Inne strony życia rodzinnego

Odpowiednie traktowanie sług, krewnych i sąsiadów jest ściśle związane z życiem rodziny muzułmańskiej. Prorok Muhammad (sallallahu alayhi wa salam) udzielał rad i pouczał tych, którzy posiadali służbę domową. Panowie zobowiązani są do traktowania swych służebnych jak swoich braci, a nie jak niewolników. Prorok Muhammad (sallallahu alayhi wa salam) powiedział, że ten kto dobrze traktuje sługi […]

Stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi

A. Prawa dziecka, obowiązki rodziców Ogólny stosunek Islamu wobec dzieci może być ujęty w kilku zasadach: Po pierwsze, Boży nakaz głosi, iż dziecko nie może być przyczyną szkody dla rodziców (św. Koran, 2: 233), po drugie, rodzice nie powinni szkodzić swym dzieciom. Święty Koran jasno mówi, że rodzice nie zawsze wolni są od przesadnej nadopiekuńczości […]

Stosunki pomiędzy mężem i żoną

Biorąc pobożność za podstawę wyboru małżonka i budując małżeństwo na bazie jak najwcześniejszej decyzji o pomyślnym małżeństwie – Islam pozwala mieć nadzieję na szczęśliwy przebieg życia obu partnerów. Islam głęboko penetruje związek małżeński i nie ogranicza się tylko do określania właściwych postaw życiowych żon i mężów. Święty Koran i Sunna zawierają wiele poleceń nakazujących grzeczność […]

Trwałość małżeństwa

Ponieważ Islam uznaje małżeństwo za bardzo poważny obowiązek, zaleca on pewne rygory, które umacniają więź małżeńską sposobami tak ludzkimi jak tylko jest to możliwe. Obie strony muszą być przygotowane do warunków dyktowanych przez odpowiedni wiek, zgodność charakterów i właściwe dary ślubne (mehr), dobrą wolę, swobodę wyboru i altruistyczną ochronę interesów kobiety oraz szlachetne intencje i […]

Znaczenie małżeństwa

Bez względu na to co inni twierdzą na temat małżeństwa, Islam uznaję ową instytucję za nadzwyczajnie silną więź – mithakun ghaliiz, za wyznanie w pełnym tego słowa znaczeniu. Małżeństwo jest podjęciem obowiązku życia jako takiego, obowiązku wobec społeczeństwa oraz godziwym jednoznacznym aktem na rzecz ciągłości rodzaju ludzkiego. Małżeństwo jest podjęciem się wzajemnych zobowiązań wobec siebie […]

Życie Rodzinne – charakterystyka

Istnieje wiele definicji i opisów rodziny. W naszym przypadku przyjmujemy następującą, uproszczoną charakterystykę: Rodzina jest społeczną grupą ludzi, której członkowie połączeni są więzami krwi i małżeństw. Więzi rodzinne zakładają istnienie wzajemnych zespołów oczekiwań oraz praw i obowiązków nakazanych przez religię, umocnionych prawodawstwem przestrzeganym przez członków tej grupy. Zgodnie z tym, członków rodziny dotyczą pewne wzajemne […]

Przymusowe Małżeństwa

Pytanie: Jeśli kobieta poślubiła mężczyznę nie z własnego wyboru i podpisała umowę małżeńską pod naciskiem ojca (lub matki). Czy w takim wypadku małżeństwo jest ważne? Czy jej mąż może zmusić ją to współżycia, jeśli ona nie wyraża na to zgody? Czy z punktu widzenia islamu jest to dopuszczalne czy zakazane? Odpowiedź: Wszelka Chwała należy się […]

Mąż a zarobki i majątek żony

Opierając się o fatwy które zostały wydane mąż nie ma żadnego prawa do majątku jakiego Allah obdarzył kobietę. Szeicha al-Dżibrin powiedział, że zona jest właścicielką jej majątku oraz ma prawo dysponować im całkowicie dowolnie, tak jak zechce. Może go podarować komuś w prezencie, w jałmużnie, spłacić długi, zwolnić kogoś z długu który jest jej winien […]

Empatia w Małżeństwie: Jak połączyć się emocjonalnie ze swoim współmałżonkiem

  Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że związek małżeński jest uważany za niezwykle ważny w Islamie. Oprócz spełnienia połowy naszego Deen, małżeństwo jest zabezpieczeniem, miejscem aby znaleźć spokój, a także mocno zalecaną Sunną.   Nasz Prorok Muhammad sal allahu alejhi ła sallam (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: “Małżeństwo jest częścią mojej Sunny, a kto […]

Maniery Męża

Rodzina jest fundamentem społeczeństwa, składającym się z jednostek powiązanych misterną siecią wzajemnych zależności. W celu właściwego uporządkowania relacji w obrębie tej “najmniejszej komórki”, niezbędne jest ustalenie określonego kodu zachowań czy też zasad etykiety, zapewniającej wszystkim stronom komfort fizyczny i psychiczny. Relacje, o których piszemy to kontakty pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz pomiędzy dziećmi. W […]