Koran

Obalenie prób Dyskredytowania Świętego Koranu

„Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami” [Koran 15:9]

 

CZY KORAN JEST OBJAWIENIEM OD BOGA CZY ZOSTAŁ WYMYŚLONY PRZEZ CZŁOWIEKA?

Koran jest Świętą Księgą Islamu, zawierającą wszelkie zasady i prawa religijne, na których opiera się Wiara Islamu, jest źródłem zarówno nauk moralnych jak i etyki. Jeśli zostanie udowodnione, iż Koran jest objawieniem od Jedynego Boga, a tym samym wolnym od wszelkiego fałszu, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko w niego uwierzyć. Dlatego już od dawna aż po dzień dzisiejszy, wszelkie siły wrogie Islamowi starały się uczynić wszystko, co tylko było możliwe by wstrząsnąć wiarą w autentyczność i Boskie Pochodzenie Koranu. W przeszłości poganie z Mekki robili wszystko, co było tylko w ich mocy, aby rzucić wyzwanie wierzeniu, iż Koran jest Boskim Objawieniem; powiedzieli:

„To jest tylko kłamstwo, które on wymyślił, i pomogli mu w tym inni ludzie.” Koran [25:4]

Określili również Koran jako:

„(…) baśnie dawnych przodków. On kazał je zapisać dla siebie i są mu recytowane rano i wieczór.” Koran [25:5]

Twierdzili też, że nauczycielem Muhammada był człowiek:

 „(…) Jego uczy tylko zwykły człowiek.” Koran [25:5]

Tkwili w przekonaniu nawet, że Koran był dziełem magika lub księdza, by w ten sposób zaprzeczyć, iż był on Boskim Objawieniem zainspirowanym Muhammadowi, błogosławieństwo i pokój niech będzie z nim, dla poprowadzenia ludzkości.

Wielu orientalistów jawnie uprzedzonych do Islamu podtrzymywało te fałszywe zarzuty pogan i czyniło desperackie próby przekonania świata, iż Koran nie jest Boskim Objawieniem, ale został wymyślony przez Muhammada, błogosławieństwo i pokój niech będą z nim. Powielili oni zarzuty pogan, mimo autentycznych i rozstrzygających dowodów zawartych w Koranie, które im przeczą.

Muhammad był analfabetą, dlatego polecił swym towarzyszom aby  to oni spisywali objawianą mu Boską Inspirację. Gdyby sam umiał czytać i pisać, nie potrzebowałby nikogo do pomocy przy spisywania objawionych wersetów. Stwierdzenie, iż Prorok opierał się on na pismach żydów i chrześcijan recytując Koran jest nie tylko fałszywe, ale i śmieszne, bo jak analfabeta mógłby czytać, rozumieć i przekazywać wierzenia zawarte w Świętych Księgach innych religii? Jak i gdzie mogłoby się to zdarzyć? Ten fałszywy zarzut nie jest poparty żadnymi faktami ani też dowodami.

Koran, tak samo jak religie objawione wcześniej, ogłosił, że jest tylko jeden Bóg, Stworzyciel Wszechświata oraz, że wszystkie stworzenia miały ostatecznie do Niego powrócić. Bóg Jedyny jest źródłem wszystkich Boskich religii, więc nie powinny istnieć żadne sprzeczności w ich podstawowych naukach. Niemniej jednak, Koran, przeciwstawił się wielu wierzeniom rozpowszechnionym wśród wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa. Jest to samo w sobie przeciwdowodem dla stwierdzenia, jakoby Muhammad nawiązywał do żydowskich i chrześcijańskich źródeł wiary. Gdyby tak było, różnica w tych wierzeniach byłaby nieznaczna i nie przeczyłaby podstawowym zasadom wiary.

Żadne inne pismo, czy też Święta Księga poza Koranem, która została spisana czternaście wieków temu nie zawiera w swych wersetach faktów naukowych ani zjawisk z zakresu kosmologii ani z biologii – które wszystkie – odkryto dopiero w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, dzięki rozwojowi wszystkich dziedzin nauki. Jako przykład możemy podać: etapy rozwoju zarodka i płodu w macicy, słońce, księżyc, planety, wiatr, deszcz, itd.

Kiedy astronomowie zawiedli w wyjaśnieniu zjawisk, przyznali, że były one wynikiem „Boskiej ręki”; Pytanie więc gdzie i jak Prorok Muhammad, będąc analfabetą mógłby zdobyć tak wysoko zaawansowaną naukową informację? Absurdalne jest twierdzenie, że rzekomo źródłami w tych zagadnieniach były Pisma chrześcijan i żydów, kiedy nie nawiązują one do żadnego z nich. Jedynym źródłem zainspirowanych wersetów Koranu był niewątpliwie Jedyny Bóg Wszechmogący, Stworzyciel Wszechświata i w żadnym wypadku nie mogło to być źródło pochodzące od ludzi.

CZY PRAWDĄ JEST ŻE KORAN ZOSTAŁ WYMYŚLONY NA PODSTAWIE POPRZEDNICH PISM?

