Codzienność,  Dobre uczynki

Które z dobrych uczynków są najbardziej skuteczne w wymazywaniu grzechów?

Po pierwsze:
Allah, niech będzie wywyższony, wymazuje grzechy poprzez żal za grzechy, nieszczęścia, dobre uczynki, które wymazują grzech i inne.
Ibn al-Qayim (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział: „Ślady grzechu mogą być usunięte poprzez szczerą skruchę, szczere zaświadczenie o Jedności Allah (Tawheed), dobre uczynki które wymazują grzech, nieszczęścia które wymazują grzech, wstawiennictwo tych, którzy wstawiają się wśród tych, którzy potwierdzają jedność Allah, i wreszcie, jeśli jest on ukarany za jakikolwiek grzech, zostanie wyprowadzony z Piekła ze względu na jego Tawheed (afirmacja Jedności Allah).
Koniec cytatu z Hidaayat al-Hayaari, str. 130

Dobre uczynki które wymazują grzech uwzględniają wudoo’, pięć codziennych modlitw, Hajj i Umrah. Największym dobrym uczynkiem jest Tawheed (afirmacja Jedności Allah) i najcięższym ze złych czynów jest kufr (niewiara) i shirk (przypisywanie partnerów do Allah).
Mówiąc: „Laa ilaaha ill-Allah” (nie ma boga prócz Allah) jest największym z dobrych uczynków, i najbardziej wysublimowaną gałęzią wiary, tak jak Prorok (pokój i błogosławieństw Allaha z nim) powiedział: „Wiara ma siedemdziesiąt (lub więcej) albo sześćdziesiąt (lub więcej) – gałęzi, z których najlepszą jest mówienie „Laa ilaaha ill-Allah”, a najmniejszą z nich jest usunięcie przeszkody z drogi, a skromność jest gałęzią wiary.”
Przekazane przez al-Bukhari (9) i Muslim (35), z hadisów Abu Hurayrah.

Muslim przekazał w swoim Sahih (2687), że Abu Dharr powiedział: „Wysłannik Allah (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Allah, uwielbiony i wywyższony, powiedział: „Ktokolwiek wykonuje dobry uczynek będzie miał dziesięciokrotnie większą nagrodę i więcej, a ktokolwiek wykonuje zły uczynek jego zapłata jest temu podobna, albo Ja mu wybaczę.”

Zostało przekazane od Abu Sa’eed al-Khudri (oby Allah był z niego zadowolony), że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Mojżesz (pokój z nim) powiedział: ” O Panie, naucz mnie czegoś dzięki czemu będę Cię wspominał i wzywał.” On powiedział: „Powiedz: „Laa ilaaha ill-Allah” (nie ma boga prócz Allaha).” On odpowiedział: „O Panie, wszyscy Twoi słudzy tak mówią.” On powiedział: „Powiedz: „Laa ilaaha ill- Allah.” On odpowiedział: „Nie ma boga, jak tylko Ty, mój Panie, ale chciałem coś, co będzie tylko dla mnie.” On powiedział: „O Mojżeszu, jeśli siedem niebios i wszyscy inni jej mieszkańcy oprócz Mnie, i siedem ziemi, zostały (umieszczone) w jednym naczyniu (Waga) i Laa ilaaha ill-Allah zostało umieszczone w drugim naczyniu, Laa ilaaha ill-Allah przeważyłoby je. „

Przekazane przez Ibn Hibbaan (6218) i al-Haakim (1936). Al-Haakim sklasyfikował go jako sahih i adh-Dhahabi zgodził się z nim. Al-Haafiz powiedział w al-Fath (11/208): Zostało przekazane przez-Nasaa’i z isnadem Sahih.

Wskazuje to na zaletę tych wielkich słów.

Ibn Rajab (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział:

Jeżeli Tawheed danej osoby (afirmacja Jedności Allah) i jego szczerość wobec Allah są doskonałe, i wypełnia on wszystkie jego warunki swoim sercu, na ustach (werbalnie), i poprzez swoje działania fizyczne, lub w jego sercu i na swoich ustach w chwili śmierci, wtedy przebaczenie wszystkich jego poprzednich grzechów staje się pewne, i będzie go chronić również przed wejściem do Piekła. Kiedy człowiek naprawdę wierzy w Tawheed w swoim sercu, i wyłącza on z tego wszystko oprócz Allah w kategoriach miłości, czci, uwielbienia, trwogi, strachu, nadziei i zaufania, w tym przypadku jego grzechy zostaną wymazane, nawet jeśli są jak piana morza, i mogą zostać zamienione na dobre uczynki. Tawheed jest najwspanialszym eliksirem; jeśli jego atom zostałby umieszczony na górach grzechów, zamieniłby je w dobre uczynki.
Koniec cytatu z Jaami ‚al-‚Uloom wa’l-Hukam, 2/417

Niewątpliwie ci, którzy będą wypowiadać te wielkie słowa będą różnić się w stopniach, w zależności od tego, jak głęboko jego różne znaczenie zakorzeni się w ich sercach.

