Inne strony życia rodzinnego

Odpowiednie traktowanie sług, krewnych i sąsiadów jest ściśle związane z życiem rodziny muzułmańskiej. Prorok Muhammad (sallallahu alayhi wa salam) udzielał rad i pouczał tych, którzy posiadali służbę domową. Panowie zobowiązani są do traktowania swych służebnych jak swoich braci, a nie jak niewolników. Prorok Muhammad (sallallahu alayhi wa salam) powiedział, że ten kto dobrze traktuje sługi […]

Stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi

A. Prawa dziecka, obowiązki rodziców Ogólny stosunek Islamu wobec dzieci może być ujęty w kilku zasadach: Po pierwsze, Boży nakaz głosi, iż dziecko nie może być przyczyną szkody dla rodziców (św. Koran, 2: 233), po drugie, rodzice nie powinni szkodzić swym dzieciom. Święty Koran jasno mówi, że rodzice nie zawsze wolni są od przesadnej nadopiekuńczości […]

Stosunki pomiędzy mężem i żoną

Biorąc pobożność za podstawę wyboru małżonka i budując małżeństwo na bazie jak najwcześniejszej decyzji o pomyślnym małżeństwie – Islam pozwala mieć nadzieję na szczęśliwy przebieg życia obu partnerów. Islam głęboko penetruje związek małżeński i nie ogranicza się tylko do określania właściwych postaw życiowych żon i mężów. Święty Koran i Sunna zawierają wiele poleceń nakazujących grzeczność […]

Życie Rodzinne – charakterystyka

Istnieje wiele definicji i opisów rodziny. W naszym przypadku przyjmujemy następującą, uproszczoną charakterystykę: Rodzina jest społeczną grupą ludzi, której członkowie połączeni są więzami krwi i małżeństw. Więzi rodzinne zakładają istnienie wzajemnych zespołów oczekiwań oraz praw i obowiązków nakazanych przez religię, umocnionych prawodawstwem przestrzeganym przez członków tej grupy. Zgodnie z tym, członków rodziny dotyczą pewne wzajemne […]