Pojęcie braterstwa

Innym podstawowym elementem w systemie wartości Islamu jest wartość ludzkiego braterstwa. Wartość ta tkwi swymi korzeniami w tych samych zasadach, które zostały przedyskutowane w związku z pojęciem wolności i równości. Pomijając omówione pojęcia należy zauważyć, iż ludzkie braterstwo w Islamie wyrasta z niewzruszonej wiary w Jedność i Powszechność czczonego Allaha, w jedność rodzaju ludzkiego i wiernych, w jedność religii i czci dla Allaha. Dla muzułmanina Allah jest Jeden, Wieczny i Uniwersalny. Allah jest Stwórcą wszystkich ludzi, Żywicielem wszystkich, Sędzią wszystkich ludzi i Panem wszystkich ludzi. Dla Niego status społeczny, narodowość, władza i rasowe pochodzenie są bez znaczenia. Przed Nim wszyscy ludzie są równi i braćmi jeden dla drugiego. Muzułmanie wierzą w jedność rodzaju ludzkiego ze względu na źródło stworzenia, pochodzenie rodzicielstwa i ostateczne przeznaczenie. Źródłem stworzenia jest sam Allah. Pierwotnymi i wspólnymi rodzicami byli Adam i Ewa (pokój z Nimi). Z tych pierwszych rodziców wywodzi się każda ludzka istota. Jeśli chodzi o ostateczne przeznaczenie, nie ma wątpliwości w umyśle muzułmanina, że Allah – Stwórca jest tym, do którego wszyscy ludzie powrócą. Muzułmanie wierzą w jedność religii Allaha. Znaczy to , że Allah nie faworyzuje ani też nie identyfikuje jej z jakimś szczególnym narodem, rasą czy wiekiem. Oznacza to, iż nie istnieje sprzeczność czy też zróżnicowanie w religii Allaha. Jeśli wszystko to będzie właściwie interpretowane, znaczy iż nie będzie miejsca dla jakiejkolwiek wyższości czy też urojonej wyłączności. Jeśli zasada braterstwa stanie się częścią ludzkiej świadomości, stanie się ona jasnym pojęciem i dobrze uzasadnionym, realnym ludzkim braterstwem. Ponieważ muzułmanie wierzą w Jedność Allaha, ludzką jedność i zawartość religii. Oznacza to, że przyjmują oni wiarę we wszystkich Wysłanników Boskich i wszystkie Objawienia Boże bez różnicy.

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.