• Relacje rodzinne

  Stosunki pomiędzy mężem i żoną

  Biorąc pobożność za podstawę wyboru małżonka i budując małżeństwo na bazie jak najwcześniejszej decyzji o pomyślnym małżeństwie – Islam pozwala mieć nadzieję na szczęśliwy przebieg życia obu partnerów. Islam głęboko penetruje związek małżeński i nie ogranicza się tylko do określania właściwych postaw życiowych żon i mężów. Święty Koran i Sunna zawierają wiele poleceń nakazujących grzeczność i sprawiedliwe traktowanie żon przez ich mężów i opisujących wzajemną wyrozumiałość i miłość, sympatię i rozwagę, cierpliwość i dobrą wolę. Prorok (sallallahu alayhi wa salam) głosił, że najlepszym muzułmaninem jest ten, kto jest dobrym dla swojej rodziny, a największym błogosławieństwem i najpełniejszą radością życia jest dobra, pobożna i prawowierna żona. Zawarcie małżeństwa tworzy nowe role życiowe…

 • Relacje rodzinne

  Inne strony życia rodzinnego

  Odpowiednie traktowanie sług, krewnych i sąsiadów jest ściśle związane z życiem rodziny muzułmańskiej. Prorok Muhammad (sallallahu alayhi wa salam) udzielał rad i pouczał tych, którzy posiadali służbę domową. Panowie zobowiązani są do traktowania swych służebnych jak swoich braci, a nie jak niewolników. Prorok Muhammad (sallallahu alayhi wa salam) powiedział, że ten kto dobrze traktuje sługi swoje ten otrzyma od Allaha Ta’ala łatwą i przyjemną śmierć, która jak wiadomo jest zwykle bolesnym i trudnym momentem. Służebnicy i służebnice posiadają prawo do sprawiedliwego traktowania ich, do grzeczności wobec nich, do miłosierdzia, do jedzenia, ubrania, ułatwień życiowych oraz do innych osobistych gwarancji. Prorok (sallallahu alayhi wa salam) zaznaczał, iż służba powinna jeść te same dania co ich panowie…

 • Mężczyzna

  Golenie brody jako oznaka współczesnego zniewieścienia

  Artykuł Muhammada al-Jibaly Za brodę (po arabsku lihija) uważa się zarost pojawiający się na policzkach I na szczękach, włączając w to włosy rosnące na skroniach, pod dolną wargą, na podbródku oraz na dolnej szczęce. Muzułmańskie uregulowania dotyczące brody Noszenie brody jest wajib (obowiązkowe) dla wszystkich mężczyzn, którzy mają taką możliwość. W Sunnie znajdziemy jasne dowody potwierdzające tę zasadę (przytaczamy je poniżej), taka jest także zgodna opinia muzułmańskich uczonych. Niektórzy współcześni szejchowie nie odnoszą się z należytą uwagą do odpowiednich przekazów w Sunnie i wydają słabo ugruntowane fatawa na poparcie własnych twierdzeń – ważne, by nie dać się im zwieść. Wydając tego rodzaju fatawa ci szejchowie sprowadzają wiernych na złą drogę, jak powiedział Prorok (sallallahu alayhi wa salam):…

 • Mężczyzna

  Maniery Męża

  Rodzina jest fundamentem społeczeństwa, składającym się z jednostek powiązanych misterną siecią wzajemnych zależności. W celu właściwego uporządkowania relacji w obrębie tej „najmniejszej komórki”, niezbędne jest ustalenie określonego kodu zachowań czy też zasad etykiety, zapewniającej wszystkim stronom komfort fizyczny i psychiczny. Relacje, o których piszemy to kontakty pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz pomiędzy dziećmi. W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się na obowiązkach męża, etykiecie, wzorcach zachowań zalecanych przez Islam – w kontaktach z żoną i dziećmi. „Nie wejdziecie do Raju, dopóki nie uwierzycie, a nie uwierzycie dopóki nie będziecie obdarzać się nawzajem miłością. Czy nie poinformować was o czymś co wprowadzi pomiędzy wami miłość: ‚Rozpowszechniajcie między sobą salaam’”(Abu Dauud [tom: 3,…

 • Mężczyzna

  Zakaz Qaza

  Jakie jest orzeczenie jeśli obetnę włosy dookoła, ale usunę więcej z boków ponieważ na tych stronach włosy rosną szybciej, i nie wyglądają dobrze? Zazwyczaj obcinam włosy raz na miesiąc; na koniec miesiąca dokonuję tego samego strzyżenia.   Opublikowane: 2009-05-23   Chwała niech będzie Allah Ten, który obcina włosy powinien mieć je wszystkie tej samej długości. Ten, który obcina włosy po bokach głowy bardziej niż na środku podchodzi pod „qaza”, co jest zabronione. Al-Bukhari (5921) i Muslim (2120) przekazane od Ibn ‚Umara, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zabronił qaza’. Naafi’ (jeden z narratorów hadisów) powiedział, wyjaśniając qaza’: Golenie części głowy chłopca i pozostawienie części. Al-Nasaa’i (5048) i Abu…