Ibn al-Qayyim (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział:
Im większy jest czyjś Tawheed (afirmacja Jedności Allah), tym bardziej kompletne będzie jego przebaczenie przez Allaha. Ktokolwiek spotyka Go nie dodając mu niczego, On przebaczy mu wszystkie jego grzechy, bez względu na to jakie były, i nie będzie za nie karany.

Nie mówimy, że żaden z ludzi Tawheed nie wejdzie do Ognia; raczej wielu z nich wejdzie do niego z powodu swoich grzechów i otrzyma karę współmierną do ich wykroczeń, wtedy będą oni wyprowadzeni z niego. Nie ma sprzeczności między tymi dwoma sprawami dla tego, kto właściwie rozumie, o czym wspomniano powyżej.

Tutaj wyjaśniamy ponadto wielkość tego stanu, ponieważ jest niezbędne by było to zrozumiałe. Należy zauważyć, że promienie „Laa ilaaha ill-Allah” rozpraszają mgłę i chmury grzechów zgodnie z siłą lub słabością tych promieni. Tak więc fraza posiada światło, a ci, którzy wierzą w nie różnią się w odniesieniu do siły lub słabości tego światła, którego nikt nie zna oprócz Allaha, niech będzie wywyższony. … Im większe światło tych słów, tym mocniej będzie rozwiewać pozorne argumenty i zachcianki oraz pragnienia, aż dana osoba osiągnie stan, w którym nie spotka żadnego zwodniczego argumentu, pożądania czy grzechu, a te promienie będą je rozwiewać. Jest to stan osoby, która jest naprawdę szczera w swoim Tawheed i nie przypisuje Allah niczego. Koniec cytatu z Madaarij as-Saalikeen, 1/338

Po drugie:
Słowa Allah (interpretacja znaczenia): „A temu, kto się boi Boga, on przygotuje jakieś wyjście; i da mu zaopatrzenie stąd, skąd on sie nawet nie spodziewa.” [65: 2-3] – oferują wielką obietnicę bogobojnym, którzy boją się Allah.
Ten, kto boi się Allah to ten, który wypełnia obligatoryjne obowiązki i unika rzeczy, które są zabronione. To obejmuje osobę która grzeszy, następnie okazuje skruchę i nawraca się do Allah, następnie wraca z powrotem do grzechu, a potem żałuje za niego ponownie, w związku z pobożnością lub obawiając się Allah, wywyższony niech będzie, czyli robi to, co jest zalecane i powstrzymuje się od tego, co jest zabronione. Jeżeli osoba szczerze żałuje, jej złe czyny będą wymazane i zamienione na dobre uczynki, jak Allah, niech będzie wywyższony, mówi (interpretacja znaczenia):

“I ci, którzy nie wzywają żadnego boga, poza Bogiem; i nie zabijają nikogo wbrew zakazowi Boga, chyba że zgodnie z prawem; i nie uprawiają rozpusty. A kto to czyni, spotka go kara za grzech. 69. Jemu będzie podwojona kara w Dniu Zmartwychwstania i będzie w niej poniżony na wieki; 70. Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócili, którzy uwierzyli i uczynili dobre dzieło; tym Bóg zamieni ich złe czyny na dobre. Bóg jest przebaczający, Litościwy!” [25:68-70].

Nie zastrzega się, że pobożny, który obawia się Allah powinien być nieomylny i wolny od złych czynów, w przeciwnym razie większość ludzi będzie pozbawiona tego honoru i cnoty. Dla każdego syna grzech Adama, a najlepszymi z tych, którzy grzeszą są ci, którzy się nawrócili. Ten, kto grzeszy a potem żałuje jest jednym z pobożnych, dla których istnieje nadzieja obietnicy wymieniona w wersie cytowanym powyżej. Łaska Allah jest ogromna, a co ma znaczenie, to to, że każda osoba powinna koncentrować się na dążeniu do tego.

A Allah wie najlepiej.


Islam Q & A, https://islamqa.info/en/169682

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *