Małżeństwo w islamie. Co należy wiedzieć ?

Jednym z najbardziej zakłamanych aspektów islamu, promowane przez antymuzułmańską propagandę jest rzeczywiste znaczenia małżeństwa. Małżeństwo w islamie nie jest ani „biznesem” wynegocjowanym pomiędzy dwoma partnerami, ani też nie jest ono świecką umową, której materialne korzyści i podjęte zobowiązania przeczą sobie nawzajem. Małżeństwo w islamie jest czymś trwałym i uświęconym. Tak więc błędem byłoby opisywanie go w prostych, fizjologicznych lub świeckich kategoriach. Moralne wsparcie, rozwój duchowy, człowieczeństwo, społeczna integralność. Miłosierdzie i pokój są głównymi elementami tworzywa w małżeństwie muzułmańskim. Związek małżeński w islamie jest kontraktem, którego Pierwszym i Najważniejszym Świadkiem jest sam Allah, zawierany jest on w Jego Imieniu, zgodnie z Jego nakazami i podporządkowany jest on Jego zaleceniom. Małżeństwo w islamie jest przyzwoitym połączeniem się ludzi, autoryzowanym i doglądanym przez Allaha, jest ono znakiem Jego łaski i wyrazem obfitości Jego miłosierdzia.

„I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych,  abyście mogli odpocząć przy nich; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie.” Koran 30:21

Dowodzi to iż, małżeństwo muzułmańskie jest nie tylko stałym związkiem i trwałą harmonią pomiędzy mężczyzną i kobietą, ale także przymierzem pomiędzy samym Allahem a połączonymi ludźmi. Jasno z tego wynika, że para muzułmanów negocjująca zawarcie związku małżeńskiego ma na myśli trwałość tego związku, więź na dobre i złe dni. Mając na celu zabezpieczenie pożądanych rezultatów – islam ustanawia pewne zasady, które pozwalają mieć pewność, iż małżeństwo będzie służyć swojemu celowi. Między innymi islam nakazuje co następuje:

  1. Strony zawierające związek małżeński powinny posiadać dostateczną znajomość siebie samych. Znajomość ta nie może być wynikiem niemoralnego, podstępnego zachowania się i eksploatacji zaufania.
  2. Islam upomina szczególnie mężczyznę, aby ten wybierając partnerkę życia, kierował się jej stałymi wartościami charakteru, takimi jak pobożność, moralność.
  3. Kobieta posiada prawo do upewnienia się, iż potencjalny małżonek jest właściwym wyborem życia, mężczyzną godnym jej szacunku i miłości, zdolnym do zapewnienia jej szczęśliwego współżycia. Na tej podstawie może ona odrzucić propozycję mężczyzny, który w jej ocenie nie sięga wymaganego poziomu aspiracji lub nie odpowiada jej, co może przeszkodzić w wypełnieniu obowiązków żony i rozbić w przyszłości zawarte małżeństwo.
  4. Kobieta posiada prawo do otrzymania wiana czyli mahru od młodzieńca, zgodnie z przyjętą skalą wartości prezentu weselnego. Według tradycji mazhabu szkoły hanafickiej, młodożeniec powinien powinien podarować pannie młodej rzecz lub ekwiwalent pieniężny równy co najmniej 37 gramom srebra. Według mazhabu szkoły szefe’ickiej nie istnieje żadne minimum wartości mahru. Mazhab malikitów i hanbalitów nie precyzuje wartości mahru. Zgodnie z naukami zawartymi w hadisach – mahr nie powinien być ostentacyjny lub rujnujący młodzieńca. W czasach Proroka (pokój z Nim) płynnie zarecytowana sura Świętego Koranu była podarunkiem mile przyjmowanym przez pobożne niewiasty wczesnego islamu.
  5. Małżeństwo powinno być zawierane publicznie i obchodzone w najbardziej radosny sposób. Swoboda ugody obu stron jest  zasadniczym warunkiem, bez którego małżeństwo nie jest ważne.
  6. Każde małżeństwo chcące  być legalnym związkiem musi być zawierane w obecności dwóch dorosłych świadków i zapisane  musi być w oficjalnych dokumentach urzędu religijnego.
  7. Zapewnienie całkowitego utrzymania żony jest małżeńskim obowiązkiem męża. Żona posiada „tytuł” do tej wartości małżeństwa. Jeśli posiada ona swoją wartość prywatną lub majątkową będzie to jej własność przed jak i po rozwiązaniu małżeństwa. Nie ma prawa pod żadnym warunkiem do jakiejkolwiek części lub udziału w majątku żony.  Celem tego ustanowienia islamu jest ochrona istoty małżeństwa i oddzielenie instytucji małżeńskiej od sfery założeń czysto ekonomicznych. Mając to wszystko na uwadze z łatwością można zauważyć, iż islam chroni wszystkimi możliwymi  sposobami szczęśliwe współżycie małżeńskie i kładzie solidne fundamenty pod trwałą harmonię instytucji małżeńskiej.

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.