Małżeństwo

Bismillah-Rahmani-Rahiim

Maniery Męża

Rodzina jest fundamentem społeczeństwa, składającym się z jednostek powiązanych misterną siecią wzajemnych zależności. W celu właściwego uporządkowania relacji w obrębie tej “najmniejszej komórki”, niezbędne jest ustalenie określonego kodu zachowań czy też zasad etykiety, zapewniającej wszystkim stronom komfort fizyczny i psychiczny. Relacje, o których piszemy to kontakty pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz pomiędzy dziećmi. Czytaj więcej


Empatia w Małżeństwie: Jak połączyć się emocjonalnie ze swoim współmałżonkiem

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że związek małżeński jest uważany za niezwykle ważny w Islamie. Oprócz spełnienia połowy naszego Deen, małżeństwo jest zabezpieczeniem, miejscem aby znaleźć spokój, a także mocno zalecaną Sunną. Czytaj więcej

 
Szeicha al-Dżibrin powiedział, że zona jest właścicielką jej majątku oraz ma prawo dysponować im całkowicie dowolnie, tak jak zechce. Może go podarować komuś w prezencie, w jałmużnie, spłacić długi, zwolnić kogoś z długu który jest jej winien bądź też zrezygnować z części spadku na rzecz dowolnej osoby. Mąż absolutnie nie ma prawa się temu sprzeciwić jeśli żona jest zdrowa umysłowo. Nie ma prawa dysponować jakąkolwiek częścią jej majątku bez wyraźnej zgody. Czytaj więcej

 
Znaczenie tego hadisu jest oczywiste i ta zasada obowiązuje w przypadku każdej dziewicy i każdego opiekuna; nie ma tu różnicy pomiędzy ojcem, a innym opiekunem, gdyż sam al-Bukhari zinterpretował ten hadis nazywając jeden z rozdziałów swojej kolekcji hadisów: „Ojciec lub inny opiekun nie może wydać za mąż dziewicy lub kobiety, która już była w związku małżeńskim bez jej zgody.” Czytaj więcej

 


Życie rodzinne

Rodzina jest społeczną grupą ludzi, której członkowie połączeni są więzami krwi i małżeństw. Więzi rodzinne zakładają istnienie wzajemnych zespołów oczekiwań oraz praw i obowiązków nakazanych przez religię, umocnionych prawodawstwem przestrzeganym przez członków tej grupy. Zgodnie z tym, członków rodziny dotyczą pewne wzajemne zobowiązania. Pozwala to określać ich tożsamość, wysokość udziałów, uczestnictwo w naradach oraz dziedzictwo, sfery uczuć okazywanych dzieciom, świadczenia zabezpieczające los starców, a także sferę działań intensyfikujący wysiłki rodziny na rzecz jej spokojnej egzystencji. Łatwo można więc zauważyć, iż podstawą rodziny w islamie są więzy krwi i związki małżeńskie.Czytaj wiecej


Społeczne zachowania muzułmanina – relacje małżeńskie

Moi drodzy to jest dar Boga, że jesteśmy wyznawcami tej pięknej religii. Islam uczy nas wszystkiego, nie ma rzeczy, jakiej by Allah zapomniał nas nauczyć. Aktualnie kontynuujemy temat „zachowania społeczne muzułmanów”, ogólne maniery, etyka, zachowanie muzułmanów, jak my jako muzułmanie powinniśmy się zachowywać. Czytaj więcej


 
Jeżeli para różni się w sposobie postrzegania Islamu, jedno z nich dorastało na zachodzie, drugie na wschodzie i nieustannie się kłócą i nie mogą dojść do porozumienia. W którym momencie talaq (rozwód) jest dopuszczalny? Czy jest dopuszczalne dla kobiety prosić męża o rozwód? Czy będzie ona ukarana w Dniu Sądu Ostatecznego? Czy Arsh (tron) Ar-Rahman (Allaha Miłosiernego) zatrzęsie się gdy ubiega się o rozwód? Właśnie to usłyszała od swojego męża ze wschodu jedna z sióstr dorastających na zachodzie. Czytaj więcej