowi, a pokój i błogosławieństwo dla Jego Wysłannika.

Drogi bracie, naprawdę doceniamy twoją chęć pogłębienia wiedzy o islamie. Niech Allah wynagrodzi twoje wysiłki w pogoni za wiedzą.

Zdecydowana większość uczonych zgadza się z tym, że kobieta nie może prowadzić mężczyzn w modlitwach. Istnieje jednak mniejszość uczonych, którzy akceptują taką koncepcję pod warunkiem, że mężczyźni są z nią spokrewnieni, kobieta jest stara, doskonale obeznana z Koranem, a także jeśli będzie stała za nimi, a nie przed.

Kobieta może prowadzić modlitwę dla innych kobiet, ale musi stanąć z nimi w rzędzie, a nie przed nimi.

Uczeni są zgodni, że kobieta nie może prowadzić modlitwy dla obcych mężczyzn. Obejmuje to także Piątkową modlitwę, jak i wygłaszanie kazania, jednakże mogą one prowadzić lekcje i wykłady o religii wśród płci mieszanych.

Na twoje pytanie obszernie odpowie wybitny muzułmański uczony Sheikh Yusuf Al-Qaradawistates:

“ W całej historii egzystencji muzułmanów nikt nie słyszał o kobiecie prowadzącej piątkową modlitwę, czy wygłaszającej kazanie. Nie miało to miejsca nawet w okresie mameluków, gdzie panowała Shagarat Ad-Durr nad muzułmanami w Egipcie.

Ustalono, że przewodnictwo w modlitwie przypada mężczyznom. Ludzie modlący się za imamem powinni podążać za jego ruchami – wykonując skłony i pokłony; a także uważnie słuchać jego recytacji Koranu.

Modlitwa w islamie obejmuje różne ruchy ciała. Nie polega ona wyłącznie na recytowaniu suplikacji, jak ma to miejsce w modlitwie chrześcijańskiej. Co więcej, wymaga od modlącego pełnej koncentracji i całkowitego podporządkowania serca Wszechmogącemu Bogu. Kobieca sylwetka w ruchu, naturalnie pobudza u mężczyzn instynkty, co może rozpraszać wymaganą duchową atmosferę oraz utrudniać skupienie.

Islam jest religią, która bierze pod uwagę różne aspekty, czy to materialne, duchowe, czy związane z ludzką naturą. Nie traktuje wiernych jako super aniołów, a przyznaje, że ludzie targani są instynktami i pragnieniami. Dlatego mądrością płynącą z nauk islamu jest ustanowienie dla ludzi nakazów, które trzymają pragnienia w ryzach, zwłaszcza podczas aktu kultu, gdzie wymagane jest duchowe skupienie.

Aby uniknąć rozpraszania przez instynkt, szariat pozwala wyłącznie mężczyzną wzywać na modlitwę, tak jak prowadzić wiernych w niej, a kobiety mają nakazane stać za mężczyznami. Prorok Muhammad ( pokój i błogosławieństwo z nim ) powiedział: “Najlepsze rzędy kobiet ( w modlitwie ) są tymi ostatnimi, a najgorsze z nich są pierwszymi, natomiast najlepsze rzędy mężczyzn są pierwszymi, a najgorsze ostatnimi”.

Orzekanie dotyczące przewodnictwa w modlitwie ustala się na podstawie dowodów z autentycznych hadisów oraz jednomyślności uczonych. Opierają się one na naukach religijnych, a nie na obyczajach społecznych.

Różne szkoły prawa zgadzają się, co do tego, że kobieta nie może prowadzić modlitwy przed mężczyznami, chociaż niektórzy uczeni uważają, że kobieta dobrze obeznana w Koranie może poprowadzić członków swojej rodziny ( także mężczyzn ), twierdząc że będzie oddziaływać na nich aseksualnie.

Jednak nie ma ani jednego muzułmanina, który by usłyszałby od jakiegokolwiek uczonego przyzwolenie na prowadzenie modlitwy piątkowej i wygłaszania kazania przez kobietę, mimo że przeglądając religijne teksty nie znajdziemy oficjalnego zakazu.