 • Mężczyzna

  Zasady dotyczące ubioru mężczyzn

  Pytanie: W Koranie jest jasno wspomniane jak powinny ubierać się kobiety w każdym kraju i w każdym otoczeniu bez względu na to czy jest to kraj muzułmański czy nie muzułmański. Chciałbym się dowiedzieć, jak mężczyźni powinni ubierać się w każdym kraju i w każdym otoczeniu bez względu czy jest to kraj muzułmański czy nie muzułmański? Odpowiedź:                          Chwała Allahowi Poniżej znajdują się zasady dotyczące ubioru mężczyzn.  Podstawowa zasada dotycząca odzieży mówi że wszystko jest halal (dozwolone) poza tym co jest wspomniane w tekście jako haram (zabronione), jak jedwab dla mężczyzn, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powiedział: “Te dwie rzeczy (złoto i jedwab) są zabronione dla mężczyzn mojego ludu…

 • Małżeństwo

  Znaczenie małżeństwa

  Bez względu na to co inni twierdzą na temat małżeństwa, Islam uznaję ową instytucję za nadzwyczajnie silną więź – mithakun ghaliiz, za wyznanie w pełnym tego słowa znaczeniu. Małżeństwo jest podjęciem obowiązku życia jako takiego, obowiązku wobec społeczeństwa oraz godziwym jednoznacznym aktem na rzecz ciągłości rodzaju ludzkiego. Małżeństwo jest podjęciem się wzajemnych zobowiązań wobec siebie przez zaślubionych partnerów, a także aktem wierności wobec Allaha (subhanahu wa ta’ala). To rodzaj więzi – wyzwań, które pozwalają małżonką znaleźć drogę do siebie samych, grunt samorealizacji, miłości i pokoju, miejsce wyrozumiałości i uroku, wygody i nadziei. Dzieje się tak dlatego, ponieważ małżeństwo w islamie traktowany jest jako akt godziwości i przejaw odpowiedzialnej wiary. Wstrzemięźliwość seksualna…

 • Małżeństwo

  Trwałość małżeństwa

  Ponieważ Islam uznaje małżeństwo za bardzo poważny obowiązek, zaleca on pewne rygory, które umacniają więź małżeńską sposobami tak ludzkimi jak tylko jest to możliwe. Obie strony muszą być przygotowane do warunków dyktowanych przez odpowiedni wiek, zgodność charakterów i właściwe dary ślubne (mehr), dobrą wolę, swobodę wyboru i altruistyczną ochronę interesów kobiety oraz szlachetne intencje i taktowność. Nowożeńcy zawierający ślub muszą być przekonani o trwałości swych zaślubin, muszą wykazywać wolę umacniania swych więzi, odrzucając jednocześnie wszelką przypadkowość i tymczasowość swoich decyzji. Ze względu na wyżej wymienione warunki zawierania związku małżeńskiego Islam zabrania małżeństw „na próbę”, związków tymczasowych i wszystkich innych typów relacji małżeńskich, które zdają się być eksperymentalnymi, ograniczonymi w czasie lub…

 • Małżeństwo

  Przymusowe Małżeństwa

  Pytanie: Jeśli kobieta poślubiła mężczyznę nie z własnego wyboru i podpisała umowę małżeńską pod naciskiem ojca (lub matki). Czy w takim wypadku małżeństwo jest ważne? Czy jej mąż może zmusić ją to współżycia, jeśli ona nie wyraża na to zgody? Czy z punktu widzenia islamu jest to dopuszczalne czy zakazane? Odpowiedź: Wszelka Chwała należy się Bogu Po pierwsze: Niedopuszczalne jest by opiekun kobiety, zmusił ją do małżeństwa, gdyż Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Dziewica nie może zostać wydana za mąż dopóki sama nie wyrazi na to zgody.” Przekazane prze Bukhariego 6968 i Muslima 1419. Znaczenie tego hadisu jest oczywiste i ta zasada obowiązuje w przypadku każdej dziewicy i każdego…

 • Małżeństwo

  Pierwszeństwo pomiędzy matką a żoną

  Kto ma pierwszeństwo dla muzułmanina: matka czy żona?   Wszelka chwała należy się Allahowi Wśród muzułmanów, pierwszeństwo dane jest matce, biorąc pod uwagę to, co odnotowano w hadisie, w którym mężczyzna powiedział do Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim): Proroku Allaha! Kto spośród ludzi bardziej zasługuje na lepsze traktowanie? On odpowiedział: “Twoja matka.” Mężczyzna zapytał “Kto potem?”. Prorok odpowiedział: “Twoja matka.” Mężczyzna zapytał po raz trzeci: “Kto potem?”.  I Prorok jeszcze raz powtórzył: “Twoja matka.” Kiedy mężczyzna znów zapytał: “Kto potem?” – Prorok odpowiedział: “Potem twój ojciec.” (przekazane przez Bukhari, 5514 i Muslim, 4621). Tymczasem żona ma pierwszeństwo w odniesieniu do wydatków. Jeśli mężczyzna nie może pokryć niezbędnych wydatków…