Gdyby Koran rzeczywiście został wymyślony na podstawie pism objawionych wcześniej, przeciwnicy Muhammada nie zignorowaliby tego i nie pozostali w milczeniu. Niewątpliwie skorzystaliby z okazji aby tylko oskarżyć go pod tym względem. Wszystkie stwierdzenia, jakie wysuwali były bezpodstawne i pozbawione dowodów. Sam Koran wspomniał o nich i wskazał błędność tych twierdzeń.

Koran zawiera wiele praw, wskazówek i nakazów, które nie miały racji bytu poprzednich pismach. Ponadto, oprócz proroctw, które się spełniły, Koran zawiera szczegółowe relacje o wcześniejszych pokoleniach. Za przykład tego może posłużyć ostateczne rozwiązanie konfliktu między Rzymianami a Persami – wydarzenia, które nie były znane Muhammadowi, jego ludziom ani wyznawcom judaizmu i chrześcijaństwa.

Koran ponaglał ludzi do zdobywania wiedzy oraz namawiał ich do poszanowania ludzkiego umysłu i intelektu. Dlatego też, opierając się na nowych naukach i zasadach Islamu, muzułmanie zdołali w tak krótkim czasie stworzyć cywilizację, która zastąpiła poprzednią i kwitła przez wiele wieków. Gdyby Koran był kompilacją poprzednich Boskich religii, dlaczego religie te nie głosiły wspomnianych wcześniej zasad i nauk oraz dlaczego nie odegrały roli, jaką odegrał Islam?

Koran to Księga o spójnym i elokwentnym stylu. Gdyby był kompilacją innych pism, byłby niesystematyczny, pełny sprzeczności i niespójny ze względu na kilka rzekomych źródeł. Na dodatek, Koran zawsze zwraca się do rozsądku i rozumu człowieka oraz nie zawiera fabuł ani mitów. Opiera się na jasnych dowodach oraz faktach i tego samego wymaga od swoich przeciwników

„Przynieście więc wasz dowód, jeśli mówicie prawdę!” Koran 27:66

Takie podejście jest absolutnie nowe i nie istnieje w żadnym z poprzednich pism.

Nie trzeba również wspominać, że Islam całkowicie odrzucił złe wierzenia pogan, ich sposób życia a tym samym brutalne tradycje. Zastąpił to wszystko najprawdziwszą wiarą i życiem pełnym wartości i cnót. Gdzież więc jest ta prawdziwa pogańska kultura, o której adaptację z pogaństwa epoki przed Islamem fałszywie oskarżono Islam?

 CZY PRAWDĄ JEST, ŻE KORAN NIE WPROWADZIŁ ŻADNYCH NOWYCH NAUK I ZASAD?

Do wcześniejszych argumentów obalających zarzutu wobec Koranu, można dodać:

Koran poinformował o faktach całkowicie nieznanych ludziom Księgi. Na przykład, mówi o historii Zachariasza, o narodzinach Dziewicy Maryi oraz o opiece nad nią. Koran poświęca również jej cały rozdział, co nie ma miejsca w Nowym Testamencie. Gdzie i w jaki sposób Prorok Muhammad miałby zdobyć znajomość tych faktów?

W Księdze Wyjścia znajdziemy relację, która mówi, że córka Faraona zaadoptowała Mojżesza jako niemowlę, podczas gdy Koran mówi, iż uczyniła to żona Faraona. W tej samej Księdze czytamy również: „I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach i zniósł je do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu.”( Księga Wyjścia, 31:3-4; czyt. również: Księga Wyjścia, 31:1-7) – posąg cielca, którego zaczęli czcić żydzi, natomiast Koran stwierdza, iż to Samiri był winnym tego i uniewinnia Aarona. (Koran 20:83-86)

Gdyby Koran pochodził od Świętych Ksiąg żydów i chrześcijan, dlaczego miałby odrzucać doktrynę Trójcy, która ma fundamentalne znaczenie dla wiary chrześcijańskiej? Dlaczego Islam odrzuca również wiarę w ukrzyżowanie Chrystusa, odkupienie, grzech pierworodny i boskość Chrystusa?

Koran przedstawia Proroków jako ludzi idealnych pod względem moralności i cnót, podczas gdy Stary Testament głosi, iż niektórzy z nich popełnili grzechy, co jest sprzeczne z głębokim szacunkiem przyznanym im przez Islam.

Praktyki religijne zalecone w Koranie między innymi takie jak: modlitwa, post, jałmużna oraz pielgrzymka do Mekki, razem ze wskazówkami i naukami ustanowionymi odnośnie sposobu wykonywania każdej z nich, to kwestie, które nie mają sobie podobnych i nie zostały wspomniane w żadnej innej religii. Pięć dziennych obowiązkowych modlitw wykonuje się o określonej porze dnia, w określony sposób, wraz z recytacją pewnych określonych wersetów Koranu. Post pociąga za sobą całkowitą wstrzemięźliwość od jedzenia, picia oraz pożądania fizycznego od świtu do zachodu słońca. Jałmużnę składa się w różnych ilościach i na różne sposoby. Pielgrzymka polega na okrążeniu Kaby, wielkim zgromadzeniu na Górze Arafat, pokonaniu siedem razy odległości dzielącej Al Safaa i Al Marwa oraz rzucanie kamieniami w szatana. To są praktyki religijne specyficzne dla Islamu. Która z religii miałaby być ich źródłem?