Istnieje tylko jeden hadis, który nie jest uznany za całkiem autentyczny, podany przez Ibn Majah na autorytecie Jabir ibn ‘Abdullah, w którym dowiadujemy się, że “kobieta nie może prowadzić mężczyzny w modlitwie, ani też żaden beduin nie może wierzyć muhajirunowi lub skorumpowanemu człowiekowi pozwolić prowadzić modlitwę”. Jednak wybitni uczeni uważają, że łańcuch ludzi przekazujących ten hadis jest bardzo słaby, a zatem nie należy go traktować jako dowód w omawianym zagadnieniu.

Ponadto istnieje inny hadis, który jest sprzeczny z tym i podważa jego autentyczność. Jak przekazali: Imam Ahmad, Abu Dawud i inni polegający na autorytecie Umm Waraqah, który powiedział, że Prorok ( pokój i błogosławieństwo z nim) wyznaczył kobietę na muezina i nakazał jej poprowadzić członków jej domu ( na których składali się zarówno kobiety i mężczyźni) na modlitwę. Wprawdzie uczeni traktują łańcuch osób przekazujących za słaby, to stanowi on poparcie dla wcześniej omawianej sytuacji, kiedy dobrze obeznana z Koranem muzułmanka może poprowadzić modlitwę dla swoich bliskich.

Co więcej, Ad-Darqatani przekazał, że Prorok ( pokój i błogosławieństwo z nim) nakazał Umm Waraqah aby prowadziła członków swojej rodziny w modlitwie. Ibn Qudamah odniósł się do tego hadisu w swojej książce Al-Mughni “ Przekaz Ad-Darqatani musi zostać zaakceptowany, nawet jeśli nie został wspomniany bezpośrednio w hadisie.

Z logicznej dedukcji wynika, że Prorok ( pokój i błogosławieństwo z nim) nakazał Umm Waraqah przewodnictwo w modlitwie wszystkim kobietom z jej domostwa, gdyż (na podstawie hadisu) wyznaczył ją na muezina, a azan jest praktykowany tylko podczas obowiązkowych modlitw; po za tym nie ma żadnych niezgodności, które wskazywałyby na to, że prowadzenie modlitwy mężczyzn przez kobietę było dozwolone.

Ibn Qudamah powiedział “Nawet gdyby Umm Waraqah otrzymała pozwolenie na prowadzenie modlitwy dla kobiet i mężczyzn z jej domostwa, dotyczyło to tylko niej, a nie innych kobiet, ponieważ po za nią żadna inna kobieta nie otrzymała pozwolenia do nawoływania do modlitwy ( przez Proroka – pokój i błogosławieństwo z nim). Była to sytuacja wyjątkowa.

Ibn Qudamah zresztą podtrzymywał swój pogląd mówiąc, że skoro kobietom nie wolno wzywać mężczyzn na modlitwę, to nie wolno im także przewodzić ich w modlitwie.

Jednak nie zgadzam się z Ibn Qudamah, że pozwolenie ofiarowane Umm Waraqah było osobliwe, skierowane wyłącznie dla niej. Wierzę, że każda kobieta znająca dobrze Koran ma prawo prowadzić wszystkich członków swojej rodziny w modlitwach, tych obowiązkowych i nieobowiązkowych, a zwłaszcza podczas Tarawih.

W szkole hanbalickiej istnieje opinia, że kobieta może przewodzić mężczyznom podczas modlitwy Tarawih.

Az-Zarkashei powiedział w tym względzie: “ Według Imam Ahmad i większości jego zwolenników, jest dozwolone aby kobiety prowadziły mężczyzn w modlitwie Tarawih”.

Ta informacja została także potwierdzona przez Ibn Hubairah. ( Al-Ifsah `an Ma`ani As-Sihah, vol. 1, p. 145 ).

Należy jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie kobiet zaznajomionych dobrze w Koranie. Co więcej, większość uczonych sugerują, że mogą to być tylko kobiety w podeszłym wieku.

Ponadto, autor Al-Insaf powiedział: “Kobieta może prowadzić domowników ( w tym mężczyzn) w modlitwie, pod warunkiem, że będzie stała za nimi.

Jest to wyjątek od zasady, że imam prowadzący modlitwę ma stać przed modlącymi się wiernymi, jednak w przypadku kobiet trzeba postąpić inaczej, aby ograniczyć wzbudzenie pożądania.”

KOBIETA PROWADZĄCA INNE KOBIETY W MODLITWIE

Istnieje wiele hadisów omawiających zezwolenie na prowadzenie kobiet przez kobietę w modlitwie:

Hadis Aishy i Umm Salamah ( oby Allah był z nich zadowolony ) ‘Abdur-Raziq (5086), Ad-Daraqutni (1/404) i Al-Bayhaqi (3/131) donoszą z narracji Abu Hazim Maysarah ibn Habib od Ra’itah Al-Hanafiyyah od Aishy, która prowadziła kobiety w modlitwie stojąc pomiędzy nimi. Co więcej, Ibn Abi Shaybah (2/89) przekazał z łańcuchu narratorów Ibn Abi Layla z “Ata”, że Aisha zwykła mówić azan, iqamah i prowadziła modlitwę kobiet stoją z nimi w tym samym rzędzie. Al-Hakim także przekazał ten sam hadis opierając się na łańcuchu narratorów Layth Ibn Abi Sulaim z Ata, a wymienione hadisy to słowa Al-Hakim’a.

Ponadto Ash-Shafi (315) , Ibn Abi Shaybah (88/2) i Abdur-Raziq (5082) relacjonowali dwa łańcuchy narratorów, którzy opisują narrację Ammar Ad-Dahni, w której stwierdził, że kobieta z jego plemienia o imieniu Hujayrah opowiadała o Umm Salamh, która prowadziła kobiety w modlitwie stoją z nimi w jednym rzędzie.

Brzmienie tego samego hadisu przekazanego przez Abdur-Raziq jest następujące” Umm Salamah poprowadziła nas(kobiety) w modlitwie Asr i stanęła między nami, w tym samym rzędzie.

Ponadto, Al-Hafiz powiedział w Ad-Dirayah ( 1/169) “Muhammad ibn Al-Husain relacjonował narrację Ibrahim An-Nakh, że Aisha prowadziła kobiety w modlitwie podczas miesiąca ramadan stojąc wśród nich w tym samym rzędzie.”

Do tego, Abdur-Raziq przekazał (5083) z narracji Ibrahim ibn Muhammad od Dawud ibn Al-Husain od Ikrimah od Ibn ‘Abbas, który powiedział: “Kobieta może prowadzić kobiety w modlitwie, stojąc między nimi”.

Gdyby nasze siostry, które z tak wielkim entuzjazmem podchodzą do praw kobiet, odnowiły ten zapomniany akt sunny – prowadząc kobiety w modlitwie, zamiast wprowadzać innowacje i próbować prowadzić mężczyzn w modlitwie …

W Al-Mughi podano:

“Narracje różnią się co do tego, czy kobiety mają przyzwolenie na prowadzenie innych kobiet w modlitwach zbiorowych. Zakłada się, że mają na to przyzwolenie bazując na narracjach Aishy, Umm Salamah, ‘Ata, Athawri, Al-Awza’i, Ash-Shafi, Ishaq, and Abu Thawr. Ponadto, jest przekazane, że Ahmad ibn Hanbal ( niech Allah będzie miłosierny dla niego) powiedział, że ta praktyka jest wskazana. Jednak ahul ar-ra (uczeni, którzy głównie bazują na dedukcji) traktują tą kwestię jako niepożądaną, a jeśli dojdzie do zbiorowej modlitwy, to wystarczy, że kobiety ją wykonują (bez przewodnictwa jednej z nich). Jeśli chodzi o Ash-Sha’bi, An-Nakh’i i Qatadah, ich zdaniem kobiety mogą tak postępować w nadobowiązkowych, ale nie obowiązkowych modlitwach.

Warto przypomnieć, że wszystkie akty kultu nie wynikające z prawa szariatu w tekstach jawnych są zabronione, a ludzie nie mogą wprowadzać innowacji w religii, których nie nakazał sam Allah. Nie wolno nam wprowadzać zmian w praktyce, zmieniać lub dodawać rzeczy według własnych upodobań i przekonań. Ktokolwiek wprowadza coś w religii lub dodaje do niej coś, czego nie było – ten dodatek lub innowacja jest odrzucana przez Allaha.

To jest dokładnie to przed czym Allah nas przestrzegał w Koranie, kiedy gaił niedowiarków, mówiących: “ ​Lub może oni mają takich współtowarzyszy Boga, którzy przepisali im w religii to, na co Bóg nie dozwolił ( i w związku z tym postępują i osądzają, tak jak im się podoba)?” ​asz-Szura 42:21

Prorok ( pokój i błogosławieństwo z nim) przestrzegał nas również o takim wykroczeniu w tym hadisie: “​Ktokolwiek wprowadza innowacje, lub zaspokaja życzenia innowatora, na nim spoczywa przekleństwo Allaha, Jego Aniołów i całej ludzkości.​” (Przekazał Buchari (12/41) i Muslim (9/140))”.

Wysłannik (pokój i błogosławieństwo z nim) powiedział również: “Strzeżcie się innowacji, bowiem każda nowość jest przewrotnością”. ( Ahmad w swoim musnadzie , uważany za autentyczny). Wszystkie szkoły prawa są ze sobą zgodne w tym, że akty kultu muszą pozostać niezmienne i muszą być praktykowane dokładnie tak, jak nakazał nam Allah.

Inne religie zostały zniekształcone, ich akty praktyki zmienione, gdyż ich wyznawcy nie potrafili sprzeciwić się innowatorom.

Jednak w sprawach takich jak transakcje i sprawy światowe, pierwotne orzeczenie wskazywało na to, że są one dozwolone. Nie można wprowadzać innowacji w sprawach religijnych, ale można w sprawach doczesnych. Była to reguła, którą muzułmanie przestrzegali w czasach swojej wyższości cywilizacyjnej. Idąc ściśle za religią i innowacją w życiu stworzyli wzniosłą cywilizację. Jednak kiedy ich pozycja osłabła, wprowadzili innowacje w praktyce religii.

Ostatnie słowo na temat omawianej wcześniej kwestii: Jaka stoi za tym zamieszaniem intencja? Dlaczego muzułmanki pragną przewodzić mężczyznom w Modlitwie Piątkowej? Dlaczego kobiety żądają takich zmian?

Inne religie również rozdzielają sprawy dozwolone w praktyce dla kobiet i mężczyzn, a ich kobiety nie protestują. Dlaczego więc nasze kobiety się buntują, wzbudzając spory wśród ummy, zwłaszcza w czasach wymagających zjednoczenia, by razem stawić czoła cierpieniom, trudnością i intrygom mających na celu obalenie islamu?

Moja rada do siostry o której mowa w tym pytaniu: powinnaś wrócić do swojego Pana i praktyki islamu oraz ugasić w sobie ten żar buntu. Doradzam również braciom i siostrom w Stanach Zjednoczonych, aby nie odpowiadali na to wezwanie i zignorowali tego rodzaju konspiracje.

Proszę Allaha aby inspirował naszych synów, córki, braci i siostry do trwania w rozsądku podczas przemówień i właściwym postępowaniu. Proszę Go również o to, aby pomógł dostrzec im to co jest właściwe dla praktykującego muzułmanina, a także pozwolił dostrzec to co jest złe i pozwolił im tego unikać. Amen.

(Oni błagają Boga): “Panie nasz, nie daj sercom naszym zboczyć ( z Prostej Ścieżki), skoro nas poprowadziłeś, i obdaruj nas Swym miłosierdziem. Zaprawdę, jesteś Obdarzającym”. al Imran (3:8)

 

Tłumaczenie: Wiktoria Oszczanowska

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.