.

CZY PROCES ZESTAWIENIA KORANU RZUCIŁ CHOCIAŻ NAJMNIEJSZY CIEŃ WĄTPLIWOŚCI NA AUTENTYCZNOŚĆ JEGO TEKSTU?

Prorok wybrał skrybów spośród swoich Towarzyszy, którzy spisywali wszystko, co zostało mu przekazane zaraz po tym, jak miało miejsce objawienie . Spisywali na tym, co było dostępne: drewno, kawałki skóry, kamienie, płaskie kości, pergaminy. Według wiarygodnych źródeł było dwudziestu dziewięciu skrybów, spośród których najbardziej znani to Czterej Prawi Kalifowie: Abu Bakr, Omar, Othman i ‚Ali, wraz z Muawija, Al Zubajr Bin Alawwam, Sa’id bin Al ‚As, Amr bin Al’ As, Ubaj bin Ka’b i Zajd bin Thabit.

Oprócz skrybów, którzy spisali zainspirowane objawione wersety Koranu, byli inni, którzy znali Objawienia na pamięć. Ta piękna tradycja kontynuowała przez wieki i zachowała się aż po dziś dzień. Za czasów Proroka setki muzułmanów znało Koran na pamięć i specjalizowało się w jego recytacji. Prorok oznajmił, iż każdego roku podczas miesiąca Ramadan powtarzał całą recytację Koranu w obecności Anioła Gabriela, a w czasie ostatniego Ramadanu przed śmiercią uczynił dwa razy. Koran został uporządkowany w swej ostatecznej postaci zgodnie z instrukcjami Proroka i każdy werset został umieszczony dokładnie tak jak polecił.

Rok po śmierci Proroka, siedemdziesięciu uczonych mężczyzn, którzy znali Koran na pamięć poległo w Bitwie pod Al Jamama przeciwko Musajlima Kłamcy. Omar bin Al Khattab doradził kalifowi Abu Bakr’owi, by zlecił Zajd’owi Bin Thabit – jednemu ze skrybów, zebranie dokumentów, na których spisano Koran i zapisanie ich w jednej kompletnej kopii, do której można by się łatwo odnieść. Następnie, ustanowiono zasadę, iż rękopisy uznane za autentyczne miały być przyjęte, a te uznane za nieautentyczne – odrzucone. Autentyczne rękopisy to te, które zostały podyktowane przez Proroka Muhammada, jak również poświadczone przez dwie osoby. Oczywiście, Towarzysze Proroka, którzy znali Koran na pamięć odegrali bardzo ważną rolę w tym procesie. Kiedy Zajd bin Thabit zakończył misję utrwalenia na piśmie całego Koranu, przedstawił ową kopię Abu Bakr’owi, a ten zaś przed śmiercią – Omarowi Bin Khattab’owi, który później przekazał ją swej córce Hafsie.

Podczas kalifatu Othmana bin Affan, utworzono komitet czterech skrybów łącznie z Zajd bin Thabit. Odpisali oni pięć kopii z oryginalnego rękopisu zachowanego przez Hafsę, Matkę Wiernych. Jedną z nich wysłano do Mekki, drugą do Medyny a trzecią do Basry. Kopie czwarta i piąta zostały posłane do Damaszku i Kufy. Ci czterej pilni i dokładni skrybowie przepisali oryginalny i autentyczny rękopis i sprawdzili zgodność z tym, co uczeni mężczyźni z czasów Proroka nauczyli się na pamięć. To jest Mushaf, Święta Księga Koranu, której od tamtych czasów używa się w całym muzułmańskim świecie.

Od kiedy Koran został spisany po raz pierwszy ponad czternaście wieków temu, do dziś nikt nigdy nie zakwestionował jego autentyczności. Fakt ten został potwierdzony przez wielu orientalistów pośród których znajdują się Loblois, Muir i współczesny niemiecki orientalista Rudi Paret, który we wstępie tłumaczenia Koranu napisał: „Nie istnieje żaden powód, aby twierdzić, iż jakikolwiek werset Koranu mógłby być przypisany innej osobie poza Muhammadem.” Miał on na myśli, iż po śmierci Muhammada nikt nie wprowadził żadnej zmiany w Koranie, ani poprzez dodanie ani poprzez usunięcie choćby jednego słowa.

Nigdy nie przedstawiono żadnego dowodu, który podważyłby bądź też zaprzeczyłby autentyczności rękopisu zestawionego w czasach kalifatu Othman’a bin Affan. Gdyby którykolwiek z Towarzyszy Proroka miał w posiadaniu inny rękopis, przedłożyłby je i ustalono by autoryzowaną kopię. Takie stwierdzenie nigdy nie miało miejsca w historii Islamu i nawet sekty uważane za odszczepieńców, jak współcześni Ahmadyci, aprobują tę samą kopię Koranu.


Źródło

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *